Premi Extraordinari de Màster oficial

CONVOCATÒRIA DE PREMI EXTRAORDINARI DE MÀSTERS UNIVERSITARIS 


Poden optar al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2020-2021 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol. L'alumnat que compleixi els requisits haurà de fer la sol·licitud a través de la instància genèrica de la UB.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.

L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinari del ensenyaments oficials de màsters

 

25 de novembre de 2021