Política de Qualitat

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut vol manifestar el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa.

La Junta de Facultat entén que, atesa la naturalesa de les activitats que es desenvolupen al centre, la qualitat és un factor estratègic per aconseguir que els graduats adquireixin les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a la seva titulació, les quals hauran de ser reconegudes pels ocupadors i per la societat en general.

La Junta de Facultat es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l’abast per complir les normatives legals i els requisits que s’estableixin i que afavoreixin la convergència cap a l’espai europeu d’educació superior.

El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta de Facultat es concreta en els objectius següents:

  • Proporcionar una formació adreçada cap a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d’acord amb les necessitats i les experiències dels usuaris i de la societat en general.
  • Aconseguir un compromís permanent de millora contínua com a norma de conducta, i proposar i establir les accions correctives i preventives necessàries.
  • Proporcionar formació continuada i adequada a tot el personal per que adquireixi les competències necessàries per exercir satisfactòriament les activitats.
  • Establir una sistemàtica d’actuació d’acord amb el cicle de millora continuada i documentar-la per assegurar la qualitat dels processos.
  • Establir, documentar i controlar els processos implicats a través d’un quadre de comandament d’indicadors.
  • Garantir l’efectivitat del sistema d’assegurament intern de la qualitat controlant-lo i revisant-lo periòdicament.
  • Posar totes les eines necessàries per assegurar que tot el personal del centre entregui i accepti aquesta política pública de qualitat.

 

La Junta de Facultat encomana a la Comissió de Qualitat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que sigui la garant de compliment dels requisits i de la millora continuada de l’eficiència del sistema d’assegurament intern de la qualitat.

És voluntat de la Junta de Facultat revisa periòdicament la política de qualitat del centre amb l’objectiu de mantenir-ne l’adequació contínua a les necessitats canviants.

Aprovat per Junta de Facultat en data 19 de juliol de 2018

Veure document original

Comparteix-ho: