Aplicació de la metodologia basada en corpus com a motor de desenvolupament de les competències específiques de l’assignatura Lexicologia i Morfologia Anglesa

Aquesta actuació de millora docent té com a finalitat donar un nou enfocament a l’assignatura  “Lexicologia i morfologia angleses” (obligatòria de 2n any del grau d’Estudis anglesos i optativa del grau de Llengües i Literatures Modernes de la Facultat de Filologia i Comunicació, tot incorporant-hi programes de gestió textual i de processament automàtic de text. Durant els darrers 12 anys, l’equip docent encarregat d’aquesta assignatura hem estat treballant amb programes de gestió textual i hem pogut constatar els beneficis que el treball amb dades d’ús real de la llengua pot aportar a l’adquisició i l’aprenentatge de les relacions lexicogramaticals que s’estableixen entre els lexemes i la seva combinatòria.

En aquest sentit, hem detectat, per exemple, que a l’alumnat li costa assimilar les esmentades relacions i creiem que aquesta metodologia de treball podria mostrar-les de forma més clara i contribuïria a un aprenentatge més significatiu de les connexions que s’estableixen entre els diversos nivells d’anàlisi lingüística. A més, una altra mancança evident és que els alumnes tenen poc coneixement d'eines digitals que puguin servir per treballar la llengua i explotar textos des de diverses perspectives; és a dir, a nivell, lexicogramatical, sintàctic, etc. Tenim doncs la convicció que la introducció d’aquestes eines en la programació i les metodologies d’aprenentatge de l’esmentada assignatura contribueixen a millorar l’aprenentatge i a consolidar-lo de forma més efectiva.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Incorporació d’eines i recursos digitals a l’assignatura “Lexicologia i morfologia angleses” que permetin la posada en pràctica de la metodologia de la lingüística de corpus.

Ser capaç d’interrelacionar diferents àmbits d’anàlisi lingüística.

Ser capaç d’analitzar mètodes i principis lèxics des d’una perspectiva descriptiva.

Aprendre els continguts amb materials basats en corpus.

La introducció d’aquests nous elements anirà acompanyada d’una metodologia docent que emfasitzarà les activitats de descripció i reflexió lingüística en grup tant dins com fora de l’aula, tot contribuint a un aprenentatge més significatiu dels continguts de la matèria.

Codi del projecte: 
2023PMD-UB/034
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Natalia Judith Laso Martin
Participants: 
Elisabet Comelles Pujadas
Emilia Castaño Castaño
Isabel Verdaguer Clavera
Aaron Ventura Campos
Montserrat Forcadell Guinjoan
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
ESTUDIS ANGLESOS
Assignatures implicades: 
Lexicologia i morfologia angleses