Fitxa Molecular

La fitxa Molecular és una activitat en equip d’aprenentatge autònom i tutoritzat. A les assignatures de Biologia Molecular (grau de Medicina) i de Bioquímica (grau d’Enginyeria Biomèdica) es treballen principalment els conceptes de DNA --> Transcripció a RNA --> Traducció a proteïnes. L’objectiu d’aquest treball és que els alumnes treballin sobre un gen concret els conceptes principals vistos a les classes teòriques. A mesura que a les classes de teoria i seminaris es va progressant sobre aquests temes (DNA --> RNA --> proteïnes), el treball dels equips va avançant en paral·lel de manera que el grup ha d’anar cercant dades i fent anàlisis, aplicats al gen concret que se’ls ha assignat. Es fan 4 sessions de seguiment durant el curs i una avaluació oral al final del curs. La qualificació d’aquesta activitat suposa un 20% de la nota del curs. Es una activitat exigent perquè els alumnes han de consultar fonts d’informació originals i eines per a professionals (bases de dades, eines bioinformàtiques i articles científics). A canvi els alumnes assoleixen un aprenentatge sòlid i significatiu perquè apliquen de manera pràctica els conceptes teòrics.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu principal: 

Assolir un grau de coneixement més sòlid sobre conceptes i molècules vistos a les classes de teoria mitjançant l’aplicació d’aquests conceptes/molècules a un cas concret (un gen humà).  Creiem que treballar sobre un gen concret aquests conceptes i molècules permet a l'estudiant aprendre noves estratègies de resolució de problemes i el porta a un aprenentatge significatiu, és a dir, a la consolidació dels coneixements i a una comprensió molt més profunda i real d’aquests.

Sub-objectius:

  • Familiaritzar-se amb bases de dades biomèdiques i amb eines d’anàlisi bioinformàtic
  • Prendre consciència del grau de coneixement actual sobre el genoma/transcriptoma/proteoma humans. Els estudiants tenen tendència a creure que ja ho sabem tot. El fet d’accedir als repositoris de dades reals els ha de fer adonar-se de que el nostre coneixement sobre aquests temes és encara força incomplet.
  • Millorar en l’ús eficient de les cerques amb PubMed. Familiaritzar-se amb la lectura d’articles científics i amb la interpretació de figures de resultats científics. Saber citar correctament articles científics.

Objectius transversals

A més d’aquest objectius específics, aquesta activitat promou l’adquisició de les següents competències transversals:

  • treball en equip
  • expressió oral en públic
  • capacitat de síntesi d’informació complexa de forma comprensible
Codi del projecte: 
2020PID-UB/009
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Josep Saura Marti
Participants: 
Eulàlia Martí Puig
Ensenyament/s: 
Grau de Medicina
Grau d'Enginyeria Biomèdica
Assignatures implicades: 
Biologia Molecular
Bioquímica