Universitat de Barcelona

Màster de Química Analítica

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster de Química Analítica s'adreça a titulats universitaris que tinguin interès a aprofundir el coneixement de la Química Analítica per orientar la seva carrera professional cap a la recerca, la innovació i el desenvolupament, i cap a la resolució de problemes en entorns nous dins dels camps del medi ambient, la indústria farmacèutica i alimentària i la bioanàlisi, entre d'altres. Cal que els futurs estudiants tinguin una bona base en química i, de manera especial, un bon nivell en les matèries de química analítica que s'imparteixen en el grau de Química, així com coneixements d'anglès de nivell B1 o equivalent.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions oficials que donen accés directe al màster de Química Analítica són el grau i la llicenciatura de Química. Altres estudiants amb titulacions afins, com ara Farmàcia, Bioquímica, Enginyeria Química, Ciència de Materials, etc., poden accedir al màster sempre que, a criteri de la Comissió Coordinadora, tinguin un nivell adequat de química analítica, equivalent al que proporcionen les assignatures obligatòries del grau de Química.
Comparteix-ho: