Comissió de Recerca

La Comissió de Recerca de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals fou aprovada per la Junta de Facultat de 16 de febrer de 2004 com a delegada de la Junta. La composició i les funcions d'aquesta Comissió són establertes pel Reglament de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.

Les funcions de la Comissió de Recerca són:

 1. Proposar a la Junta plans anuals i plurianuals de promoció de la recerca a càrrec dels contractes programa de recerca de la Universitat i la Facultat,
 2. Aprovar les convocatòries d'ajuts a la recerca, nomenar les comissions d'avaluació que han d'emetre els informes preceptius, i emetre la resolució amb les ajudes a adjudicar,
 3. Dur a terme tots els informes relacionats amb les atribucions i les competències de la Facultat en el camp de la recerca que la Junta de Facultat li encomani,
 4. Elaborar tots els informes que li siguin demanats per la Comissió de Política Científica de la Universitat, i
 5. Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició de la comissió de Recerca

La Comissió de Recerca està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix; un professor doctor en representació del cap de departament amb professorat adscrit a la Facultat; un professor doctor nomenat per la Junta en representació dels grups de recerca vinculats a la Facultat; un becari de recerca adscrit a projectes i grups de recerca de la Facultat, i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió. La seva composició actual és la següent:

 • Degà: Miquel Térmens (president)
   
 • Representació dels departaments:Asunción Esteve i Concepción Rodríguez
   
 • Representació dels grups de recerca: Ángel Borrego, Maite Comalat, Cristóbal Urbano i Anna Villarroya
   
 • Representació dels becaris de recerca: vacant
   
 • Membre del personal d'administració i serveis: Jordi Solà (secretari)
Comparteix-ho: