Aules i laboratoris docents

 

Laboratori

El campus de l’Alimentació de Torribera aporta als seus estudiants universitaris les millors condicions ambientals, instal·lacions materials i tecnologies per facilitar al màxim l’aprofitament del temps que dediquen de manera presencial al campus. Igualment, s’ha dotat tots els estudiants de les facilitats tecnològiques habituals per facilitar les condicions personals de formació-aprenentatge mitjançant el Campus Virtual de la UB, així com les facilitats que aporta el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. (CRAI).

És en aquest sentit que s’ha reforçat l’existència de diferents espais de relació entre els estudiants (sales de lleure, sales de lectura, menjador de carmanyoles, sales d’ordinadors, bar-restaurant), espais de suport a la participació en el disseny de les activitats del campus (despatx de representants i Observatori de l’Estudiant del campus) i espais per a tutories.

A més, el campus disposa d’un conjunt d’aules docents de tipologies diferents, que van des de la lliçó magistral fins a les aules d’estructura lliure amb grups mitjans i petits, així com aules de seminaris. En l’actualitat, aquestes aules estan repartides en els diferents edificis, per apropar l’aprenentatge a l’aula a altres activitats pròpies dels diferents edificis. Amb la finalitat d’organitzar periòdicament conferències amb experts o personalitats invitades i taules rodones o reunions, a l’edifici de La Masia es disposa de l’aula Les Voltes, amb capacitat per a 200 persones aproximadament i un espai exterior annex d’una gran qualitat, coordinat per la Diputació de Barcelona. Aquest espai polivalent permet fer-hi exposicions i actes amb participació ciutadana, com ara ExpAliments.

Finalment, el projecte aporta un nova manera de valorar la docència experimental als laboratoris i altres espais i sales equipades amb diverses tecnologies que afavoreixen l’obtenció de competències i habilitats pràctiques.

En conjunt, es posen a disposició de l’estudiant uns 8.000 m² d’espais i aules de qualitat per facilitar l’aprenentatge.

Aules docents

Tipus

Edifici

Planta

Nom 
Persones

Aula

Marina

0

Aula A

98,23

85

Aula

Marina

1

Aula B

109,42

85

Aula

La Masia

0

Aula 1

98

85

Sala d'Actes
La Masia
0
Les Voltes
297
150

Aula

La Masia

1

Aula 2

85,2

70

Aula

La Masia

2

Aula 3

102,3

40

Sala seminari

La Masia

2

Aula 5

88,4

35

Aula

Verdaguer

0

Aula 1

64,70

51

Sala seminari

Verdaguer

0

Aula 2

38,18

29

Aula

Sent Sovi

0

Aula 1

43

40

Aula

Sent Sovi

0

Aula 2

43

40

Aula

Sent Sovi

0

Aula 3

87

80

Aula

Sent Sovi

0

Aula 4

87

80

La disponibilitat d’aules de docència al campus de l’Alimentació de Torribera dóna resposta a tota mena de necessitats: sala d’actes, sales de reunions, sales per a seminaris i aules grans, mitjanes i petites. A més, totes les aules estan dotades o tenen possibilitat de tenir ordinador, canó de projecció, Internet, reproductor de DVD, VHS, retroprojector i megafonia.

Aules d’informàtica

Edifici

Planta

Usuaris

Administració

1

47,3

20 + 1

Marina

1

45,95

20 + 1

Verdaguer

0

91,23

28 + 6 + 1

El servei d’aules d’informàtica per als estudiants és a l’edifici de l’Administració (La Masia), a l’edifici de laboratoris docents (Marina) i a l’edifici docent i d’atenció a l’estudiant (Verdaguer). Aquest servei intenta cobrir les necessitats tant dels docents com dels usuaris de tota la comunitat universitària proporcionant els programes més utilitzats per a l’edició de treballs, sortida a Internet amb xarxa d’alta velocitat i possibilitat d’imprimir en alta qualitat a uns preus mòdics.

Altres espais

Tipus

Edifici

Planta

Nom 

Sala de reunió

Marina

0

Sala de tutories 1

22,13

Sala de reunió

Marina

0

Sala de tutories 2

15,78

Sala de reunió

Administració

2

Sala de reunions 1

21,5

Sala de reunió

Administració

2

Sala de reunions 2

30,8

Sala de reunió

Verdaguer

0

Sala de reunions 1

26,46

Sala de reunió

Verdaguer

0

Sala de reunions 2

26,46

Sala d'estudiants

Marina

1

Sala d’estudiants

58,6

Sala d’estudiants

Administració

2

Sala polivalent

66,3

Sala de professors

Marina

2

Sala de professors

65,41

Sala de professors

Marina

2

Sala de reunions

20,38

Sala de professors

Verdaguer

0

Sala de professors 1

24,58

Sala de professors

Verdaguer

0

Sala de professors 2

29,35

Des del campus de l’Alimentació de Torribera s’han creat una sèrie d’espais polivalents pensats per a tota mena de reunions de treball o de descans dels diferents col·lectius de la comunitat universitària. Es tracta d’espais més petits dotats amb els aparells necessaris per a reunions de treball (cobertura Wi-Fi, canó, ordinador...) o eines útils per als espais de descans (nevera, microones...).

