Comunicació de l’ús responsable dels fàrmacs amb mitjans audiovisuals: un projecte d’aprenentatge i servei per a la divulgació de la importància del compliment terapèutic dels fàrmacs més prescrits.

Presentem un projecte que va començar a desenvolupar-se durant els cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018, i que vol consolidar-se com a projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS) durant els propers cursos 2018-2019 i 2019-2020.

El projecte té com a propòsit final divulgar entre la població un ús adequat i responsable de grups de fàrmacs freqüentment prescrits en el nostre país. Implica a estudiants de quart curs del grau de Podologia, de sisé curs del grau de Medicina i a  estudiants de tercer curs del grau de Comunicació Audiovisual, que treballen en equip tutoritzat per professors d’ambdós graus. El producte de la col·laboració entre estudiants i professors tutors es materialitza en peces audiovisuals que es difonen per xarxes socials i en centres mèdics.

Com a proposta d’Aprenentatge i Servei, el projecte reuneix processos d’aprenentatge de continguts acadèmics, i de desenvolupament de competències transversals i específiques, habilitats i valors, amb una intenció solidària de responsabilitat social i de servei a la comunitat. La formació dels estudiants s’orienta cap a un treball col·laboratiu i interdisciplinari, en què es satisfan objectius pedagògics treballant sobre necessitats reals de l’entorn social.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Malgrat que el nostre país disposa dels medicaments més moderns i té uns professionals mèdics excel·lents, el resultat terapèutic de la prescripció no sempre és l’esperat: si el pacient no compleix correctament amb la prescripció indicada, tot el coneixement científic desenvolupat i la despesa sanitària invertida es perden. Per evitar que això succeeixi, els estudiants de Medicina i de Podologia han de ser capaços de detectar aquelles situacions o aquells factors que poden disminuir l’adherència dels pacients als tractaments prescrits. De fet, una de les competències dels graduats en Medicina i Podologia és la promoció de la salut, que implica, moltes vegades, no només la prescripció de tractaments farmacològics adequats sinó també un bon compliment terapèutic. Aquesta competència específica és la que vehicula en primer lloc el nostre projecte.

Concretamente, l’objectiu principal d’aquest ApS és desenvolupar la capacitació professionalitzadora dels estudiants dels graus de Medicina i Podologia, i de Comunicació Audiovisual, al temps que es fomenta el treball interdisciplinari i la intervenció social. Es posa l’èmfasi en la construcció transversal de coneixement i en el desenvolupament de la capacitat de comunicació i de divulgació entre la població de coneixement mèdic i farmacològic especialitzat. Els estudiants tenen una excel·lent oportunitat d’aprendre i de fer un servei a la societat.

Encara més. Els estudiants de Medicina i de Podologia també han de saber dialogar amb el ciutadà, i comunicar amb eficàcia els seus coneixements i les seves estratègies. Aquesta comunicació, que implica establir contacte entre l’expert i el llec o persona no entesa en el tema, entre el metge i la ciutadania, si vol portar-se a una massa social, cal aprofitar el desenvolupament tecnològic de la nostra societat. Per tant, la interdisciplinarietat es fa necessària en la nostra societat del segle XXI.

Per això es requereix la intervenció d’experts en Comunicació Audiovisual: mitjançant peces audiovisuals (reportatges, curts de ficció, animacions, etc.), el metge també pot contribuir al desenvolupament del correcte compliment terapèutic i desenvolupar les seves funcions dins el sistema sanitari. Els estudiants de les àrees mediques necessiten, doncs, els estudiants de Comunicació Audiovisual. Els estudiants de Comunicació Audiovisual, també llecs en matèria mèdica, necessiten, al seu torn, continguts, objectius i destinataris amb què planificar l’execució de la seva peça audiovisual: actuen amb la premissa que es constitueixen com a productora audiovisual i que els estudiants de la facultat de Medicina i Ciències de la Salut són clients amb una proposta amb impacte social. S’inicia un treball cooperatiu i transversal, i es fomenta la competència comunicativa d’ambdós grups d’estudiants, que s’inicien així en el discurs divulgatiu del coneixement mèdic.

Durant el curs 2016-2017 ja es va desenvolupar un primer projecte: «Antibiòtics: consum responsable», destinat a fomentar un ús apropiats dels antibiòtics entre la població, amb la intenció de combatre l’aparició i la propagació de les resistències microbianes per un ús irresponsable d’aquests fàrmacs. El projecte, que es va materialitzar amb tres peces audiovisuals, va ser divulgat en congressos mèdics i d’innovació docent nacionals i internacionals, amb publicació, i es va presentar a premis: es va comptar amb el suport dels deganats de les facultats implicades, del vicerectorat d’Estudiants i de Política Lingüística i i amb el patrocini d’una empresa externa a la UB.

Durant el curs 2017-2018 s’ha desenvolupat un segon projecte: «No et plantis: divulgació del tractament d’úlceres neuropàtiques en diabètics», també presentat en jornades d’innovació docent i pendent de presentació en congressos durant el curs 2018-2019. L’objectiu del projecte ha estat detectar els punts d’incompliment terapèutic en el tractament de les úlceres plantars per part de pacients diabètics i elaborar un producte audiovisual d’animació per millorar l’adherència al programa terapèutic. El vídeo d’animació resultant serà difós a l’Hospital Podològic de la Universitat de Barcelona a partir de finals de l’any 2018.

Durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020 es vol seguir desenvolupant la col·laboració entre estudiants de quart curs de la facultat de Medicina i Ciències de la Salut (amb èmfasi en el grau de Podologia) i estudiants de tercer curs del grau de Comunicació Audiovisual, integrant sempre els projectes que es desenvolupin en el currículum acadèmic i divulgant-los en entorns socials i acadèmics. Els estudiants de l’àrea mèdica investigaran en incompliments terapèutics relacionats amb fàrmacs per treballar amb els estudiants de Comunicació Audiovisual en la planificació i en els continguts del producte audiovisual que es voldrà difondre entre la població.

L’experiència acumulada ens impulsa a demanar el reconeixement d’aquesta activitat com a projecte ApS per part del RIMDA.

Els objectius específics són els següents:

  • Conceptualitzar, dissenyar i planificar un projecte audiovisual o transmèdia orientat a divulgar entre la població la necessitat d’un bon compliment terapèutic i, per tant, d’ un ús adequat i responsable de grups de fàrmacs freqüentment prescrits.
  • Investigar i analitzar, dins el marc de les recomanacions de la Organització Mundial de la Salut, els incompliments terapèutics, i les causes d’aquests incompliments, per part d’un determinat perfil de pacient de la comarca del barcelonès, tot implementant metodologies de recerca mèdica
  • Establir un pla d’intervenció sobre les necessitats mèdiques, farmacològiques i terapèutiques detectades.
  • Produir una peça audiovisual (reportatge, animació o curt de ficció) apta per ser difosa per diferents canals de comunicació amb la ciutadania.
  • Elaborar i implementar un pla de difusió i de màrqueting del projecte i del producte audiovisual o transmèdia.
  • Dissenyar i implementar una rúbrica conjunta d’avaluació dels estudiants d’ambudes facultats.
  • Consolidar la col·laboració entre les facultats de Medicina i Ciències de la Salut i Biblioteconomia i Documentació, per impulsar treballs interdisciplinaris d’aprenentage i servei amb alumnes i professors.
  • Obrir vies de col·laboració amb l’Hospital Podològic de la Universitat de Barcelona, amb centres d’atenció primària i amb altres institucions vinculades a la salut pública.
Codi del projecte: 
2018PID-UB/026
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
García Asensio, M. Ángeles
Participants: 
Laura Cuffí Chéliz
Jaume Elies Vilaseca Corderroure
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Medicina
Grau de Podologia
Assignatures implicades: 
Treball de final de grau
Projectes 2