Presentació

El grup de recerca PLURAL (Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües) va orientar les seves primeres recerques cap a les creences dels docents perquè volia explorar fins a quin punt aquestes creences guien i orienten l’actuació a l’aula. Se situava d’aquesta manera en el paradigma anomenat “pensament dels docents“. Pel que fa a qüestions metodològiques, optava de manera decidida per la recerca etnogràfica, la qual cosa va comportar la formulació de categories d’anàlisi ad hoc per a la interpretació de les dades obtingudes a través d’entrevistes, observacions d’aula, entrevistes en grup, etc.

Gràcies als ajuts diversos que ha obtingut, el grup PLURAL ha seguit una evolució lògica, amb una incidència tant en l’àmbit intern com extern. Pel que fa a l’àmbit intern, destaca la incorporació de joves investigadors, que treballen en les seves tesis doctorals, i destaca també el compromís amb les noves propostes de recerca que sorgeixen de les persones que des de fa anys formen el grup. En el que considerem àmbit extern, se situen les publicacions, les ponències a congressos nacionals i internacionals, els compromisos amb altres grups de recerca, els assessoraments al Departament d’Educació, els assessoraments directes a centres educatius, de primària i de secundària, les conferències relacionades amb la formació inicial i permanent, etc.

Si en els seus plantejaments inicials el grup PLURAL insistia en la necessitat de fer emergir els sistemes de representacions, creences i sabers dels docents, les successives recerques realitzades i el fet de contrastar-les de manera contínua amb el coneixement que sorgeix de la pràctica, han fet que a poc a poc la mirada del grup s’hagi situat sobre els processos de formació inicial i permanent. Entenem que aquests processos de formació s’han de moure en una triple direcció:

  • Fomentar un pensament sobre l’acció,
  • Fomentar un pensament sobre l’acció a la pràctica,
  • Fomentar un pensament sobre el pensament.

Es tracta, per tant, de plantejar models de formació que tinguin una dimensió operativa, una dimensió didàctica i una dimensió deliberativa. Amb aquest propòsit, el grup ha aprofundit en els mètodes de recerca emprats des d’un inici (entrevistes, anàlisi d’interaccions a l’aula, relats de vida lingüística, per exemple) i ha volgut consolidar l’ús d’altres mètodes. La intenció és estudiar com es desestabilitzen i evolucionen les representacions dels docents quan es troben immersos en períodes de formació (primer cicle, màsters, formació permanent) i realitzen exercicis que tenen un fort component introspectiu.