El portafolis de pràctiques com a eina de reflexió i desenvolupament dels resultats d’aprenentatge de competències professionals i personals

El portafolis d’autoaprenentatge es va introduir a l’assignatura Pràctiques II del Màster d’Advocacia al curs 2012-2013, com a complement per millorar l'experiència d'aprenentatge pràctic. Aquesta assignatura s’enfoca cap a la pràctica professional dels futurs juristes que durant un període d’aproximadament tres mesos realitzen pràctiques professionals amb el seguiment de dos tutors: un professional que valora la trajectòria pràctica; i un acadèmic que guia i valora la reflexió que va fent l'alumnat en el seu portafolis. La nota de la assignatura ve determinada per la qualificació d’ambdós tutors.

L’objectiu del portafolis es valorar en quina mesura l’estudiant posa en pràctica les competències identificades en el pla d’estudis, i per tant, es configura com una eina per fomentar la reflexió sobre el seu desplegament, incidint en com els alumnes avaluen el seu aprenentatge. Així doncs l'alumnat ha de confeccionar una carpeta digital amb un contingut mínim: a) Un bloc de presentació (que inclou el CV, un vídeo de presentació i un apartat on recollir els objectius de les seves pràctiques); b) Un bloc de reflexió (on es recull cronològicament les tasques realitzades a la entitat amb la finalitat de que, mensualment, l'estudiant seleccioni com a mínim les dues més significatives pel seu aprenentatge) i c) Un bloc d'evidències (on es comparteixen aquelles evidències documentals de les tasques realitzades, així com d'altres que contribueixen a la seva formació com a futurs juristes)

FINALITAT DEL PROJECTE

D’ençà la seva introducció s’ha fet algunes millores significatives com ara, simplificar la plataforma digital substituint el programari lliure WIKI pel google sites; actualitzar les directrius d’actuació dels tutors acadèmics amb noves guies d’avaluació i models de comunicació amb les institucions de pràctiques, millorant l'avaluació de l'assignatura amb una nova definició d’algunes rubriques o afavorint la comunicació amb les entitats de pràctiques.

Ara bé, tot i que els canvis introduïts han contribuït a afavorir una avaluació mes acurada del portafolis, encara hi algunes millores a fer i que s’identifiquen amb els objectius d’aquesta proposta. En aquest sentit, el projecte actual persegueix en termes generals una millora qualitativa del procés de seguiment, mentorització i avaluació de la assignatura amb una actuació centrada en el tutor acadèmic com a "motor" de contribució de la reflexió de l'alumnat. Per aconseguir aquesta fita son objectius inicials: 

1. Actualització de les actuals competències professionals (des del 2012 son molts els canvis introduïts en la professió com ara la digitalització, la gestió a distància, la reflexió i la gestió emocional..). Ara es el moment de veure fins quin punt les competències previstes en aquesta assignatura s’adapten a les necessitats actuals.
2. Redefinir el paper del tutor acadèmic: es precís fer una formació especialitzada per tal de que aquest tutor passi a ser un veritable orientador professional i/o mentor, capaç de guiar a l’alumne en la identificació d’aquelles competències que ha de potenciar, dotant-lo de les habilitats procedents del coaching.
3. Dissenyar, amb el resultat d’aquesta experiència en aquest assignatura d’un programa per aplicar el portafolis a les pràctiques curriculars i extracurriculars dels Graus de la Facultat.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

G1)  Adaptar l’estructura i els continguts de l’actual portafolis de les pràctiques del màster d’advocacia a les competències professionals que demanda actualment el mercat laboral

G2) Millorar la tutoria acadèmica de les pràctiques redefinint el procés d’acompanyament dels estudiants. 

G3) Planificar la transferència dels resultats del projecte a les pràctiques de les diferents titulacions de grau de la facultat.

Codi del projecte: 
2022PMD-UB/007
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Cristina Roy Perez
Participants: 
Montserrat Casanellas Chuecos
Miguel Angel Cañivano Salvador
Ginebra Comellas Estibal
Chantal Moll De Alba Lacuve
Oriol Oleart Piquet
Rosa Maria Satorras Fioretti
Francisca Pérez Madrid
Pilar Rivas Vallejo
Maria Luisa Zahino Ruiz
Fernando Barbancho Tovillas
Elisenda Pérez Muñoz
Agustí Ten Pujol
Esther Martín Núnez
Enriqueta Expósito Gómez
Daniela Stephanie Rivera Vallvé
Antoni Font Ribas
Berta Roca Acedo
Grup d'innovació docent: 
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Màster d'Advocacia
Assignatures implicades: 
Pràctiques I
Pràctiques II