Edifici de laboratoris docents (Marina)

La Universitat de Barcelona posa a disposició dels estudiants dels ensenyaments impartits al campus de l’Alimentació de Torribera un conjunt d’espais per a la formació pràctica, agrupats en un únic edifici de 3.468 m². El model de pràctiques aplicat als ensenyaments del campus fa que l’estudiant, al llarg dels estudis de grau i postgrau, passi per tots els laboratoris especialitzats, amb instrumentació i tècniques adequades per familiaritzar-se amb els diferents aspectes dels programes docents. Aquesta organització integral ha de permetre que l’estudiant obtingui una visió més àmplia i transversal de les matèries que són objecte d’estudi.

 

Missió, visió i objectius

La missió de l’Administració del campus en relació amb les activitats de l’edifici de laboratoris docents és gestionar els laboratoris i altres espais especialitzats per a la docència pràctica, en un entorn de bones pràctiques que proporcioni als estudiants uns coneixements globals i alhora transversals.

 

La visió que es vol transmetre del campus a la comunitat universitària i a les corporacions professionals és que és un referent en l’àmbit de l’alimentació i la nutrició, un model de formació pràctica integrada que aporta valors en els aspectes de qualitat, seguretat i prevenció, i en salut i gestió mediambiental dels graduats i postgraduats.

 

Entre els objectius, es promou que aquest model permeti als estudiants adquirir més competències, que els ajudi a assolir una experiència pràctica més transversal, que indueixi una familiaritat en la manera de treballar experimental i faciliti les capacitats per a l'accés al món professional.

 

Gestió de l’edifici i de les activitats docents

La Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia, juntament amb l’Administració del campus de l’Alimentació de Torribera, es responsabilitza de la coordinació, el seguiment i el control de la qualitat de les activitats acadèmiques que es duen a terme en els espais i laboratoris de l’edifici de laboratoris docents.

 

El model de gestió dels laboratoris de pràctiques del campus de l’Alimentació es basa en l’experiència prèvia de la Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, creat l’any 1998 en resposta al document de síntesi de l’avaluació i propostes de millora de la titulació. Aquest document recomanava el desenvolupament i l’aplicació d’un sistema de gestió de la qualitat als laboratoris de pràctiques de la Facultat. La implantació d’aquest nou sistema de gestió ha comportat el disseny de laboratoris docents nous, una millor gestió del seu ús i funcionament, i l’estudi de la racionalització i optimització de la gestió econòmica.

 

Qualitat

El model proposat vol millorar la qualitat docent, ja que l’estudiant adquireix els coneixements pràctics de les diferents assignatures en un entorn en el qual s’acompleixen les normes de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, amb criteris mediambientals comparables als que es trobarà en l’àmbit professional.

 

Per tal d’avaluar l’eficiència del procés, és a dir, la consecució dels objectius de millora continuada en la docència pràctica, cal establir indicadors que posin de manifest la tendència dels resultats obtinguts i així, quan escaigui, es puguin fer les correccions adients (Norma UNE-EN ISO 9001:2000).

 

Estratègia

L’estratègia de l’edifici de laboratoris docents a través de la Unitat de Laboratoris Docents és mantenir i millorar el sistema de gestió de la qualitat total implantat a la Unitat, per tal de crear un entorn de qualitat que satisfaci els requeriments de la societat actual. La Unitat vetllarà per millorar la dotació i el manteniment de les infraestructures i de l’equipament, així com la documentació corresponent per a les activitats desenvolupades als laboratoris docents de l’edifici. L’Administració del campus vetllarà per disposar del personal necessari i de la seva formació adequada com a agents facilitadors de l’estratègia.

 

Organització del funcionament de l’edifici de laboratoris docents

Responsable de la infraestructura i els equipaments: Dra. Roser Fisa Saladrigas, delegada del degà per a la Unitat de Laboratoris Docents.

Cap de l’Administració: Joaquim Luque Delgado.

Tècnics de suport: Joan Sempere Ruiz, Juan Pedro Sabuco Maza i Joan Bosch Fusté.

