ÉS LA MACROECONOMIA NEUTRAL AL GÈNERE?. Incorporant les ulleres violeta per visibilizar l'invisible

La macroeconomia estudia l'economia a nivell agregat així com les interaccions entre el mercat de bens, el mercat de treball i el mercat d'actius financers. L'anàlisi de la seva evolució hauria de permetre dissenyar les polítiques econòmiques més adients per conciliar l'estabilitat de preus, el nivell d'ocupació, el deute públic i la dependència externa.  No obstant, aquesta anàlisi té un biaix androcèntric, determinat tant per la pròpia definició d'economia (lligada exclusivament a l'esfera mercantil de l’activitat humana)  com pels supòsits restrictius i simplificadors sobre els que s'han construït les teories i models econòmics . Com a resultat,  l'aprenentatge de l'economia ha estat parcial i incomplet.

En aquest context, la finalitat  d'aquest projecte és conscienciar a l’alumnat de la importància de mirar l’economia amb perspectiva de gènere i reflexionar sobre els efectes dels processos econòmics i les polítiques econòmiques. Això implica considerar totes aquelles tasques invisibilitzades que el nostre model de socialització ha assignat a les dones (neteja, cura d'infants i persones grans, preparació del menjar ...) i  preguntar-se si aquest fet explica o pot explicar part de les desigualtats existents entre homes i dones així com en les alternatives per canviar-ho.

Concretament, el projecte pretén:

1.- Revisar els supòsits i conceptes implícits en l'aprenentatge de l'economia convencional (també anomenada neoclàssica): 

a. Concepte de PIB. Utilitzat com a mesura de riquesa i benestar  però que no inclou ni els treballs privats de cures ni l'impacte ambiental de la producció, deixant de comptar aspectes que condicionen  el nivell i la qualitat de vida de les persones.

b. Concepte de Treball.  Segons l’economia convencional aquest concepte està estretament lligat al treball remunerat, la qual cosa comporta que no es consideri treball productiu el treball realitzat dintre de les llars (fonamentalment a càrrec les dones) i, per tant, que els indicadors de l’Enquesta de Població Activa estiguin esbiaixats.

c.  Reflexió sobre els models econòmics, que al estar construïts sota els supòsits de l'autonomia personal i la racionalitat no permete explicar, en tota la seva dimensió, la realitat social i els seus canvis.

2.- Visibilitizar  desigualtats en la formulació de polítiques i en la interpretació de les estadístiques:

a. La formulació i el disseny de les polítiques públiques no es neutral des del punt de vista del gènere (és cec al gènere). S’ha de reflexionar, per exemple, en temes com: en quines partides pressupostàries es gasta? A qui beneficien? Tenen les retallades en serveis de salut o dependència biaix de gènere? Els efectes de les crisis son neutrals al gènere?

b. Analitzar les estadístiques desagregades en funció del sexe i visibilitzar les desigualtats existents en termes d'ocupació, salaris i pobresa.

3.- Identificar la conscienciació de gènere de l’alumnat i el seu nivell de coneixement envers el gènere i l’economia. 

Es pretén realitzar una enquesta (pre i post implantació d’aquesta proposta) a tot l’alumnat que participi en el projecte a fi de constatar la influència de la introducció de la perspectiva de gènere en l’ensenyament i l’aprenentatge de l’economia.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.- Millora la capacitat d'anàlisi i visió crítica dels discursos i estadístiques econòmiques. Això implica adaptar els continguts d'aprenentatge amb la introducció de la esfera no mercantil de l'activitat humana, el treball de domèstic i de cures i la necessitat de la seva valorització.

              1.1- Comprendre la importància del treballs no remunerats, especialment del treball domèstic i de cures, pel desenvolupament social i el creixement econòmic així com la interdependència entre l’economia del mercat i l’economia de les cures. Es tracta de que l’alumnat entengui la importància d'aquests treballs i, en conseqüència, el biaix implícit en els indicadors econòmics convencionals.

             1.2 - Completar l'aprenentatge de l'alumnat envers l'economia, mostrant una altra mirada dels fets econòmics i de les polítiques econòmiques. Es tracta de que l’alumnat sigui conscient de les desigualtats al mercat de treball així com de la falsa neutralitat de les polítiques econòmiques.

            1.3  Anàlisis de les fonts i dades estadístiques des de la perspectiva de gènere

2.- Sensibilitzar a l'alumnat envers la importància de considerar la perspectiva de gènere en la interpretació i l'anàlisis de les dades econòmiques així com conscienciar sobre el biaix que comporta la seva invisibilització en termes d'equitat i desigualtat social (bretxa salarial, bretxa de pensions, segregació ocupacional, pobresa, etc).

Codi del projecte: 
2022PID-UB/016
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Maria Teresa Bartual Figueras
Participants: 
Joaquin Turmo Garuz
Agusti Colom Cabau
Josep Gonzalez Calvet
Manel Costa Valles
Fernando Sanchez Losada
Mari Angeles Felipe Checa
Meritxell Gres Llort
Ausias Ribo Argemir
Marta Gomez Puig
Merce Bernado Vilamitjana
Mercedes Rodriguez Lopez. Universidad de Cartagena de Indias (Colombia)
Angela Milena Rojas Rivera. Universidad de Antioquia
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Assignatures implicades: 
Macroeconomia
Introducció a l'economia
Gestió de la Qualitat