Universitat de Barcelona

Màster de Química Analítica

Objectius i competències

Objectius

El màster de Química Analítica té com a objectiu completar la formació dels graduats en Química i ensenyaments afins, potenciant la part experimental, que es complementa amb formació teòrica avançada. Es pretén, així mateix, que l'alumnat desenvolupi rigor, iniciativa i esperit crític en el treball de laboratori, que estimuli la inquietud necessària per abordar un projecte de recerca en entorns nous i que conegui les eines disponibles per fer-ho. Com a objectiu final, els estudiants del màster han d'adquirir la formació necessària per incorporar-se a equips de treball, en el sector públic o privat, que desenvolupin programes de recerca i desenvolupament en camps relacionats amb la química analítica.

Competències


 • Capacitat per traslladar un problema complex d'origen divers a la sistemàtica de la resolució de problemes en química analítica.

 • Capacitat per identificar el potencial de diferents tècniques analítiques avançades i seleccionar la més adequada per a la resolució d'un problema analític específic.

 • Capacitat per identificar i optimitzar les variables que afecten les tècniques analítiques utilitzades en la resolució d'un problema específic.

 • Capacitat per demostrar el compliment dels requisits tècnics per assegurar la qualitat del procés analític.

 • Capacitat per interaccionar amb els camps i les activitats de recerca actuals que tenen més impacte en química analítica, tant de l'entorn nacional com internacional.

 • Capacitat per identificar les etapes d'un pla de treball experimental, poder elaborar-lo i descriure'l, organitzar-ne el calendari de desenvolupament i saber presentar-lo a un equip de treball.

 • Capacitat per desenvolupar esperit crític per interpretar els resultats obtinguts, relacionar-los amb les variables i factors metodològics que n'han afectat l'obtenció i extreure'n conclusions pertinents.

 • Capacitat per modificar un pla de treball experimental en funció de l'obtenció de resultats inesperats.

 • Adquisició dels hàbits propis de les bones pràctiques de treball en un laboratori analític, tant individualment com col.lectivament.

 • Capacitat per buscar i analitzar informació cientificotècnica en l'àmbit de la química en anglès.

 • Capacitat d'integració en un equip de treball, i d'adaptació a un entorn internacional i multicultural.

 • Capacitat de reconèixer les innovacions del camp professional propi i les tendències de futur.

Comparteix-ho: