Comissió d'Igualtat de Psicologia

Presentació

 • Comissió d'Igualtat de la Universitat de Barcelona

A fi d’assolir les fites traçades per aconseguir l’objectiu de la igualtat entre homes i dones, des del Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social s’ha impulsat la constitució d’una nova Comissió d’Igualtat, delegada del Consell de Govern, presidida pel Dr. Joan Elies, Rector de la Universitat de Barcelona, que va ser aprovada en el consell de Govern del dia 20 d’octubre de 2017.

La Comissió d’Igualtat de gènere té, entre d’altres competències, la de vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat efectiva i no discriminació, a fi i efecte d’aconseguir la igualtat i la no discriminació per raó de sexe i gènere, orientació sexual i identitat sexual, coordinar la preparació, aplicació, seguiment i avaluació dels Plans d’Igualtat de la universitat i promoure mecanismes que permetin el treball conjunt amb les comissions d’igualtat de centre i les unitats i serveis de la universitat, que han de treballar plegades per poder millorar la materialització del principi d’igualtat a la Universitat.”

 

 • Unitat d'Igualtat de la Universitat de Barcelona

La creació de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona és un compromís del Rectorat però també de tota la comunitat universitària i per aquest motiu volem posar a l’abast de totes les persones les informacions i recursos que disposem, per que ens ajudin a aconseguir una convivència millor.

Aquesta Unitat d’Igualtat té com a finalitat donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat a tota la comunitat universitària i donat compliment del que disposa l’articles 4rt. dels Estatuts de la Univesitat de Barcelona.

https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/index.html

 
 • Comissió d'Igualtat de centre

Cada Facultat té una Comissió d’Igualtat, formada per PDI, PAS i estudiants i tenen l’encàrrec de vetllar per l’aplicació del Pla en cadascuna de les Facultats i les presidències d’aquestes comissions, formen la Comissió d’Igualtat de la UB. Aquesta comissió té un doble encàrrec, i és el de realitzar el desplegament del propi Pla i vetllar per l’aplicació de les polítiques d’igualtat de la nostra universitat a cadascuna de les facultats.

 

 

Reglament de la Comissió d'Igualtat de Psicologia, aprovat per la Junta de Facultat en sessió extraordinària de 8 de febrer de 2019.               

/portal/documents/1748627/6141947/Reglament+Comissi%C3%B3+Igualtat+Psicologia.pdf/fe042f15-a8f0-74e5-3cef-c2bbf2be936f

 

 

 

 • Maria Jayme, presidenta
 • Victòria Carreras, representant del professorat
 • Marta Ramon, representant del professorat
 • Ferran Pons, representant del professorat
 • Caterina Calderón, representant del professorat
 • Mònica Sanz, representant del professorat
 • Ismael Loinaz, representant del professorat
 • Vicky Castro, representant del personal d'administració i serveis
 • Dídac Agulló, representant de l'alumnat
 • Mariona Penya, representant de l'alumnat

NOTÍCIES

 • Premis Clara Campoamor i Rosalind Franklin,  al Millor Treball Final de grau i Treball Final de Màster amb  perspectiva de gènere

El premi és finançat pel Vicerectorat d’Igualtat i Acció social i pretén  fomentar la integració de la perspectiva de gènere a la recerca i a la docència, i visibilitzar la recerca en gènere que fa l’alumnat.  Tal com s’exposa a les bases consensuades per la Comissió d’Igualtat en la primera edició, hi pot participar l’alumnat que hagi defensat el seu treball a la Universitat de Barcelona durant el curs lectiu 2019-2020, quan el treball hagi estat qualificat amb una nota mínima de 8. El termini de lliurament  dels Treballs Final de Grau  al Premi Clara Campoamor finalitza el 30 de setembre i el dels Treballs Final de Màster al Premi Rosalind Franklin el 15 d’octubre.
Per poder presentar el treball, en els dos casos, s’ha de presentar la sol·licitud d’acord al formulari normalitzat disponible a la pàgina web de la Unitat d’Igualtat  https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/Detalls/premis-treball-tfg-tfm.html . S’ha d’enviar el treball en format PDF, de forma anònima, es a dir, sense cap referència al nom de l’autor o autora ni cap dada que permeti la seva identificació, ni tampoc de la persona que ha tutoritzat el treball, precedit d’un resum del seu contingut d’un màxim de cinc-centes paraules, i amb una còpia de l’expedient acadèmic que permeti acreditar la qualificació obtinguda en l’avaluació corresponent.

Comparteix-ho: