Avaluació formativa i coavaluació a través de l’entorn d’aprenentatge virtual Moodle en la formació didàctica del professorat de secundària

El projecte que presentem pretén unificar la metodologia docent i d’avaluació i els entorns d’aprenentatge virtual de les assignatures de l’àrea de didàctica de la filosofia dels estudis del Màster de Formació del Professorat de Secundària, a la Facultat d’Educació.

Els eixos principals de la proposta d’innovació giren a l’entorn dels següents conceptes:

  1. ús de l’entorn virtual Moodle;
  2. avaluació formativa;
  3. coavaluació i rúbriques;
  4. aprenentatge didàctic a través de l’exemple.

Pretenem unificar la docència fent una sola planificació didàctica per a les quatre assignatures de l'àrea, introduint un enfocament d’avaluació formativa que transformi l’aprenentatge dels nostres estudiants, així com la seva visió de la pràctica docent (que és, al cap i a la fi, l’objectiu últim dels seus estudis). Aquest enfocament es materialitzarà en una sèrie d'activitats d'ensenyament-aprenentatge presents a les diferents aules de Moodle, i que estaran pensades no només per a aprendre els continguts conceptuals sobre els quals versin, sinó per experimentar diferents aproximacions a avaluar formativament, comprenent dins d'aquesta visió l'autoavaluació i la coavaluació.

La finalitat principal és, doncs, millorar la formació didàctica dels futurs professors i professores de secundària oferint-los exemples de pràctica docent diferent de les que majoritàriament han viscut, que estan basades en la visió tradicional de l'educació, centrada en la classe magistral i la memorització, i completament atecnològiques. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  1. Crear un entorn d’aprenentatge que faciliti la implicació dels estudiants en el seu propi aprenentatge, aprofitant les possibilitats que el blended learning, a través de la plataforma Moodle, ens proporciona
  2. Enfocar aquest entorn d’aprenentatge des de l’avaluació formativa, per tal que cada estudiant vagi sent conscient del seu propi procés d’aprenentatge, i no només dels resultats finals
  3. Aprofundir en l’aprenentatge, tant dels continguts com de l’acció d’avaluar, a través de la coavaluació de les tasques i exercicis pràctics.
  4. Tenint en compte que els nostres estudiants s’estan formant per a ser professors, contemplar i reflexionar sobre aquests aprenentatges viscuts com a estudiants per a després poder-los reproduir com a professorat, fent especial èmfasi en: enfocament d’avaluació formativa; ús de rúbriques per a l’auto- i coavaluació; creació d’entorns virtuals que facilitin l’aprenentatge actiu; pràctica d’una avaluació crítica, creativa i curosa.
Codi del projecte: 
2018PID-UB/001
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Silvestre Angles, Sara
Participants: 
Glòria Arbonès Villaverde
Ensenyament/s: 
Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Assignatures implicades: 
Didàctica d'Història de la Filosofia
Didàctica dels Fonaments de la Filosofia i la Ciutadania
Didàctica de l'Educació Ciutadana
Innovació i Recerca sobre la pròpia Pràctica Docent en Filosofia