Estructura i Organització

Estructura i Organització

La Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona es va constituir, tal com la coneixem avui dia, el 1983. Actualment, està situada a l’edifici de Ponent del Campus de Mundet.

Deganat: el deganat constitueix la direcció de la Facultat i està format pel degà o degana, els vicedegans i el secretari o secretària. 

Junta de Facultat: és l’òrgan de govern col·legiat i entre les seves funcions hi trobem l'elaboració i aprovació del reglament del centre, l'elecció dels representants que integren els òrgans de govern col·legiats i la coordinació de l'organització dels diferents ensenyaments.

Comissions delegades

Consell d’Estudis: és l'òrgan responsable de l’organització i del seguiment de la docència del grau. 

Comissions de coordinació dels màsters universitaris: són les responsables de l’organització i seguiment de la docència en els màsters universitaris.

Consell assessor: és un òrgan consultiu mixt que busca establir i millorar els nexes i punts de connexió necessaris per mantenir una comunicació i diàleg permanents entre la Facultat i el seu entorn social, econòmic i professional. 

La Facultat de Psicologia s’estructura en 3 departaments compostos cadascun d’ells per dues seccions departamentals. Cada departament compta amb un/a cap de departament i un/a secretari/ària. A més, en cada secció hi ha un coordinador/a. 

 

Departament de cognició, desenvolupament i psicologia de l’educació

  • Secció de Processos Cognitius 
  • Secció de Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació 

 

Departament de psicologia clínica i psicobiologia

  • Secció de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 
  • Secció de Psicobiologia 

 

Departament de psicologia social i psicologia quantitativa:

L’Oficina d’Afers Generals (OAG) s’encarrega de gestionar els assumptes relacionats amb el personal, els temes econòmics, de gestió general i funcionament. 

 

Localització: Palau de les Heures, 1a i 2a planta. 

Telèfon: 934 035 111 

Correu electrònic