Preguntes freqüents

Matrícula

Quants crèdits he de matricular en un curs acadèmic?

En el primer curs acadèmic: 60 crèdits (modalitat a temps complet) o bé 30 crèdits (modalitat a temps parcial).

A partir del segon any d’ingrés a la Universitat, et pots matricular des d’un mínim de 18 crèdits (excepte si te’n falten menys per acabar l’ensenyament) fins a un màxim de 60.

En el cas de la doble titulació a partir del segon any d’ingrés a la Universitat, pots matricular des de un mínim de 30 crèdits ( excepte si et falten menys per acabar) fins un màxim de 90 crèdits.

Consulta la normativa de permanència: http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf

A partir del segon any d’ingrés a la Universitat excepcionalment i prèvia sol·licitud, es pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 72 crèdits per curs acadèmic.

A l'itinerari de doble titulació de grau o de màster universitari, l'estudiant preceptivament ha de seguir l'itinerari curricular dissenyat.

Consulta la normativa de permanència. http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf

 • Si ets estudiant de primer curs, no pots fer modificacions.
 • Si ets estudiant de segon curs en endavant, has de consultar els terminis a la modificació de matrícula.

 

Consulta la normativa de permanència. http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf

Anualment, la Facultat estableix uns períodes de modificació de matrícula, tant en el primer semestre com en el segon semestre, per anul·lar assignatures amb devolució. Fora d’aquest termini, únicament es retornen els diners si és per un motiu greu i justificat.

Pots consultar més informació a la pàgina web següent: https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/modificacions-i-anul-lacions-de-matricula

Consulta la normativa de permanència. http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf

En els graus de 240 crèdits:

Si curses l’ensenyament a temps complet (46 i 60 crèdits), disposes d’un màxim de set anys de matrícula efectiva per superar els estudis.

Si curses els estudis a temps parcial (18 i 45 crèdits), disposes de 10 anys per acabar el grau. El límit d’anys en els graus es compta a partir de la publicació de la Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona, aprovada el 2 de març de 2012.

Consulta la normativa de permanència. http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf

Segons la Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona es considera que l’estudiant ha abandonat un ensenyament si no s’hi ha matriculat durant dos cursos consecutius.

Consulta la normativa de permanència. http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf

Beques

Què és la beca equitat?

La beca d'equitat suposa la minoració dels preus dels estudis universitaris en funció de la renda, sempre en relació amb els crèdits matriculats per primer cop.

La convocatòria està prevista per al mes de juliol i els requisits els pots consultar a la pàgina web següent: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_equitat/index.html

La beca general la convoca el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport cada curs acadèmic per als estudiants universitaris de grau i de màsters oficials; aquesta beca està subjecte a uns requisits econòmics i acadèmics, i cobreix l’import del preu dels crèdits matriculats per primer cop i altres ajuts.

Els requisits de les convocatòries es publiquen en el BOE durant el mes d’agost. Web d’informació: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/index.html

 • Si t’han concedit la beca d’equitat rebràs un correu electrònic en què se t’informarà que has de sol·licitar la devolució de l’import de la beca mitjançant el teu espai personal Món UB o directament a la Secretaria.
 • Si has pagat tota la matrícula, per tramitar-ne la devolució, has de facilitar les teves dades bancàries a la Secretaria o a través del teu Món UB, a Consulta d’expedient.

 • Quan l’AGAUR t’hagi comunicat la concessió de la beca general i hagis pagat tota la matrícula, la Universitat et retornarà d’ofici l’import abonat.
 • Si has fet la matrícula condicional com a becari i només has pagat les taxes, no et pertoca la devolució.

Pagaments

Quins són els preus públics?

Per saber els preus i taxes vigents, pots consultar la pàgina web següent:

http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html

Pots triar entre diverses formes de pagament de la matrícula:

 • Pagament en un rebut únic
 • Pagament únic domiciliat
 • Pagament en terminis (en tres o en set terminis)

 

Més informació: http://www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html

Modalitats de pagament:

 • Mitjançant el vostre espai personal monUB. Intranet → Consulta i rebuts de pagaments (situat a l’esquerra de la pantalla) → Visualitzar el rebut pendent i clicar a Pagar (situat a la dreta) → pagament online.
 • Pagament a través de caixers automàtics: has d’imprimir el rebut de pagament en què consta la ràfega bancària o el codi de barres, i anar a un caixer automàtic per fer el pagament.
 • Pagament en entitats financeres col·laboradores.

 • Hi ha un recàrrec d’un 5 % si fas el pagament dins dels dos mesos posteriors a la data de finalització del termini de pagament inicial del rebut; i per a cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, hi ha un increment del 5 %, fins a un màxim del 50 %.
 • No pots accedir al Campus Virtual.

El sistema informàtic pot trigar fins a set dies a actualitzar-se, després d’això el pagament consta com a pagat.

 • Per tramitar les devolucions pots entrar directament a: Món UB > Consulta d’expedient. O també la pots tramitar a la mateixa Secretaria d’Estudiants i Docència.
 • Es triga un mes aproximadament a fer la devolució, des que has introduït les dades bancàries a Món UB o les has lliurat a la Secretaria.
 • No s’activa la devolució si hi ha rebuts pendents de pagament.

 

Més informació: http://www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html.

Trasllat d'expedient

Estic cursant estudis en una altra universitat i vull realitzar el trasllat d’expedient a la vostra Facultat. Com ho he de fer?

Per accedir mitjançant trasllat d’expedient, es imprescindible que se’t reconegui un mínim de 30 crèdits d'acord amb el que preveu l'article l'article 29 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny (BOE 07-06-2014), pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, seran resoltes pel degà de la Facultat (per delegació del rector).

Per sol·licitar plaça al centre, s’ha de sol·licitar el reconeixement de crèdits i abonar la taxa corresponent per a l’estudi de l’expedient acadèmic.

* Tenint en compte l’oferta actual de places, només en casos excepcionals i justificats documentalment es podrà admetre nou alumnat al que se li reconeguin 30 crèdits o més a l’ensenyament de Grau de Comunicació Audiovisual. Es recomana a l'alumnat interessat que sol·liciti l'admissió mitjançant preinscripció universitària.

https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/canvi-d-universitat-i/o-estudis

Per continuar els estudis en una altra universitat espanyola, cal tramitar el trasllat d’expedient.

Un cop tramitat, des de la Secretaria de la Facultat s'envia un document intern a la universitat de destinació (la certificació acadèmica oficial), en què consten totes les dades de l'expedient de l'estudiant.

Procediment:

 • Presentar la carta d’acceptació de la universitat de destinació a la Secretaria de la Facultat.
 • Sol·licitar el Certificat Acadèmic Oficial (CAO) mitjançant el vostre espai personal monUB. Sol·licitud de documents acadèmics → Continuar → Selecciona ensenyament → Continuar → Tipus de document: CAO (Certificat per trasllat a una universitat espanyola) → Continuar...
 • Un cop fet el pagament de les taxes, rebreu la confirmació del tràmit. I Secretaria s’encarregarà de lliurar el certificat a la universitat de destinació.

 

Reconeixements

Què és el reconeixement de crèdits?

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant està cursant, a efecte d’obtenir un títol oficial.

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la UB o a qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement anterior.

 • Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la UB o a qualsevol altra universitat.
 • L’experiència laboral o professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que estàs cursant.
 • Sis crèdits computables com a optatius, per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, d’idiomes (EIM), esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

 

Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/reconeixements-de-credits

Així que hagis fet el reconeixement i rebut la resolució, has de matricular els crèdits reconeguts, en el proper període de matrícula de setembre o febrer.

El cost de matrícula dels crèdits reconeguts és el 20% del preu del crèdit.

Consulta el decret de preus de la Generalitat.

Acreditació d'idioma

Tinc un certificat de nivell d’idiomes. El puc acreditar?

Si tens un nivell B2 o superior pots presentar la documentació acreditativa a la Secretaria per tal que sigui incorporat al teu expedient. També constarà al Suplement Europeu (SET).

Més informació: http://www.ub.edu/aprenllengues/ca/tens-un-certificat

Títols

Què necessito per sol·licitar el títol de grau o màster?

Consulteu el vostre expedient acadèmic a Internet. Entreu al vostre espai personal i consigneu-hi l’identificador i la contrasenya.

Un cop hagueu comprovat que totes les assignatures; obligatòries, optatives i de reconeixement de crèdits us consten com a superades (és a dir, estan en color verd en el vostre expedient) podeu procedir a la sol·licitud del títol.

Cal tenir en compte que per tramitar el títol s’ha d’estar al corrent de pagament amb la Universitat, en cas contrari no serà possible la tramitació.

Procediment sol·licitud títol:

Intranet → Sol·licitud del títol → seguir les instruccions d’alta i autoritzant la consulta del DNI/NIE. D’aquesta manera no caldrà desplaçar-se per lliurar els documents originals → escollir el pagament mitjançant rebut o amb targeta de crèdit. Drets d’expedició del títol: 218,15 €

Un cop verificats els tràmits per part de la Secretaria, l’alumne rebrà un correu electrònic amb l’avís notificant-li que disposa del document del resguard del títol dins del seu Espai Personal.

Aquest resguard us servirà per demostrar que heu superat l’ensenyament i que el vostre títol està en procés de tramitació.

Sí, en pots demanar un duplicat. Es publica en el BOE la pèrdua del títol (es paguen les taxes de la publicació) i es torna a sol·licitar el títol (es tornen a pagar les taxes del títol).

Posa’t en contacte amb la Secretaria sed.informacio.audiovisuals@ub.edu

Pot venir una altra persona autoritzada amb un poder notarial i ha de portar una fotocòpia del teu DNI.

 1. Envia el títol escanejat a: sed.informacio.audiovisuals@ub.edu
 2. El traduirem i t’avisarem perquè vinguis a recollir-lo.

 

L’has de portar a la Delegació del Govern a Catalunya (Ministeri d’Educació), al carrer Bergara, 12.

Per a més informació: http://www.ub.edu/acad/noracad/legalitzacions.htm

 

 1. Et farem un certificat substitutori del títol en castellà.
 2. L’has de portar al Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat) per poder continuar la legalització.

Comparteix-ho: