Desenvolupament de les competències d’escriptura acadèmica en assignatures de Psicologia del Desenvolupament

La proposta té com a objectiu treballar les competències d’escriptura acadèmica amb els estudiants dels graus de Psicologia i d’Educació Social, en assignatures de formació bàsica, troncals i optatives. Les tasques formatives i d’aprenentatge es realitzaran en el marc de les activitats d’avaluació continuada de les assignatures, concretament en relació amb l’elaboració grupal d’informes escrits d’acord amb les normes, característiques i registres propis de l’àmbit acadèmic i científic.

Ens plantegem treballar amb els estudiants la composició de l’estructura del text (planificació, revisió...), la coherència i la cohesió del discurs (claredat i rellevància de les idees exposades, definició precisa dels conceptes, relació lògica entre les idees...), així com l’argumentació i la reflexió crítica. També es pararà atenció als aspectes formals de l’escriptura acadèmica i científica en l’àmbit de la psicologia d’acord amb la sisena edició de les normes de l’American Psychological Association (APA) per a la citació i la referència; a l’ús de les cites directes i indirectes per evitar el plagi; i l’adequació del text a les característiques, coneixements i punt de vista dels destinataris (persones de l’àmbit acadèmic que han de rebre informació d’una experiència o d’una anàlisi que no coneixen de primera mà).

El professorat que participa en el projecte:

  • Revisarà la literatura existent sobre escriptura acadèmica. Es revisarà la literatura elaborada en el marc d’altres projectes de millora i innovació de la docència desenvolupats a la Universitat de Barcelona, així com textos d’autors reconeguts en aquest àmbit.
  • Elaborarà documents-guia sobre l’escriptura acadèmica. Aquests documents atendran a un conjunt d’aspectes generals, però seran específics per a cadascuna de les assignatures, per tal d’ajustar-se a les particularitats dels textos que els estudiants hauran d’escriure. Els documents estaran a disposició dels estudiants en el Campus Virtual i es treballaran en sessions presencials d’activitats pràctiques i tutories per grups.
  • Elaborarà rúbriques d’avaluació, en format digital, que seran emprades pels estudiants (autoavaluació) i pels professors.
  • Aplicarà, a final de curs, un qüestionari de valoració del projecte per part dels estudiants, per tal d’identificar les accions formatives que més útils els han semblat.

Per tal de valorar la incidència del projecte sobre la qualitat dels informes escrits elaborats pels estudiants, es compararan, d’acord amb les rúbriques d’avaluació, els treballs dels estudiants dels grups participants amb els dels grups de la mateixa assignatura que no hi participen, o amb els textos escrits pels estudiants del curs anterior en el cas de les assignatures en què tots els grups hi participen o només hi ha un grup.. La valoració dels textos escrits es farà a través d’un procediment d’avaluació cega.

Com a calendari de treball, es preveu elaborar els documents-guia i les rúbriques de totes les assignatures participants durant el semestre de tardor del curs 2019-2020; realitzar l’experiència durant el semestre de primavera del curs 2019-2020 i el semestre de tardor del curs 2020-2021, en funció de la ubicació de cadascuna de les assignatures participants en el calendari de docència; i avaluar els resultats del projecte durant el curs 2020-2021.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

-Millorar les habilitats d’escriptura acadèmica dels estudiants dels graus de Psicologia i Educació Social, especialment l’estructura del text, la coherència i cohesió del discurs, i l’argumentació i reflexió crítica (treball de les competències transversals). També es treballaran els aspectes formals de citació i referència d’acord amb la sisena edició de les normes APA, l’evitació del plagi i l’adequació del text a les característiques dels destinataris.

-Coordinar l’acció formativa del professorat de les assignatures participants en el projecte i establir vincles amb altres projectes de millora i innovació de la docència de la Facultat de Psicologia (equips docents).

Codi del projecte: 
2019PID-UB/024
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Rivero Garcia, M. Magdalena
Participants: 
Ana Luisa Adam Alcocer, Lidia Caballero Balañá, Valentina Cannella, Maria Carbó Carreté, Montserrat Celdrán Castro, Josep-Lluís Conde Sala, Mercè Garcia-Milà Palaudarias, Marta Gràcia Garcia, Mª Josep Jarque Moyano, Cristina Mumbardó Adam, Mª Ángeles Ortega Reverte, Núria Ribera Turró, Rodrigo Serrat Fernández, Fàtima Vega Llobera, Rosa M. Vilaseca Momplet, Feliciano Villar Posada
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Psicologia
Educació social