 

Tipus de laboratoris, infraestructures i l'equipament

 

 
Edifici

Planta

Nom (laboratori o sala)

Masia

0

Sala de cuina

65,3

Marina

0

Bioinformàtica i modelització molecular

64,32

Marina

0

Laboratori de biologia i bioquímica

72,77

Marina

0

Laboratori de microbiologia i parasitologia

82,56

Marina

0

Laboratori de biotecnologia

17,37

Marina

0

Laboratori  d’anàlisi sensorial

50,66

Marina

0

Laboratori de tecnologia del aliments

91,27

Marina

1

Laboratori de nutrició

63,46

Marina

1

Laboratori de química d'aliments

79,98

Marina

1

Laboratori de química 

88,43

Marina

1

Laboratori  d’anàlisi instrumental

62,35

Marina

1

Sala d’informàtica

45,95

La Unitat de Laboratoris Docents aporta també altres espais de suport a l’activitat docent de pràctiques, com ara una sala de tutories, una sala de professors, espai de lleure dels estudiants, magatzems, aules, i sales tècniques i de manteniment.

 

Infraestructura dels laboratoris:

 

Adquisició de competències i habilitats generals

1. Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat en la presa de decisions en diferents circumstàncies experimentals, i capacitat d’anàlisi, de síntesi i d’aplicació dels coneixements a l’àmbit del laboratori.

2. Capacitat de treball en equip i de col·laboració en el treball en equips interdisciplinaris en un laboratori. Els problemes reals en el camp dels aliments requereixen aproximacions interdisciplinàries.

3. Capacitat d’anàlisi de riscos en el treball experimental i de desenvolupament de les capacitats relacionades amb la prevenció de riscos. Capacitat de gestió dels residus generats en els processos al laboratori.

4. Capacitat de valorar l’impacte mediambiental i de buscar-ne models de gestió adients que minimitzin els efectes negatius.

5. Capacitat de buscar models de reaprofitament dels subproductes de les tecnologies dels aliments.

6. Capacitat d’extreure conseqüències socials (impacte social) de les activitats generades en la utilització dels aliments.

 

Adquisició de competències i habilitats específiques

1. Capacitat de conèixer i saber seleccionar en cada moment els diferents procediments i tècniques analítiques.

2. Capacitat de diferenciar els components nutritius i no nutritius dels aliments, i d’adquirir habilitats per incidir en l’anàlisi sensorial dels aliments.

3. Capacitat d’identificar microorganismes patògens i d’ús industrial, i les condicions d’aplicabilitat: condicions favorables i no favorables en processos industrials i biotecnològics.

4. Capacitat de conèixer els agents que alteren els aliments, les condicions per impedir aquestes alteracions i, en general, els principis de seguretat alimentària.

5. Capacitat de conèixer les condicions en què un microorganisme pot participar en aplicacions funcionals relacionades amb la biotecnologia alimentària.

6. Capacitat d’identificar els compostos químics potencialment tòxics i de conèixer els efectes de la contaminació sobre els aliments.

7. Capacitat d’actuar en la transformació i la conservació dels aliments.

8. Capacitat d’adquirir coneixements bàsics d’enginyeria química en la transformació dels aliments.

 

Normes generals d’actuació en els laboratoris docents de la Facultat de Farmàcia i de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient

Estudiants: normes d’actuació als laboratoris docents

Estudiants: normes d’actuació als laboratoris docents de tècniques culinàries

Professors: normes d’actuació als laboratoris docents

 

Llocs web d’interès

Unitat de Laboratoris Docents (ULD)

 

Normativa i legislació de la UB

Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient

Legislació relacionada amb la seguretat

Normativa de prevenció de la UB (aprovada per la Junta de Govern)

Normativa i legislació d’altres entitats

Llei de prevenció de riscos laborals de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

Normes ISO

 

Entitats

Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació

Associació Espanyola per a la Qualitat

Entitat Nacional d’Acreditació

Centre Espanyol de Metrologia

 

Diversos

Fitxes de seguretat

Sistema Internacional d’Unitats

 

Normes de reserva de sales, aules i laboratoris

La Universitat de Barcelona, a través de l’Administració del campus de l’Alimentació de Torribera, obre els seus espais a la societat en general. Amb això es cerca un doble objectiu: apropar el món universitari a sectors socials i empresarials, i optimitzar els espais amb el món educatiu de Santa Coloma de Gramenet a través de convenis de colaboració.

 

L’oferta abasta tota mena d’espais: sala d’actes, sales de reunions, aules grans, mitjanes i petites, i també exteriors que poden destinar-se a diferents usos, com ara recepcions, exposicions... A més, totes les aules estan dotades o tenen possibilitat de tenir ordinador, canó de projecció, Internet, reproductor DVD, VHS, retroprojector i megafonia.

 

icona Model de sol·licitud d’espais

 

 

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte