Pràctiques externes de Màster

Les Pràctiques Externes poden ser:

 • curriculars (a càrrec d'assignatures optatives o bé del Treball Final de Màster)
 • no curriculars (que no consten al vostre expedient, però poden fer-ho al Suplement Europeu del Títol (SET).
Sol·licitud

La sol·licitud es tramita en línia a través del GIPE, l'aplicació web institucional amb què es gestionen les pràctiques externes.

 1. Heu d'entrar al web del GIPE de Feina UB. Allà trobareu les ofertes de diferents empreses.
   
 2. Si alguna oferta us interessa us hi inscriviu i, en tot cas, l'empresa es posarà en contacte amb vosaltres.
   
 3. Tot el procediment es gestiona amb l'aplicació del web. En cas que us poseu en contacte directament amb una empresa que no n'hagi publicat l'oferta, demaneu-li que la faci pública a l'aplicació GIPE per tal de que us pugueu inscriure-hi.
   
 4. Un cop hi hagueu contactat i arribeu a un acord, l'empresa ha de sol.licitar la vostra pràctica. Tot a través del GIPE
  ▪ A partir d'aquí i durant un període aproximat de 10 dies hàbils, la secretaria engega automàticament el procés (assignació de tutor, redacció del projecte formatiu de pràctiques,...)
  ▪ Sota cap concepte es pot iniciar l'estada a l'empresa sense tenir formalitzada tota la documentació
   
 5. Si les pràctiques han de ser curriculars, heu de formalitzar-les a la matrícula com a:

  ▪ Assignatures de Pràctiques Externes, amb les següents limitacions: Constaran com a crèdits optatius, per tant heu de tenir crèdits optatius per encabir aquestes assignatures al currículum.
  ▪ Treball Final de Màster: Abans de signar el projecte formatiu s'ha d'acordar el pla de treball, continguts, tasques, etc. d'acord amb el Pla Docent del TFM entre l'empresa/institució i el coordinador de màster.
   
 6. Els ensenyaments tenen un límit màxim de matrícula establert en 60 crèdits per curs. Excepcionalment i autoritzat pel coordinador, pot ampliar-se fins a 78 crèdits. En cap cas la matrícula de pràctiques curriculars pot augmentar aquest límit.
   
 7. En un curs acadèmic podeu fer com a màxim 750 hores de pràctiques extracurriculars i les pràctiques curriculars que matriculis.
   
 8. Durant el període docent, la jornada no pot ser superior a 5 hores. S'entenen com a períodes docents aquells que el calendari escolar marca com a pertanyents a un quadrimestre. Aquests períodes contemplen les classes presencials i els exàmens de les assignatures. Només excepcionalment, amb sol.licitud prèvia per part de l'estudiant i resolució expressa de la nostra Comissió Acadèmica, es podria augmentar aquesta jornada durant el període docent.
   
 9. Els estudiants dels ensenyaments que hagueu demanat el títol podeu fer pràctiques si us matriculeu d'assignatures optatives de l'ensenyament prèvia sol.licitud al cap d'estudis del grau. Aquesta matrícula excepcional només és possible el curs immediatament següent al de la finalització dels estudis.
   
 10. Si teniu una relació laboral amb l'empresa/institució no podeu fer-hi pràctiques externes excepte en casos degudament justificats i autoritzats. En cas d'autorització ni l'horari ni el lloc on realitzeu les pràctiques poden coincidir amb els del vostre contracte laboral.
   
 11. Perdeu la condició d'estudiant si per qualsevol motiu s'anul.la la vostra matrícula. En aquest cas les pràctiques s'han d'interrompre fins que no torneu a adquirir la condició d'estudiant.
   
 12. En acabar l'estada a l'empresa/institució, i en el termini d'una setmana, segons el tipus de pràctiques realitzades i del vostre ensenyament:


 ▪ Curriculars Treball Final de Màster
Heu de fer el següent:
  - Seguir els procediments i requisits pel pla docent del TFM
  - Fer arribar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat el Qüestionari final de pràctiques que omple l'estudiant

El tutor acadèmic emetrà la seva avaluació un cop hagi revisat la memòria i la valoració de l'empresa/institució externa.

▪ Extracurriculars

 La normativa sobre títols contempla que al Suplement Europea al Títol (SET) es pugui incloure una referència a les pràctiques acadèmiques extracurriculars realitzades. Per tal d'aplicar qualsevol de les accions descrites heu de fer arribar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat els següents documents:
  - Memòria final de pràctiques extracurriculars que presenta l'estudiant
  - Qüestionari final de pràctiques que omple l'estudiant

El tutor acadèmic emetrà la seva avaluació un cop hagi revisat la memòria i la valoració de l'empresa/institució externa.

 • Gestió Integral de Pràctiques Externes: consulta el GIPE

També podeu demanar un document acreditatiu que contindrà la còpia del projecte formatiu i on quedaran descrites les activitats i els continguts desenvolupats durant el període de pràctiques

Comparteix-ho: