Projectes

Projectes internacionals

Lectŭrĭo+: Reading-Comprehension Cross-border United with Intercomprehension network opened for + youngs

Programa: Erasmus+
Referència del projecte: 2017-1-FR01-KA201-037388
Any del projecte: 2017-2019


KOINOS – European portfolio of Plurilingual literacy practices
Any del projecte: 2016


The Impact of Teacher Education on Pre-Service Primary English Language Teachers
Any del projecte: 2012

Cada any hi ha milers de nous professors d’anglès per tot el món. Una visió sobre l’impacte de l’educació inicial dels docents és essencial, però no l’única. El projecte BORG va seguir un grup de 50 professors en formació d’ensenyament d’anglès a primària dins del programa de formació docent de la Universitat de Barcelona. Utilitzant innovadores mesures qualitatives durant l’últim any d’estudi dels professors, el projecte examinava la manera en què les diferents experiències de formació del professorat impacten en les seves concepcions. Resseguint un enfocament multidimensional, s’examinà tant els diferents tipus d’impacte (creences i comportament) com l’impacte en diferents moments al llarg d’un any acadèmic.

Projectes estatals

Espacios de hibridación entre literacidades para una educación plurilingüe. Estrategias y retos en nuevos entornos de aprendizaje

Tipus de projecte: I+D (recerca i desenvolupament)
Referència del projecte: PID2020-119589RB-I00
Anys del projecte: 2021-2024


Desenvolupament de les competències per a l’educació plurilingüe (DECEMU)

Tipus de projecte: I+D+i (recerca, desenvolupament i innovació)
Referència del projecte: EDU2015-69332-R
Anys del projecte: 2016-2018


Evolución de las creencias de los profesores de lenguas en aulas multiculturales y plurilingües (ECRELEN) 

Referència del projecte: EDU2010-21056
Any del projecte: 2011
Financiat pel Minisiterio de Ciencia e Innovación (Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada)

El projecte ECRELEN plantejava una anàlisi dels contextos de formació que afavoreixen una reflexió dialògica sobre les creences dels professors a les aules multiculturals i plurilingües així com una anàlisi dels processos  de modificació cognitiva que es reflecteixen dins els textos reflexius, orals i escrits. També analitzava el contrast entre les creences i els processos reflexius que segueixen professors d’altres països europeus on es plantegen qüestions anàlogues i concretava criteris per a la formació de professors en entorns multiculturals i plurilingües.

 

Projectes autonòmics

Formació per a una millora del pas dels estudis de grau a la professió docent: vies de continuïtat entre universitat i escola

Referència del projecte: 2020ARMIF00013


L’acolliment lingüístic la immersió i l’educació plurilingüe i intercultural. Una proposta estratègica de millora per a la formació inicial de mestres

Referència del projecte: 2017ARMIF00014


Millora del coneixement i ús de les estratègies interactives i discursives que promouen el desenvolupament de les funcions cognitives superiors en els estudis de grau de mestre d’educació infantil i primària

Referència del projecte: 2015ARMIF00032


La millora de l’ús de les llengües a l’aula com a mediació per a l’aprenentatge interdisciplinari. Aprendre el discurs de l’aula

Referència del projecte: 2014ARMIF00037


Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació. Ajuts per Grups de Recerca. Universitat de Barcelona

 • 2012-2013
  Títol: “Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües-PLURAL-“.
 • 2011-2012
  Títol: “Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües-PLURAL-“.
 • 2010-2011
  Títol: “Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües-PLURAL-“.
 • 2009-2010
  Títol: “Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües-PLURAL-“.
 • 2008-2009
  Títol: “Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües-PLURAL-“.
 • 2007-2008
  Títol: “Formació per a la docència i la recerca de professors de llengües en contextos plurilingües”
 • 2006-2007
  Títol: “Creencias, representacions y saberes de los professores de lenguas en las nuevas situaciones plurilingües escolares”
 • 2005-2006
  Títol: “Creencias, representacions y saberes de los professores de lenguas en las nuevas situacions plurilingües escolares”.
 • 2004-2005
  Títol: Plurilingüismes escolars i Aprenentatge de Llengües- PLURAL-.
 • Ajuts per donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en material educatiu i d’ensenyament formal (reglat) I no formal (no reglat). Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Universitat de Barcelona
 • 2008-2009
  Títol: “La història de la vida lingüística dels docents I la seva incidència en les representacions I actuacions en l’ensenyament de llengües en contextos plurilingües”
 • 2007-2008
  Títol: “La historia de vida lingüística dels docents i la seva incidència en les representacions i actuacions en l’ensenyament de llengües en contextos plurilingües”
 • 2006-2007
  Títol: “La formació dels docents de llengües per a l’ajustament dels gestos professionals als contextos plurilingües”
 • 2005-2006
  Títol: “El paper de les representacions en la formació del professorat: ensenyar català en processos plurilingües”
  Respecte creences: Aquest projecte va promoure sabers com l’anàlisi de situacions comunicatives o la sensibilització envers altres llengües i cultures. Explicava als docents que han de fer front a aquest repte, això vol dir que han d’aprofundir en el seu rol de mediadors per ajudar els alumnes a transitar entre llengües i cultures diferents, que expressen diferents maneres de concebre la realitat. El projecte tenia com a objectiu general incidir en la formació inicial i permanent dels docents amb el propòsit de promoure un enfocament de la didàctica de les llengües que comporti una reflexió crítica sobre els contextos multiculturals i plurilingües.  La nostra recerca va incidir en l’anàlisi de contextos de formació que afavoreixen una reflexió dialògica sobre les creences dels docents en aules multiculturals I plurilingües.