Comissió de Professorat

Presentació

Segons preveu l'article 29 del reglament de la Facultat de Psicologia:

 1. La Comissió de Professorat està formada per:

  • el degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix
  • un professor en representació de cada departament i/o secció departamental
  • un estudiant
  • l’administrador de centre o un membre del personal d’administració i de serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la comissió
    
 2. Pot constituir-se la comissió permanent de la Comissió de Professorat formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix; una representació dels professors membres de la comissió i l’administrador de centre o un membre del personal d’administració i de serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió
   

 3. Són funcions de la Comissió de Professorat:

  • proposar els membres de les comissions d’accés i de contractació de personal acadèmic, d’acord amb el que estableix l’Estatut de la UB
  • vetllar pel correcte desenvolupament dels concursos per a la provisió de places del personal acadèmic contractat
  • informar sobre les peticions de canvi de situació administrativa del professorat adscrit al centre
  • informar sobre l’elaboració de la relació de llocs de treball i els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents
  • ser informat i informar sobre les peticions de noves places de professorat
  • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de manera expressa

President: Dr. Antonio Solanas

 

Les directores i directors de departament:

 • Elisabet Tubau (Dept. de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació)
 • José Antonio Andrés Pueyo (Dept. de Psicologia Clínica i Psicobiologia)
 • José Navarro (Dept. de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)

 

Les coordinacions de les seccions a les quals no pertanyin el director/a del departament 

 • Ana Adán
 • José Luís Losada
 • Feliciano Villar

 

Persona en què delegui l'administradora de Campus

 • Pilar Gómez

Acords generals de la línia d'actuació de la Facultat respecte del professorat 
Recolzament a la carrera acadèmica del professorat, concretament:

 • Informació i recolzament respecte dels processos d'acreditació
 • Dotació de places als departaments de professorat contractat amb el sistema previst per la L. O. U.
 • Garantir la continuïtat laboral del professorat de la plantilla actual (des de 2002), sota la perspectiva d'organització de les plantilles de professors que s'iniciarà al setembre del 2006.

Comparteix-ho: