Projectes


 • DECEMU
  Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.


Títol: “The Impact of Teacher Education on Pre-Service Primary English Language Teachers”

Respecte creences:  Cada any hi ha milers de nous  professors d’anglès per tot el món. Una visió sobre l’impacte de l’educació inicial dels docents és essencial, però no la única.  El projecte BORG  va seguir un grup de 50 professors en formació d’ensenyament d’anglès a primària dins del programa de formació docent de la Universitat de Barcelona. Utilitzant innovadores mesures qualitatives durant l’últim any d’estudi dels professors, el projecte examinava la manera en què les diferents experiències de formació del professorat impacte en aquestes concepcions dels professors. Era un enfocament multidimensional, examinant tant els diferents tipus d’impacte (creences i comportament), com l’impacte en diferents moments al llarg d’un any acadèmic.


Títol: “Evolución de las creencias de los profesores de lenguas en aulas multiculturales y plurilingues” (ECRELEN) (EDU2010-21056)

Respecte creences: El projecte ECRELEN plantejava un anàlisis dels contextos de formació que afavoreixen una reflexió dialògica sobre les creences dels professors a aules multiculturals i plurilingües així com un anàlisi dels processos  de modificació cognitiva que es reflecteixen dins els textos reflexius, orals i escrits. També analitzava el contrast entre les creences i els processos reflexius que segueixen professors d’altres països europeus on es plantegen qüestions anàlogues i concretava criteris per a la formació de professors en entorns multiculturals i plurilingües.


 • 2012-2013
  Títol: “Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües-PLURAL-“.
  Ajut concedit: 800 euros
 • 2011-2012
  Títol: “Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües-PLURAL-“.
  Ajut concedit: 1.500 euros
 • 2010-2011
  Títol: “Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües-PLURAL-“.
  Ajut concedit: 1.200 euros
 • 2009-2010
  Títol: “Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües-PLURAL-“.
  Ajut concedit: 1.200 euros
 • 2008-2009
  Títol: “Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües-PLURAL-“.
  Ajut concedit: 1.200 euros
 • 2007-2008
  Títol: “Formació per a la docència i la recerca de professors de llengües en contextos plurilingües”
  Ajut concedit: 3.000 euros
 • 2006-2007
  Títol: “Creencias, representacions y saberes de los professores de lenguas en las nuevas situacions plurilingües escolares”
  Ajut concedit: 2.000 euros
 • 2005-2006
  Títol: “Creencias, representacions y saberes de los professores de lenguas en las nuevas situacions plurilingües escolares”.
  Ajut concedit: 3.000 euros
 • 2004-2005
  Títol: Plurilingüismes escolars i Aprenentatge de Llengües- PLURAL-.
  Ajut concedit: 3.000 euros
  Respecte creences: Un dels propòsits d’aquest projecte va ser complir els objectius del projecte I+D ECREN. L’objectiu va ser incidir en la formació inicial I permanent del professorat, a fi de promoure un enfocament de la didàctica de les llengües que parteixi dels nous contextos on s’ensenya I aprenen llengües. Es tracta de promoure una lectura de currículum que tingui en compte l’educació intercultural. Per aquest motiu, es va analitzar les creences de professors de llengües de diferents països, al mateix temps que vam investigar situacions de formació que afavorien una reflexió dialògica relacionada amb les actuacions a les aules multiculturals I plurilingües.

 • 2008-2009
  Títol: “La història de la vida lingüística dels docents I la seva incidència en les representacions I actuacions en l’ensenyament de llengües en contextos plurilingües”.
  Ajut concedit: 5.000 euros
 • 2007-2008
  Títol: “La historia de vida lingüística dels docents i la seva incidència en les representacions i actuacions en l’ensenyament de llengües en contextos plurilingües”
  Ajut concedit: 9.000 euros
 • 2006-2007
  Títol: “La formació dels docents de llengües per a l’ajustament dels gestos professionals als contextos plurilingües”
  Ajut concedit: 8.400 euros
 • 2005-2006
  Títol: “El paper de les representacions en la formació del professorat: ensenyar català en processos plurilingües”
  Ajut concedit: 6.600 euros
  Respecte creences: Aquest projecte va promoure sabers com l’anàlisi de situacions comunicatives o la sensibilització envers altres llengües i cultures. Explicava als docents que han de fer front a aquest repte, això vol dir que han d’aprofundir en el seu rol de mediadors per ajudar els alumnes a transitar entre llengües i cultures diferents, que expressen diferents maneres de concebre la realitat. El projecte tenia com a objectiu general incidir en la formació inicial i permanent dels docents amb el propòsit de promoure un enfocament de la didàctica de les llengües que comporti una reflexió crítica sobre els contextos multiculturals i plurilingües.  La nostra recerca va incidir en l’anàlisi de contextos de formació que afavoreixen una reflexió dialògica sobre les creences dels docents en aules multiculturals I plurilingües.