Dels coneixements a les competències a través de l'estudi de casos

El projecte consisteix en el disseny i implementació de casos per ser treballats en assignatures del grau de Nutrició Humana i Dietètica, seguint una progressió en el nivell de competències dels estudiants. Els casos a treballar s’aniran desenvolupant a partir d’una assignatura de primer, la Fisiologia Humana, seguint per l’Ampliació de Fisiologia Humana al segon curs, fins arribar a les assignatures de Patologia i Dietoteràpia de tercer. D’aquesta manera es pretén la integració de continguts, la reflexió per part dels estudiants en la progressió de la seva formació i la consolidació de coneixements i capacitats.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius del grau es poden ordenar segons la taxonomia de Bloom, un sistema de classificació que organitza de forma jeràrquica les operacions mentals en funció de la seva complexitat. Segons aquest autor, l’acompliment d’un nivell determinat depèn del domini de l’estudiant dels nivells precedents. És a partir d’aquí que plantegem l’anàlisi de casos, a partir d’una progressió de menor a major complexitat segons els objectius d’aprenentatge d’assignatures situades en diferents moments del currículum del grau. Així, l’estudiant per poder arribar al nivell màxim de la piràmide, on se situa el procés de creació (segons el model revisat) ha de disposar de la informació necessària, comprendre-la, ser capaç d’aplicar-la, d’analitzar-la i d’avaluar-la. En el cas que ens ocupa podem fer un símil de la piràmide incorporant les competències del grau de Nutrició Humana i Dietètica (NHD) associades a les matèries i assignatures sobre les que desenvoluparem el projecte (veure Figura 1 de l’arxiu annex).

Sobre aquesta base plantegem els objectius del projecte:

  • Identificar temes generals que permetin el seu desenvolupament concatenat al llarg del grau de Nutrició Humana i Dietètica, de forma adequada al nivell competencial de les assignatures de Fisiologia Humana, Ampliació de Fisiologia Humana i de les Patologies i Dietoteràpies.
  • A cada assignatura dissenyar els casos corresponents. D’entre les diferents maneres de treballar els casos durant el curs, es triaran les més apropiades en funció de la tipologia de continguts que es tractin i del nivell dels estudiants. Ens basarem en Herreid (1998).
  • Implementar els casos a l’aula. A cada assignatura es dissenyaran i implementaran dos casos. A mesura que el projecte avanci es podran anar lligant els casos amb els corresponents desenvolupats en assignatures prèvies.
  • Elaborar rúbriques que serveixin per a l’avaluació de l’activitat.
  • Elaborar un qüestionari per conèixer l’opinió dels alumnes sobre l’activitat desenvolupada. Ens basarem en l’instrument originàriament desenvolupat per Marsh (1982) i adaptat amb posterioritat per diferents autors: SEEQ (Students’ Evaluations of Educational Quality).
  • Dissenyar un sistema d’avaluació de l’experiència per tal d’evidenciar la possible millora dels aprenentatges i el desenvolupament de competències transversals. 
Codi del projecte: 
2019PID-UB/023
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Amat Miralles, Concepció
Participants: 
M. Emília Juan Oliver, Anna Pérez Bosque, Lluïsa Miró Martí, Mireia Urpí Sardà, Maria Izquierdo Pulido, M. Antonia Lizarraga Dallo, María Fernanda Zerón Rugerio
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Nutrició Humana i Dietètica