Desenvolupament integrat de les competencies transversals ub mitjançant l'ABP virtual

La proposta neix de l’interès d’un grup de professorat que imparteix docència en els graus de mestre d’educació infantil, mestre d’educació primària, educació social i pedagogia.

Ha transcorregut bastant temps des de que es van implementar els graus i amb ells, el nou paradigma d’aprenentatge universitari basat en competències. Durant aquest període  s’ha intentat incorporar la vessant professionalitzadora als estudis universitaris vinculant el projecte formatiu (pla d’estudis) amb el perfil professionalitzador al qual dona resposta. Des de les hores s’ha incrementat el corpus teòric sobre com s’ha d’abordar l’aprenentatge per competències a l’educació superior i s’han dut a terme diferents models metodològics amb aquesta finalitat.

Aquest projecte comparteix les mateixes finalitats que altres experiències, les quals han pretès o pretenen explorar noves maneres de desenvolupar les competències transversals, dissenyant i planificant nous escenaris d’aprenentatge compatibles amb el context universitari.

En el present projecte es planteja desenvolupar les competències transversals comunes de la UB mitjançat la metodologia d’aprenentatge basat en projectes (ABP) en un entorn virtual (google sites). S’incorporen dos elements innovadors, per una banda, la metodologia que inclou el projecte com eix vertebrador de les competències transversals i l’aprenentatge digital reflectit per l’entorn on s’ha de dur a terme l’aprenentatge.

El projecte sustenta la innovació en tres eixos vertebradors:

Un primer eix el conforma l’aprenentatge basat en competències.  Com a punt de partida s’assumeix el concepte de competència definit per Parcerisa (2008) que la defineix com “ l’aptitud o capacitat de mobilitzar de manera ràpida i pertinent tota una sèrie de recursos, coneixements, habilitats i actituds per afrontar eficientment determinades situacions”.  Segons aquesta definició, la responsabilitat del professorat és la de dissenyar situacions d’aprenentatge on l’estudiant hagi d’activar aquesta sèrie de recursos. L’estudiant és el centre de l’aprenentatge.

Les competències transversals comunes de referència són les sis competències que la UB va seleccionar y que han de figurar en els perfils professionals associats als diferents graus. Les sis competències que es pretén incloure en el projecte són les següents:

COMPROMÍS ÈTIC

Capacitat crítica i autocrítica
Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques

CAPACITAT D’APRENENTATGE I RESPONSABILITAT

Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica
Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions

TREBALL EN EQUIP

Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú
Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals

CAPACITAT CREATIVA I EMPRENADORA

Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes
Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds

SOSTENIBILITAT

Capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit
Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques

CAPACITAT COMUNICATIVA

Capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en un tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina
Capacitat de cercar, usar i integrar la informació

El segon eix es basa en l’aprenentatge basat en projectes. L'aprenentatge basat en projectes és una metododologia d'aprenentatge actiu i situa als estudiants com a gestor del seu propi aprenentatge. Es suscriu el que assenyalen Mergendoller i Thomas (2005) com a principis rectors:

- Es conecta el projecte a situacions rellevants en l'ambit professional. 

- Es preten decisions de manera consensuada amb els comnpanys i el professorat 

- El projecte s'estructura seguint una seqüencia lógica i distibuint els rols i responsabilitats dels membres delgrup

- S'avalua de manera plural i multifacética. Es prioritza l'avaluació formativa.

Per últim, el tercer eix fa referència l’entorn virtual per a l’aprenentatge. En aquest cas, es considera pertinent dur a terme el treball en un entorn virtual mitjançant aplicacions que es tenen a l’abast, com per exemple el google sites. La competència digital no forma part de les competències transversals establertes en el document de la UB. Ara bé,  l’avanç i immersió tecnològica en la vida quotidiana i en àmbits tals com el social, econòmic, cultural, educatiu,.... ens ofereix unes oportunitats d’aprenentatge que no es poden obviar i que s’han d’aprofitar per implicar a l’estudiant en el seu propi aprenentatge.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Desenvolupar les competències transversals

1.1. Prendre consciència del que significa aprendre per competències

1.2. Conèixer i identificar les competències transversals associades a les situacions d’aprenentatge

1.3. Dissenyar situacions d’aprenentatge associades a les competències transversals

1.4. Elaborar instruments / rúbriques per avaluar les competències

2. Dissenyar, planificar i avaluar projectes

2.1. Formular objectius

2.2. Prendre decisions relacionades en la realització del projecte

2.3. Planificar la intervenció

2.4. Cercar, usar i integrar la  informació

2.5. Col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú

2.6. Adaptar-se a noves situacions

2.7. Criticar de manera raonada i constructiva

2.8. Comprendre i expressar-se oralment, per escrit i altres recursos visuals. 

3. Moure’s eficaçment en un entorn digital

3.1. Adaptar-se a noves situacions

3.2. Conèixer i utilitzar aplicacions digitals

3.3. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques (seguretat i protecció digital).

Codi del projecte: 
2018PID-UB/017
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Dorio Alcaraz, Inmaculada
Participants: 
Montserrat Freixa Niella
Pilar Figuera Gazo
Mercedes Torrado Fonseca
Mercedes Reguant Alvarez
Carolina Quirós Dominguez
Juan Llanes Ordoñez
Robert Valls Guerau
Elisenda Pérez Muñoz
Maria Eugènia Arús Leita
Marta Venceslao Pueyo
Franciele Corti
Ensenyament/s: 
Grau de mestre d'Educació Infantil
Grau de mestre d'Educació Primària
Grau d´Educació Social
Grau de Pedagogia
Assignatures implicades: 
Accio tutorial: relacions família i escola
Practicum I (doble titulación)
Identitat i desenvolupament professional
Pràctiques externes
Recerca i innovació en la pràctica educativa
Estadística aplicada a l'educació
Ámbits professionals actuals i emergents
Pràctiques II (educació primària)
Professionalització i sortides laborals