Equip Docent vs. Intel·ligència artificial

Avui en dia els sistemes d’intel·ligència artificial (IA), com pot ser el ChatGPT, permeten elaborar textos i donar resposta a una qüestió concreta de forma molt ràpida. Existeixen versions de pagament i aplicatius en desenvolupament que en breu, també estaran àmpliament integrats en el dia a dia. Aquesta eina tan potent pot aplicar-se en l’entorn universitari i representar una nova estratègia de millora. Ara bé, cal fer-ne un ús adient i crític.

El professorat pot emprar-la per crear variants d’activitats existents, problemes similars, casos clínics nous i, fins i tot, preguntes test diferents, de forma molt àgil. La revisió posterior, fonamentada i crítica, per part el docent permetrà generar un producte de qualitat en temps rècord.

En qualsevol cas, aquesta nova tecnologia útil per a la preparació d’activitats cal que sigui avaluada pels mateixos docents sobre la base de la qualitat del material generat. Així mateix, existeix la necessitat de conèixer l'opinió personal dels docents sobre la utilització d’aquesta eina. Una vegada utilitzada i conegut el seu potencial, és quan es podrà aplicar i integrar l’ús en la docència i l’aprenentatge derivat dels estudiants.

En aquest sentit, cal plantejar-se quin ús en poden fer els estudiants. Si el professorat planteja activitats avaluables a desenvolupar fora de la classe, pot ser que l’alumnat les resolgui utilitzant aquesta eina, sense adquirir els coneixements o reflexions esperats. D’aquesta manera, un ús indiscriminat per part dels estudiants, pot anar en detriment de la utilitat de les activitats plantejades com fins ara. És a dir, en aquest nou context, les metodologies i activitats habituals tenen el risc de no promoure el mateix aprenentatge per part de l’alumnat.

Per aquest motiu, la proposta del present projecte pretén prevenir la pèrdua de l’aprenentatge de l’alumnat associat a activitats dirigides fora de l’aula. Es pretén incorporar activitats dissenyades de forma que, fomentin l’ús de les IA de forma racional i crítica, i eviti el seu ús indiscriminat, no reflexiu i desvinculat de l’aprenentatge esperat.

Amb l’objectiu de mantenir l’aprenentatge derivat d’activitats fora de l’aula, caldrà fer una profunda reflexió sobre el disseny d’activitats d'acord amb la resposta que la IA pot aportar a l’alumnat. Això es podrà aconseguir mitjançant la utilització de la IA per resoldre les activitats del curs anterior i avaluar-ne la qualitat, ja que d’aquesta manera els docents es faran conscients de la nova realitat. A partir d'això, es podrà detectar el tipus d’activitat que cal descartar per la seva fàcil resposta amb IA, i per tant que evita l’aprenentatge de l’estudiant. De forma paral·lela es podran obtenir exemples d’activitats que no es puguin resoldre directament amb IA i que requereixin processament, reflexió i treball per part de l’alumnat, és a dir, que impliquin aprenentatge en aquest context actual.

En els darrers mesos s’està fent ressò del seu ús per part de l’alumnat, però cal aconseguir dades reals del coneixement, l’ús i l'opinió personal de l’alumnat sobre aquesta eina.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius: 

L’objectiu general (OG) de la proposta és integrar el context actual de l’ús dels programaris d’IA en la docència universitària: per part del professorat en la preparació de materials i per part de l’alumnat en la resolució d’activitats formatives i d’avaluació.

Concretament, els objectius específics (OE) se centren en el professorat i l’alumnat per separat:

OE1. Avaluar l’ús per part del professorat com a eina docent:

a) Estudiar i aplicar la IA en la preparació d’activitats
b) Avaluar la qualitat del material generat pels sistemes d’IA en l’activitat docent
c) Obtenir l'opinió personal dels docents sobre la utilització d’aquesta eina

OE2. Avaluar el disseny d’activitats en base a la resposta que la IA pot aportar a l’alumnat:

a) Utilitzar la IA per a resoldre les activitats del curs anterior i avaluar-ne la qualitat.
b) Obtenir el tipus d’activitats que cal descartar per la seva fàcil resposta amb IA
c) Obtenir exemples d’activitats que no es puguin resoldre directament amb IA
d) Obtenir dades del coneixement, ús i l'opinió personal de l’alumnat sobre aquesta eina

OE3. Fomentar l'ús apropiat i crític de les IA 

La finalitat global del projecte és que l'alumnat continuï disposant d'activitats que fomentin el seu aprenentatge i que pel contrari, s'eviti l'ús irreflexiu de les IA per a la seva resolució.

Tots aquests objectius portaran a canvis en el Pla Docent, concretament en el tipus d'activitats plantejades, i especialment d'aquelles de tipus qualificador.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

Els objectius específics plantejats estan dissenyats per tal de conduir a la incorporació d'activitats en la pràctica docent que realment impliquin un aprenentatge per part de l'alumnat. El coneixement de la nova realitat, i la capacitat dels docents per adaptar-se és bàsica. Els docents necessiten conèixer i utilitzar les IA, per tal de comprendre les seves possibilitats i limitacions en la resolució d'activitats que es puguin plantejar. Els objectius responen pas a pas, a tot el que es considera necessari per acompanyar al docent en aquest camí.

Codi del projecte: 
2023PID-UB/011
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
FRANCISCO JOSE PEREZ CANO
Participants: 
Maria José Rodríguez Lagunas
Margarida Castell Escuer
Angels Franch Masferrer
Malen Massot Cladera
Sergi Casanova Crespo
Daniela Ceballos
Laura Saez Fuertes
Karla Rio Aige
Sonia Zhan
Marina Girbal Gonzalez
Garyfalia Kapravelou (Professora de la Universitat de Granada)
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
NUTRICIÓ HUMANA I DIETETICA
Màster en Nutrició i Metabolisme URV-UB
Màster en Recerca i Desenvolupament de Medicaments (URV)
Assignatures implicades: 
363516 Nutrició Molecular
364665 Investigació Experimental en Nutrició
13675216 Immunonutrició (URV)
13675225 Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries (URV)
569953 Tècniques d'assaig immunoenzimàtic
13675246 Fonaments d'Immunologia (URV)