Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital

Treball final de grau

EL TFG és la culminació del procés d’aprenentatge de l’estudiant per la qual cosa es recomana que es cursi en la fase final dels estudis i després de l’assignatura de Pràcticum. Es regula d'acord amb les Normes generals reguladores dels treballs de fi de Grau de la Universitat de Barcelona  que es concreten en la  Normativa reguladora dels Treballs de Fi de Grau (TFG) de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 

Consisteix en la realització d’un treball individual i autònom, tutoritzat per un professor, i en la seva presentació oral davant d’un tribunal en sessió pública. L’alumne ha de triar un tema i el tipus de treball que es planteja dur a terme (estudi històric, estat de la qüestió, treball de camp, estudi de cas o bé un projecte de desenvolupament), a partir d'una llista de temes proposats. La tria i justificació del tema així com l’elaboració d’un pla de treball constitueix una fase de treball que té una especial rellevància per assolir els objectius del TFG.

Per matricular el TFG l’estudiant ha d’haver superat un mínim de 180 crèdits entre els quals es recomana especialment haver superat l'assignatura Metodologia de la recerca.

 

 • Crèdits: 9 ECTS
 • Pla docentcurs 2023-2024
 • CoordinacióCarina Rey
 • Consulta els TFG puntuats com excel·lents o matrícula d'honor en l’anterior pla d’estudis (grau d’Informació i Documentació)
Procediments i calendaris

En començar el semestre (consulteu el calendari de les diferents fases) l’estudiant ha d’emplenar un formulari per presentar una proposta de tema de treball al coordinador, a triar d’entre les propostes. Per tal d’assignar un tutor cal que el formulari sigui convenientment omplert. Fins que no es compleixi el tràmit, l’alumne no podrà disposar d’un tutor assignat. Fins ara, en el marc de l’anterior pla d’estudis (grau en Informació i Documentació s'han defensat els següents treballs. Els que mereixin la consideració d'excel·lents per l'equip de tutors passen a formar part d'una col·lecció específica dins del Dipòsit digital de la UB.

L’assignació del tutor la realitza el coordinador segons els objectius, la metodologia i la temàtica  entre el professorat assignat pels departament implicats.

L’alumnat ha d’assistir a 3 sessions presencials obligatòries. La primera es realitza al principi de semestre (setembre o febrer) i s’explica el funcionament de l’assignatura. En aquesta sessió l’alumnat ha de presentar la seva proposta de treball als companys, independentment de si ja té o no un tutor assignat. A més l’alumnat ha d’assistir a dos seminaris específics, un centrat en qüestions més metodològiques que es realitza a principis d’octubre o de març, segons el semestre; i, un altre al final del procés dirigit sobretot a la presentació oral.

L’alumnat ha de desenvolupar el treball de manera autònoma. El tutor realitza una tasca de guia. En aquest sentit són obligatòries un mínim de 3 sessions de tutoria durant el procés d’elaboració del treball.

Un cop es coneix la quantitat d’alumnes que han obtingut del seu tutor una valoració positiva de la seva tasca, el coordinador nomena els tribunals de defensa entre el professorat disponible dels departaments implicats i/o professionals i acadèmics de reconegut prestigi dins de les temàtiques defensades.

El sistema d’avaluació del TFG es basa en la superació de diverses fases en les quals s’avaluen mitjançant una rúbrica d’avaluació les diferents competències que ha de desplegar l’alumnat, entenent-les aquí com un conjunt de coneixements, habilitats i valors que convergeixen i permeten dur a terme una tasca eficaçment, de manera que l’alumnat assoleixi els objectius d’una manera eficient i que obtingui l'efecte desitjat en el temps estipulat i utilitzant els millors mètodes i recursos disponibles per a la seva realització.

El TFG, sigui quina sigui la seva naturalesa, necessita d’una memòria escrita. Aquesta pot redactar-se en les llengües oficials de Catalunya. A principi de semestre s’informarà sobre els aspectes formals de presentació.

El treball final, un cop superada la fase d’escriptura de la memòria segons el criteri del tutor, s’ha d’exposar davant d’un tribunal que avaluarà competències relacionades amb la comunicació oral i escrita. L’alumne haurà de lliurar també al tribunal un resum executiu. Aquest resum haurà de ser obligatòriament en anglès. Durant la defensa oral també s’avaluarà la competència lingüística oral en anglès de l’alumnat.

L’alumnat tindrà disponible tota la documentació, matrius o rúbriques d’avaluació, calendaris, etc. a l’espai de l’assignatura del campus virtual.

Curs 2022-2023

 • Lluís Agustí
 • Jordi Ardanuy
 • Júlia Baena
 • Àngel Borrego
 • Aida Bravo
 • Juanjo Boté
 • Miquel Centelles
 • Maite Comalat
 • Laia Foix
 • Jorge Franganillo
 • Francesc Garcia
 • Jesús Gascón
 • Sara Guasteví
 • Domingo Iglesias
 • Núria Jornet
 • Núria Palomar
 • Amadeu Pons
 • Carina Rey
 • Anna Rubió
 • Gema Santos
 • Marta Somoza
 • Montserrat Tafalla
 • Cristóbal Urbano
 • Aurora Vall
 • Mari Vállez

Comparteix-ho: