Premi Extraordinari de Màster oficial

CONVOCATÒRIA DE PREMI EXTRAORDINARI DE MÀSTERS UNIVERSITARIS 

Convocatòria oberta, dia 13 de novembre de 2023

Poden optar al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2022-2023 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol. L'alumnat que compleixi els requisits haurà de fer la sol·licitud a través de la instància genèrica de la UB.

Les sol·licituds s’han de presentar en els centres on estigui adscrit l’ensenyament, en un termini no superior a trenta dies des de l’inici de la convocatòria

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.

L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinari del ensenyaments oficials de màsters