Universitat de Barcelona

Màster de Química Orgànica

Accions de suport i d'orientació

Durant el període de preinscripció i fins al moment de la matrícula el coordinador del Màster actuarà com a tutor dels estudiants als quals orientarà si cal sobre les característiques del Màster, assignatures a cursar i qualsevol altre aspecte acadèmic que fos necessari.

Un cop formalitzada la matrícula i en els primers dies del curs s'assignarà a cada estudiant un supervisor del Treball Fi de Màster que, al seu torn, assumirà les funcions de tutor acadèmic de l'estudiant. Aquesta assignació es farà en funció de les necessitats docents del departament i la capacitat dels professors d'assumir l'experimentalitat del TFM com a criteris fonamentals i, en tot cas, prenent en consideració les preferències manifestades pels alumnes si n'hi haguès. En el cas que el supervisor del TFM sigui un investigador d'un centre aliè al Departament, el coordinador actuarà com a tutor de l'estudiant.

Tot aquest procés serà supervisat per la Comissió de coordinació del màster que, al final de cada curs, avaluarà el seu correcte funcionament i, en cas de ser necessari, introduirà les millores que cregui oportunes.

Comparteix-ho: