Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Les accions a desenvolupar tenen per objectiu prendre com a eix l’aprenentatge dels estudiants, tot fomentant la participació activa de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge en estreta col·laboració amb el professor.

Pel que fa a la dinàmica de curs, s’estableixen els següents objectius:

1. En el marc de convergència europea i el sistema de crèdits europeus (ECTS), posar en pràctica una metodologia docent que emfasitzi més l’esforç i l’autoaprenentatge de l’alumnat.

2. Acompanyar els alumnes en el seu aprenentatge actiu i cooperatiu.

3. Intervenir en el procés del treball autònom de l’alumne per cooperar en la superació dels obstacles plantejats per la recerca, tot afavorint-ne l’esperit crític i la seva autonomia.

4. Facilitar l’aplicació de coneixements teòrics al treball específic sobre un cas pràctic.

5. Fomentar el treball en equip de forma col·laborativa tot creant grups de discussió, co-avaluació, reflexió didàctica i millora docent.

Pel que fa a l’aprenentatge de l’alumnat, es promou l’elaboració d’un text crític amb els següents objectius:

6. Aprofundiment en l’anàlisi crítica de les novel·les seleccionades per la monografia.

7. Detectar problemes i qüestions que requereixin una aproximació crítica, tot desplegant preguntes en relació al context històric i cultural, a la història del gènere, a la història de les idees estètiques, i a d’altres novel·les contemporànies.

8. Aprofitament de conceptes i competències adquirits en altres assignatures del grau, pròpies de la Teoria Literària i la Literatura Comparada.

9. Familiarització amb les diverses disciplines que estudien el fet literari i en les diferents tradicions crítiques que estudien el gènere novel·lesc. Capacitat d’avaluar els punts forts i febles de les diverses escoles crítiques, així com la seva pertinència i necessitat en funció de l’assumpte triat per a la redacció del text.

10. Familiarització amb l’ús de bibliografia especialitzada, i foment de la capacitat de relacionar les informacions procedents de diferents fonts per tal d’assolir uns objectius de coneixements concrets.

11. Consolidació de l’escriptura acadèmica, incidint en l’estil, la terminologia especialitzada i els models de citació acadèmics.

12. Foment de la iniciativa en la cerca d’altres fonts d’informació, no proposades pel professor, relacionades amb els temes tractats.

El procés d’elaboració del text crític té per objectiu fomentar en l’alumnat:

13. La consciència de recursos i mètodes de la recerca i de la importància d’una planificació adequada per a no malgastar recursos i obtenir resultats fiables.

14. La capacitat de debatre, argumentar i defensar les opcions triades, tenint-ne en compte els punts forts i febles, tot implicant-se en un projecte en concret.

15. L’autoconsciència del procés d’aprenentatge de l’estudiant i els processos d’autoavaluació, així com promoure una millora de les tècniques d’organització de treball personal.

16. El desenvolupament de l’esperit crític a partir de l’anàlisi comparativa de fonts diverses.

Pel que fa a l’avaluació, els objectius són:

17. Implementar un seguiment del procés, especialment pel que fa al plantejament d’hipòtesis i la seva refutació o confirmació al llarg del procés.

18. Comparar els punts de partida inicials amb els resultats obtinguts en forma de text crític presentat, tot tenint en compte la incidència del procés seguit per l’estudiant.

19. El seguiment individualitzat del grau d'esforç i dedicació necessaris per assolir cadascun dels objectius per part de l'estudiant i la valoració del seu grau de satisfacció.

20. La incorporació dels estudiants en el seguiment i la millora de la qualitat de l’ensenyament.

21. Disposar d’evidències del procés realitzat, complementàries als resultats presentats pels estudiants.