Recerca

La recerca ha estat un dels puntals fonamentals del Departament des dels seus orígens. El professorat, els becaris i els alumnes especialitzats en l’Edat Mitjana tenen una llarga trajectòria de recerca que ha donat lloc a estudis diversos, publicats en llibres i en revistes d’àmbit local, nacional i internacional. Així mateix hi ha una llarga tradició en la direcció de tesis de llicenciatura, treballs de recerca de màsters i tesis doctorals. Les relacions i col·laboracions dels membres del Departament amb la recerca que es fa en altres Departaments, Instituts de Recerca, Facultats i Universitats nacionals i estrangeres li han donat prestigi i han contribuït a la participació de professors i investigadors d’arreu en activitats i cursos programats des del Departament, tot presentant i donant a conèixer la seva recerca.

Les línies de recerca que han seguit i segueixen els professors del Departament són àmplies i diverses, tal com queda reflectit en el llistat següent:

• La història de la cultura i de les universitats

• L’alimentació i els hàbits alimentaris a l’Edat Mitjana

• Les institucions productores de documents

• L’escriptura i la cultura escrita

• La història de les dones a l’edat mitjana

• La història de la vida quotidiana

• El camp, el territori i el paisatge a l’edat mitjana

• La navegació altmedieval musulmana

• Les xarxes d’assentaments a al-Andalus i a al-Magrib

• L’exercici i les modalitats del poder polític a l’islam medieval

• L’organització i funcionament de les senyories feudals

• La pagesia catalana baixmedieval

• La servitud medieval

• La història dels Ordes Militars

• La fiscalitat eclesiàstica medieval

• La història dels jueus a la Corona d'Aragó

• La història de l'Església medieval

• L’espiritualitat femenina medieval

• Els conflictes socials

• L’assistència als pobres als segles XIV i XV

• Les relacions entre la Corona d’Aragó i el Magreb a la baixa edat mitjana

• Els processos i transformacions econòmiques, socials i culturals a l’àrea mediterrània

• La tecnologia de la producció a l'edat mitjana

• L’hàbitat i les fortificacions medievals

• Les comunitats de muntanya entre la tardoantiguitat i l'alta edat mitjana

• La producció, el consum i l’intercanvi d’aliments al món medieval