Preguntes

Parts i formats

Haig de posar el logotip de la UB a la portada?

El TFG és el teu treball personal i, per tant, no hauria de portar el logotip de la Universitat de Barcelona. Tot i així, has de consultar la normativa del centre on presentes el treball, ja que poden tenir indicacions diferents. Per a més informació, consulta Portada.

Haig de posar el nom del tutor o tutora?

Generalment s’hi posa. Tot i així, has de consultar la normativa del centre on presentes el treball, ja que poden tenir indicacions diferents.

On s’ha de posar el resum? Abans o després de l’índex?

El resum va abans de l’índex i no ha d’aparèixer com a part a l’índex. (Més informació)

Què és el resum executiu?

Alguns centres demanen un resum executiu per fer arribar als membres del tribunal abans de la presentació per tal que es facin la idea dels continguts i conclusions del treball. De fet és un document més extens que el resum o abstract inclòs al treball. Cal tenir en compte en quina llengua te’l demanen.

Els títols de les parts d’un treball porten un punt final?

No, els títols no porten punt final. Per a més informació consulteu Índex.

Puc utilitzar qualsevol tipus de lletra?

Has de consultar la normativa del centre on presentes el treball, ja que poden tenir indicacions diferents. El tipus i la mida de lletra han d’afavorir la llegibilitat del document; i es recomana un únic tipus de font per a tot el document. Arial o Times New Roman de 11,5 o 12  punts pot ser un tipus i una mida de lletra adequat. El cos i la classe de lletra també indiquen la jerarquia de les parts d’un treball. Eviteu fer servir massa negreta o cursiva i penseu que no convé fer servir el subratllat. Per a més informació consulta Tipus de lletra.

S’ha d’escriure en majúscula treball final de grau?

Només es posen en majúscula l’inicial de cada mot si es fa referència a l’assignatura: Treball Final de Grau.

Redacció

És millor fer o realitzar?

Utilitzem el verb fer quan volem expressar una acció sense designar-la amb un verb específic però, a vegades, s’utilitza de manera abusiva el verb realitzar en comptes de fer.

Alguns verbs que poden ser sinònims de fer segons el context: produir, elaborar, confeccionar, crear, disposar,  practicar, acomplir, etc.

Puc utilitzar abreviacions per no repetir massa paraules llargues?

A tall de recomanació general, convé fer un ús restringit de les abreviacions en els textos escrits. És bo d’usar les abreviacions en gràfics, llistes, taules i quadres sinòptics. Segons l’àmbit de l’especialitat n’hauràs de fer servir més unes o altres. Si tens dubtes pots consultar l’apartat d’Abreviacions dels Criteris Lingüístics de la Universitat de Barcelona (CUB).

Quines paraules puc utilitzar per començar una nova idea?

Els connectors són paraules o grups de paraules que donen cohesió al text i n’afavoreixen la comprensió i llegibilitat. Pots trobar una llista de connectors amb la funció que fan a l’apartat de Connectors.

Què es pot considerar plagi?

Si es copia un fragment d’un llibre o una cita d’un autor i no està referenciat o no s’ha escrit bé la referència bibliogràfica. Per a més informació consulteu Plagi.

Com haig de referenciar la bibliografia?

La tria del sistema d’ordenació de les referències bibliogràfiques depèn de l’àmbit de l’especialitat; és important que sigui coherent i homogeni dins d’un mateix document. Pots consultar l’apartat de Referències bibliogràfiques.

Quina diferència hi ha entre una citació bibliogràfica i una referència bibliogràfica?

La referència bibliogràfica és el conjunt d’elements que descriuen un document i en permeten la identificació i la cerca. Les referències bibliogràfiques apareixen generalment en forma de llista al final d’un text o d’una part d’aquest, ordenades alfabèticament, temàticament o numèricament.

En canvi, una citació bibliogràfica és una forma de referència bibliogràfica breu que permet identificar la font d’on s’ha extret una citació textual. Les citacions bibliogràfiques poden representar-se de diverses maneres. Les més usuals són dins de text entre parèntesis, en forma de nota a peu de pàgina, al final del capítol o del document, o mitjançant un sistema numèric.

Per a més informació consulta l’apartat de Referències i citacions bibliogràfiques dels Criteris Lingüístics de la UB.

Com haig de posar la referència d’una pel·lícula?

Cognoms, Nom (responsabilitat). Títol [tipus de document]. Responsabilitat secundària. Edició o versió. Lloc de publicació: editor, data de publicació. Descripció física. (Col·lecció; núm).

Exemple: 

Allen, Woody (dir.). Bales sobre Broadway [Pel·lícula cinematogràfica]. 90 min. Produïda per Helen Robin. Sweetland Films, 1994.

Quin diccionari català en línia puc utilitzar?

Pots trobar un conjunt de diccionaris i recursos en línia a l’apartat Recursos.

Existeix algun recurs que em pugui ajudar a revistar el TFG?

Pots consultar els apartats de Revisió, on trobaràs llistes de control pels diferents moments del procés; i de Rúbriques, on trobaràs els conceptes que es poden tenir en compte a l’avaluació.

Presentacions

Quant temps tinc per fer la presentació oral del treball?

Normalment és entre 10 i 20 minuts. Tot i així, has de consultar la normativa del centre on presentes el treball, ja que poden tenir indicacions diferents.

Durant la presentació del treball, com m’haig de dirigir al tribunal?

Abans de començar la presentació, saluda el tribunal manera formal. Presenta’t i, a continuació, comença l’exposició. És important mantenir contacte visual de manera alterna entre el públic i el tribunal. Tingues una actitud relaxada, simpàtica i empàtica. Cap al final de l’exposició, dirigeix-te tant al tribunal com al públic i demana’ls si tenen cap pregunta o dubte sobre l’exposició.

Quins mitjans de suport puc utilitzar en la presentació?

És recomanable utilitzar algun tipus de mitjà de suport per atraure i mantenir l’atenció del públic. Pots utilitzar diferents eines com PowerPoint, Prezi, pòsters, etc. Tot i així, has de consultar la normativa del centre on presentes el treball, ja que poden tenir indicacions diferents. Per a més informació consulta Mitjans de suport.

Hi ha alguna eina que em permeti valorar si la presentació que m’he preparat està bé?

Pots consultar els apartats de Revisió i de Rúbriques.