Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La nostra proposta de projecte d’innovació docent pretén donar coherència a les activitats pràctiques que es desenvolupen en el marc de l’assignatura «Història Medieval», que s’imparteix com a matèria obligatòria i de formació bàsica al segon curs dels graus d’Història i d’Arqueologia. L’assignatura s’imparteix simultàniament en un total de 7 grups (5 del grau d’Història i 2 del grau d’Arqueologia) i compta amb una matrícula de gairebé 450 alumnes cada any.

Si bé és cert que treballar amb grups tan nombrosos dificulta el desenvolupament de les activitats pràctiques a l’aula, estem convençuts que aquestes són absolutament necessàries. No només per a una millor assimilació dels aprenentatges desenvolupats al llarg del curs, sinó també per facilitar l’assoliment d’objectius competencials per part de l’alumnat. És per aquest motiu que creiem necessari implicar l’equip docent de l’assignatura en el procés de disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques comunes per a tots els grups.

Tal i com està plantejada en l’actualitat, l’assignatura d’«Història Medieval» és una matèria essencialment teòrica. En els darrers anys, la incorporació de sessions pràctiques (identificades com a “Pràctiques amb documents” o “Exercicis pràctics” al Pla Docent) ha servit per posar de relleu la importància d’aquest tipus d’activitats però no les ha dotat d’un contingut seqüencial coherent ni planificat. En conseqüència, cada professor les desenvolupa de manera autònoma, sense haver estat objecte d’una reflexió conjunta per part de l’equip docent que les imparteix.

Convençuts que una bona definició, seqüenciació i implementació de les activitats pràctiques afavorirà l’assimilació d’aprenentatges i competències per part de l’alumnat, el nostre projecte preveu cinc fases d’actuació:

1) Realització d’una diagnosi inicial sobre el funcionament de les activitats pràctiques de l’assignatura d’«Història Medieval» per tal de detectar elements a millorar.

2) Recopilació dels recursos docents utilitzats per a les activitats pràctiques i definició dels mateixos en funció dels aprenentatges i competències sobre els que pretenen incidir.

3) Definició d’un nou itinerari de pràctiques planificat en funció no només del recorregut temàtic i d’aprenentatges de l’assignatura, sinó també de l’assoliment de competències.

4) Implantació efectiva del model de pràctiques dissenyat per aquest projecte el primer semestre del curs 2017-2018.

5) Valoració de l’impacte de l’actuació d’innovació docent proposada.

En una assignatura com la d’«Història Medieval», les activitats pràctiques no poden continuar essent concebudes com un complement a les sessions teòriques, sinó que cal que prenguin importància per si mateixes. Per una banda, són necessàries en l’assoliment d’una gran quantitat de competències transversals i específiques: coneixement de les fonts històriques i arqueològiques; capacitat de relacionar informacions procedents de diferents fonts; desenvolupament de l’esperit crític; pràctica de l’expressió oral i del debat científic; capacitat de treballar de manera col·laborativa i en equip; capacitat de síntesi; iniciativa en la cerca d’altres fonts d’informació. D’altra banda, les activitats pràctiques són fonamentals en la formació de l’alumnat per a l’exercici de la professió.

La Història Medieval és una matèria que requereix d’un enfocament interdisciplinar en relació als continguts pràctics. Per aquest motiu, l’equip que forma part d’aquesta proposta està format per professors i professores d’especialitat diversa. En primer lloc, formen part del projecte tots aquells docents que actualment imparteixen l’assignatura, però també professors de l’àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques –que ens ajudaran a implantar uns mateixos criteris d’edició textual de les fonts escrites–, així com especialistes en Arqueologia Medieval –que ens permetran incorporar fonts arqueològiques a les activitats pràctiques d’ambdós graus.

1) Apostar per les activitats pràctiques. Dissenyar una assignatura menys teòrica, allunyada de les sessions magistrals, i on sigui més fàcil incorporar activitats pràctiques definides en funció d’un itinerari competencial i d’aprenentatges.

2) Realitzar una diagnosi inicial de les activitats pràctiques. Fer un anàlisi sobre el contingut de les sessions pràctiques que actualment s’imparteixen a l’assignatura «Història Medieval» i valorar la forma com s’estan programant, tot realitzant una diagnosi inicial de la problemàtica.

3) Crear noves activitats pràctiques. D’acord amb les mancances detectades al punt segon, dissenyar noves pràctiques que s’adaptin a les diferents competències que es volen assolir, explicitant com s’han de planificar, de proposar a l’alumnat, de realitzar, d’organitzar i els materials amb els quals haurien de comptar així com els sistemes d’avaluació que caldria implementar.

4) Dissenyar un nou itinerari de pràctiques. Planificar una seqüenciació coherent i equilibrada de les activitats pràctiques, on es resolgui la manca de definició d’objectius competencials i d’aprenentatge, i on deixin de ser un complement i passin a constituir un element important de l’assignatura.

5) Millorar l’assoliment competencial de l’alumnat. Totes les activitats pràctiques –noves o redefinides– han de permetre millorar l’assoliment de competències transversals de la UB (CTUB), específiques de l'ensenyament (CEE) i pròpies de l’assignatura (CPA) que a continuació es relacionen:

a)  CTUB: Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica / CEE: Capacitat d’anàlisi crític / CPA: Desenvolupament de l’esperit crític a partir de l’anàlisi comparativa de fonts diverses.

b)  CTUB: Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica / CEE: Capacitat de síntesi / CPA: Capacitat de síntesi en la realització de les evidències corresponents a cada un dels processos d’aprenentatge realitzats.

c)  CTUB: Treball en equip: capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals /CEE: Capacitat de treballar en equips multidisciplinaris / CPA: Capacitat de treballar en entorns de treball grupal i col·laboratiu.

d) CTUB: Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds / CEE: Capacitat de cercar informació i de sistematitzar-la / CPA: Capacitat de relacionar informacions procedents de diferents fonts per tal d’assolir uns objectius de coneixement concrets.

e)  CTUB: Sostenibilitat: capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit /CEE: Capacitat de vincular els fets històrics amb les diferents realitats sòcio-culturals / CPA: Capacitat d’entendre les fonts a partir del context sòcio-cultural que les ha produïdes; Iniciativa en la cerca d’altres fonts d’informació, no proposades pel professorat, relacionades amb els temes tractats.

f)  CTUB: Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina / CEE: Capacitat d’expressió oral i escrita d’acord amb la terminologia específica / CPA: Pràctica de l’expressió oral i del debat científic, amb la correcta utilització de la terminologia específica de la matèria.

g)  CTUB: Capacitat comunicativa: capacitat de cercar, usar i integrar la informació / CEE: Capacitat d’aplicar els mètodes i les tècniques bàsiques de la recerca històrica / CPA: Coneixement de les fonts històriques i arqueològiques amb què es poden abordar recerques sobre Història Medieval.

Totes aquestes competències seran treballades conjuntament amb el professorat de l’àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques i els professors especialitzats en Arqueologia Medieval que formen part del projecte, per tal d’escollir quines fonts són més adequades per l'aprenentatge en Història Medieval. D'aquesta manera també s'introduirà l'alumnat en el coneixement de les tipologies documentals, de l'estructura dels documents, dels elements externs i interns dels documents escrits, així com de les característiques de les fonts arqueològiques. En el cas dels estudiants del grau d'Història, aquests elements seran aprofundits en les assignatures del segon semestre, segons la planificació acadèmica de l'actual Pla d'Estudis a la Facultat.

6) Valorar l’acció d’innovació docent realitzada. Reflexió valorativa sobre l'impacte i resultats de la nostra actuació d’innovació docent en relació als alumnes i també al professorat.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/004
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Soler Sala, Maria
Participants: 
Ignasi Joaquim Baiges Jardi
Xavier Ballestin Navarro
Elena Cantarell Barella
Mireia Comas Via
Rosa Lluch Bramon
Daniel Piñol Alabart
Marta Sancho Planas
Ramón A. Banegas López
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d'Història
Grau d'Arqueologia
Assignatures implicades: 
Història Medieval