Comissió de Doctorat

 La Comissió de Doctorat de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals fou aprovada per la Junta de Facultat de 16 de febrer de 2004 com a delegada de la Junta. La composició i les funcions d'aquesta Comissió són establertes pel Reglament de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals

Les funcions de la Comissió de Doctorat són:

 1. controlar el compliment del calendari de gestió dels estudis de doctorat,
 2. decidir sobre l'accés a programes de doctorat amb llicenciatures d'accés no contemplades al programa,
 3. decidir sobre els trasllats i l'accés d'estudiants de doctorat que desitgen continuar estudis a la Universitat de Barcelona,
 4. decidir sobre trasllats d'expedient per realitzar la tesi doctoral,
 5. decidir sobre l'homologació del certificat de docència obtingut en un programa de doctorat de la UB o d'altres universitats,
 6. establir els criteris generals d'adaptació dels programes de doctorat,
 7. decidir sobre la convalidació/adaptació de cursos de programes de doctorat,
 8. decidir sobre el canvi d'adscripció de departament en programes interdepartamentals per a la realització del període d'investigació,
 9. establir el període d'inscripció al DEA (Diploma d'Estudis Avançats) per a cada programa (juny o setembre),
 10. aprovar el tribunal per a les proves del DEA i les etapes successives del diploma,
 11. decidir sobre l'acceptació de directors de tesi que no siguin doctors del o dels departaments responsables del programa de doctorat,
 12. decidir sobre l'admissió d'estudiants que sol·liciten la realització de tesis doctorals en departaments diferents a aquell en el qual han obtingut la suficiència investigadora,
 13. admetre a tràmit la tesi doctoral i nomenar el tribunal que ha d'avaluar la tesi,
 14. aprovar el tribunal de premi extraordinari de doctorat,
 15. decidir sobre el reconeixement d'estudis previs per a cotutela de tesis,
 16. autoritzar les sol·licituds i convenis de cotutela de tesis,
 17. atorgar la menció de doctor europeu,
 18. elaborar els informes i les propostes que escaiguin,
 19. totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició de la comissió de Doctorat

 La Comissió de Doctorat està formada pel el degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix; un professor doctor en representació de cada departament que tingui docència en programes de doctorat adscrits a la Facultat; un estudiant de doctorat, i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió. La seva composició actual és la següent:

 • Degà: Miquel Térmens (president)
   
 • Representació dels departaments: Ángel Borrego, Asunción Esteve, Mario Pérez-Montoro i Anna Villarroya
   
 • Representació de l'alumnat: vacant 
   
 • Membre del Personal d'Administració i Serveis: M. Carme Rebellón (secretària).
Comparteix-ho: