Comissió d'Igualtat de Psicologia

Presentació

 • Comissió d'Igualtat de la Universitat de Barcelona

Constituïda al 2017 és una comissió delegada del Consell de Govern, presidida en l'actualitat per la vicerectora d'Igualtat i Gènere. Són membres de la Comissió d'Igualtat UB les presidències de les Comissions d'Igualtat dels diferents centres de la UB.

La Comissió d’Igualtat  té, entre d’altres competències, la de vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat efectiva i no discriminació, a fi i efecte d’aconseguir la igualtat i la no discriminació per raó de sexe i gènere, orientació sexual i identitat sexual, coordinar la preparació, aplicació, seguiment i avaluació dels Plans d’Igualtat de la universitat i promoure mecanismes que permetin el treball conjunt amb les comissions d’igualtat de centre i les unitats i serveis de la universitat, que han de treballar plegades per poder millorar la materialització del principi d’igualtat a la Universitat.”

 

 • Unitat d'Igualtat de la Universitat de Barcelona

La creació de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona posa a l’abast de totes les persones les informacions i recursos que disposem, per que ens ajudin a aconseguir una convivència millor.

Aquesta Unitat d’Igualtat té com a finalitat donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat a tota la comunitat universitària i donat compliment del que disposa l’articles 4rt. dels Estatuts de la Univesitat de Barcelona.

https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/index.html

 
 • Comissió d'Igualtat de centre

Cada Facultat té una Comissió d’Igualtat, formada per PDI, PAS i estudiants i tenen l’encàrrec de vetllar per l’aplicació del Pla a cada centre. Aquesta comissió té un doble encàrrec, i és el de realitzar el desplegament del propi Pla i vetllar per l’aplicació de les polítiques d’igualtat de la nostra universitat a cadascuna de les facultats, així com participar en tot el que disposi la Comissió d'Igualtat UB, incloent tasques de difusió, informació, etc. 

 

 

Reglament de la Comissió d'Igualtat de Psicologia, aprovat per la Junta de Facultat en sessió extraordinària de 8 de febrer de 2019.               

/portal/documents/1748627/6141947/Reglament+Comissi%C3%B3+Igualtat+Psicologia.pdf/fe042f15-a8f0-74e5-3cef-c2bbf2be936f

 

 

 

 • Maria Jayme, presidenta
 • Victòria Carreras, representant del professorat
 • Marta Ramon, representant del professorat
 • Ferran Pons, representant del professorat
 • Caterina Calderón, representant del professorat
 • Mònica Sanz, representant del professorat
 • Ismael Loinaz, representant del professorat
 • Moisés Carmona, representant del professorat
 • Vicky Castro, representant del personal d'administració i serveis
 • Emma Rouera, representant de l'alumnat
 • Priyanka Vangelov, representant de l'alumnat

 • Premis Clara Campoamor i Rosalind Franklin,  al Millor Treball Final de Grau i Treball Final de Màster amb  perspectiva de gènere, 2ª edició (2020)

Lliurament del II Premi Clara Campoamor al Millor Treball Final de Grau 2020,  https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2020/11/043.html

 • ANECA - mesures d'acció positiva en l'avaluació dels sexennis i d'altres processos d'avaluació del professorat (Desembre-2020)

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ha adoptado medidas de acción positiva que garantizarán que sus comités y comisiones aplican criterios de equidad y de igualdad de oportunidades en la evaluación de sexenios y en los diferentes procesos de evaluación del profesorado que son de su competencia

http://www.aneca.es/content/download/15690/192582/file/resolucion%20igualdad.pdf

https://youtu.be/rn6W__OSNH8

Encara no hi ha cap comentari. Vull ser el primer.
Comparteix-ho: