Universitat de Barcelona

Màster en Química de Materials Aplicada

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster es dirigeix a estudiants que vulguin aprofundir l'estudi de la química i els materials per orientar la seva carrera professional cap a la investigació, la innovació i el desenvolupament.

Pel que fa als coneixements, i per assegurar un seguiment adequat del màster, el perfil de l'estudiant es defineix per un bon nivell de química, física i matemàtiques, així com un bon nivell de l'anglès (B1 del Marc europeu comú de referència com a mínim). Tot i que les assignatures no s'imparteixen en anglès, s'utilitzarà habitualment informació (bibliogràfica, per exemple) en aquest idioma. També són necessaris coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
El màster també està obert a alumnes procedents d'àmbits empresarials i que vulguin un aprofundiment de coneixements en camps o tècniques específics.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Els titulats en Química, Farmàcia, Física, Enginyeria Química o Enginyeria de Materials tenen accés directe. La Comissió de Coordinació del màster avalua l'adequació dels estudiants provinents d'altres titulacions (nacionals o estrangeres) a partir de l'itinerari curricular.
Així mateix, es demana un coneixement suficient d'almenys dues de les llengües d'impartició, una de les quals ha de ser l'anglès, amb un nivell mínim de B1 del Marc europeu comú de referència.
Comparteix-ho: