Universitat de Barcelona

Màster de Química Orgànica

Calendari acadèmic

Curs 2020-2021

Inici de les classes: 21 de setembre

Final de les classes: 22 de desembre

Dies festius: 24 de setembre, 12 d'octubre i 8 de desembre (25 de setembre i 7 de desembre no lectius).

Les sessions a la sala d’instrumentació de la Secció d’Orgànica que formen part de l'assignatura Tècniques Espectroscòpiques i de Laboratori en Química Orgànica tindran lloc els dies 28 i 29 de gener amb un horari que es determinarà en el seu moment a la vista del nombre d'estudiants matriculats.

El 1 de febrer els alumnes s'integraran en els grups de recerca a jornada completa (8 hores / dia) per desenvolupar els continguts experimentals del Treball Final de Màster.

Abans del 22 de febrer a les 12 h els alumnes hauran de lliurar l'informe previ sobre el TFM que consistirà en un escrit de longitud màxima de dues pàgines on s'explicarà el plantejament del treball a realitzar, les tècniques de laboratori i espectroscòpiques que previsiblement es faran servir i l'experimental detallada d'alguna reacció ja realitzada per l'alumne al laboratori, incloent dades de caracterització del producte obtingut en anglès i en el format estàndard d'un article de l'ACS o de la RSC (veure pla docent de l'assignatura, avaluació ). Aquest informe es lliurarà per escrit al professor de Tècniques Espectroscòpiques i de Laboratori en Química Orgànica i la seva qualificació formarà part de la nota final de l'assignatura. També s'enviarà en format electrònic al Coordinador del Màster.

La memòria del TFM s'haurà de presentar per triplicat a la Secretaria del Departament, no més tard del 30 de juny i les presentacions tindran lloc entre els dies 5 i 9 de juliol amb un calendari i horari que determinarà en el seu moment a la vista del nombre d'estudiants matriculats. En el pla docent de l'assignatura s'indiquen les normes per a la confecció de la memòria.

Comparteix-ho: