Matrícula

Carnet UB

El carnet de la UB és presenta de dues formes:

 • Targeta intel·ligent
 • Integrat de forma digital a la aplicació SocUB: us identifica per fer gestions a la Universitat

 

En qualsevol dels dos formats, dona accés a un pla d’avantatges especialment pensat per a vosaltres.

Per a l'obtenció del vostre carnet consulteu Universidad de Barcelona - Carnet de la UB

 

Preguntes freqüents

 • Què s’ha de fer en cas de pèrdua, robatori, canvi de fotografia, etc.?

En cas de pèrdua, robatori, deteriorament o qualsevol altra incidència de la TUI heu de comunicar-nos la incidència per telèfon (934 031 398), o per correu electrònic  a carnetub@ub.edu

 • Què s’ha de fer per renovar-lo?

Si us ha caducat el carnet de la UB,per renovar-lo us heu d’adreçar a les oficines del Banco Santander ubicades als campus de la Universitat de Barcelona.

 • Què s’ha de fer per comunicar el canvi de dades personals?

Adreceu-vos a la secretaria d’estudiants i docència del vostre centre per comunicar-los el canvi. Una vegada us confirmin que el canvi està fet, per sol·licitar el nou carnet, envieu un missatge de correu electrònica carnetub@ub.edu.

 • On s’adrecen les consultes?

Per a qualsevol consulta, truqueu a l’oficina de carnet (934 031 398) o envieu un missatge de correu electrònic a carnetub@ub.edu

Podeu triar una de les opcions següents:

Pagament únic 

 • Pagament domiciliat en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB (demanem l’autorització signada pel titular del compte)
 • Rebut únic 

En el moment de fer la matrícula, cal imprimir el resguard de matrícula i el rebut de pagament, que s’ha de fer efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB, dintre del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula) i mitjançant una de les opcions que s’indiquen a continuació:

 1. Pagament per caixer automàtic de les oficines de les entitats col·laboradores 
 2. Pagament domiciliat en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB (demanem l’autorització signada pel titular del compte)
  1. Línia oberta (CaixaBank), també permet a no clients pagar amb targeta de dèbit o de crèdit
  2. Banca Online (BBVA)
  3. Supernet (Banco de Santander)

 

Pagament fraccionat

 • Rebuts fraccionats en terminis 

En el moment de la matrícula cal imprimir el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques en què es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB, al qual hauràs d’accedir per pagar la resta de rebuts. 

 • Pagament fraccionat en mensualitats mitjançant préstec
 1. Préstec de fraccionament de matrícula a través de l’AGAUR 10 mensualitats a 0% interès (24 euros despeses de gestió). Consultar requisits i condicions.
 2. Préstec amb una entitat financera col·laboradora. Consultar acords.

En cas que gaudiu d'algun descompte de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, discapacitat...) heu d'aportar la documentació justificativa. L'alumne està obligat a fer el pagament de tots i cadascun dels pagaments fraccionats, si és el cas.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne. Aquesta suspensió s'aixecarà quan s'aboni, en efectiu i en un sol pagament, la totalitat de l'import pendent més un recàrrec en concepte de despesa de gestió. 

Si no vau gaudir de beca el curs 2022-2023, heu de demanar l'acreditació econòmica prèvia a la formalització de la matrícula, a l'AGAUR. Consulteu la informació.

Un cop es publiqui la convocatòria haureu de sol·licitar la beca.

Els sol·licitants de beca general heu de matricular els crèdits establerts a la convocatòria (60 crèdits en la modalitat a temps complet o bé 30 crèdits en la modalitat a temps parcial). És molt important que abans de la matrícula consulteu la pàgina web de beques.

Recordeu que, per resoldre dubtes relacionats amb els tràmits de matriculació. podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria de la Facultat (sed.informacio.audiovisuals@ub.edu; tel. 934 035 770 - 934 035 771). Per a qüestions acadèmiques, poseu-vos en contacte amb el coordinadors / caps d’estudis de la titulació.

Canvi d'assignatures

Quan un estudiant sol·liciti un canvi d'assignatures en el termini natural de 7 dies de la data de matrícula abonarà la diferència en efectiu en les entitats bancàries col·laboradores o, si s'escau, rebrà una devolució.

Quan un estudiant sol·liciti un canvi d'assignatures després dels 7 dies, en el termini establert per la UB, abonarà l'assignatura/es que amplia en efectiu i no rebrà cap devolució de l'import de l'assignatura/es que anul·li per interès personal.

Sol·licitud de modificació de matrícula (S3)

 

Canvi de grup per motius laborals Termini: 20 dies des de l'inici de classes

S'ha de realitzar la sol·licitud al cap d'estudis en el termini establert amb la documentació acreditativa de la situació personal de l'estudiant.

Sol·licitud al cap d'estudis

 

Ampliació de matrícula

L'estudiant pot demanar l'ampliació de matrícula del segon quadrimestre en els terminis establerts. En aquest cas, els estudiants abonaran el preu de gestió de matriculació previst per aquest concepte al decret de preus de la Generalitat de Catalunya i es realitzarà una nova liquidació econòmica que complementarà l'anterior i que haurà d'abonar-se en efectiu en les entitats bancàries col·laboradores.

Sol·licitud de modificació de matrícula (S3)

 

Anul·lació total de matrícula

Comporta la devolució del total ingressat:

 • Per malaltia greu, que haurà de ser degudament justificada (original o fotocòpia compulsada de la certificació mèdica).
 • Per matrícula en un altre centre de la Universitat o d'altres universitats, en el cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària.

 

Sense devolució en el cas d'anul·lació total per interès personal.

Sol·licitud d'anul·lació total (S1)

 

Anul·lació parcial per interès personal

L'estudiant pot demanar l'anul·lació d'assignatures per interès personal sense devolució en el termini establert per la normativa de la UB.

Sol·licitud de modificació de matrícula (S3)

 

Anul·lació per casos greus i excepcionals

El rector, a proposta del degà, determinarà els efectes econòmics de l'anul·lació.

Sol·licitud d'anul·lació total per casos greus i excepcionals (S4)

Comparteix-ho: