Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital

Avaluació

D’acord amb la normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges i amb les especificacions i aclariments que ha acordat la Comissió Acadèmica de la nostra Facultat, delegada de la Junta, l’alumnat es matricula per defecte en la modalitat d’avaluació continuada, que consisteix habitualment en un conjunt d’activitats avaluables realitzades al llarg del període lectiu.

La normativa marc de la UB, ja esmentada, també permet que els alumnes que vulguin acollir-se a una avaluació única (no continuada) en alguna assignatura, puguin presentar a la Secretaria de la Facultat una sol·licitud formal. La petició s'ha de presentar durant els primers 20 dies de classe de cada semestre (o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l'alumne/a hagi fet efectiva l'ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l'inici del semestre).

Una vegada finalitzi el termini, la Secretaria traslladarà a cada professor la llista d'alumnes de cada grup que s'hagin acollit a aquest sistema.

Abans de prendre cap decisió amb relació a aquest tema és necessari consultar detingudament el pla docent de cada assignatura i escoltar les concrecions que cada professor farà els primers dies de classe.

 

Modalitat semipresencial

S'apliquen també els elements normatius esmentats en els paràgrafs anteriors. Ara bé, inclou de forma explícita una prova d’avaluació presencial al final del període docent, sigui en l'avaluació continuada o en l’avaluació específica. A banda d’aquesta prova, cal tenir present que la modalitat semipresencial té els seus propis sistemes d’avaluació que poden ser consultats en els plans docents específics de la modalitat. 
Comparteix-ho: