Establiment d’un sistema d’avaluació que garanteixi l’adquisició de competències de l’assignatura “Introducció a l’Odontologia Integrada” de 5è curs de grau en Odontologia de la UB.

Establir un sistema objectiu d’avaluació de competències que garanteixi l’adquisició de coneixemets i habilitats mínimes i necessàries que ha de tenir l’alumne de grau en Odontologia al finalizar l'assignatura "Introducció a la Odontologia Integrada".

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.- OBJECTIUS GENERALS:

1.1 Avaluar les competències a adquirir mitjançant una prova oral i escita final i de forma continuada mitjancant rúbriques.

1.2 Fer un seguiment de l'adquisició de competències mitjançant una graella d'activitats individualitazada per a cada alumne.

2.- OBJECTIUS ESPECÍFICS:

2.1.- Agrupar les competències de l'actual pla docent en tres grups ben diferenciats: competències transversals, competències específiques d'adquisició de coneixements i competències especifíques d'aplicació de coneixements.

2.2.- Proposar una nova assignació de codis a cadascuna de les competències, tenint en compte el grup al que pertanyin (transversal, específica de coneixement o específica d'habilitat).

2.3.- Proposar un nou sistema d'avaluació continuada i/o final que tingui en compte la naturalesa de la competència mitjançant rúbriques. 

2.4.- Proposar l'ús d'una fitxa de seguiment de tractaments realitzats per cada alumne a temps real que pugui garantitzar la diversitat de tractaments realitzats per cada alumne/a participant. Aquesta graella ajudarà també en l'avaluació de competències adquiridas i guiarà a l'alumnat i professorat per poder garantitzar la diversitat de tractaments durant el curs, analizar l'evolució en l'aprenentatge de tècniques odontològiques i per tant en l'adquisició de competències..

2.5.- Estandaritzar el format de la presentació oral dels casos clínics o tècniques clíniques presentades pels alumnes en la defensa oral d’avaluació final de la part clínica de l’assigantura, mitjançant la confecció d'una "Guia explicativa docent".

Codi del projecte: 
2023PMD-UB/025
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Deborah Violant Holz
Participants: 
Carles Subirà Pifarré
Ensenyament/s: 
ODONTOLOGIA
Assignatures implicades: 
360345 “Introducció a l’Odontologia Integrada"