GODS

Geografia pels Objectius de Desenvolupament Sostenible en un context de Canvi Global
Presentació: 

Aquest proper curs 2023-2024 es posa en marxa el nou Grau en Geografia i Canvi Global a la UB. La nova titulació s’estructura en quatre cursos acadèmics i constarà de dues mencions: a) Medi Ambient; b) Planificació i Gestió del territori. El nou Grau  pretén formar als seus estudiants en el maneig d’eines i instruments per a l’anàlisi i gestió del canvi global que afecta el món actual, així com fomentar la capacitat crítica vers els esdeveniments que succeeixen al territori.  Des del nou títol es proposa formar professionals capaços d'abordar, des de la perspectiva del coneixement geogràfic integrador, la comprensió i l'anàlisi del canvi global, així com el disseny de propostes de planificació i gestió territorial i ambiental que permetin mitigar i modelar les conseqüències a diferents escales. En aquest context, és de cabal importància que els futurs titulats en Geografia i Canvi Global tinguin un bon coneixement des de la perspectiva teòrica dels principis inspiradors, doctrinals i filosòfics que hi són al darrera de la proposta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i de la seva pròpia responsabilitat social. D’altra banda, és igualment important, des de la vessant aplicada, el saber incorporar aquestes línies prioritàries proposades des de Nacions Unides per fer front als múltiples desafiaments que, avui dia i de cara al futur, tenim com a societat i que hauran de tenir presents en la seva futura pràctica professional.

Així, tal com s’assenyala a l’informe de la UNESCO “Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives” (2017), amb la introducció dels ODS no es tracta només d'ensenyar el desenvolupament sostenible i afegir nous continguts als cursos i a la formació. Les universitats s'han de veure com a llocs d'aprenentatge i experiència per al desenvolupament sostenible i hauria per tant d’orientar tots els seus processos cap a principis de sostenibilitat.

Tenint presents aquestes premisses relacionades amb la nova titulació, el Grup d’Innovació Docent proposat planteja els següents objectius:

Establir estratègies i accions que possibilitin proporcionar als estudiants el coneixement, les habilitats i la motivació suficient per comprendre i abordar, des del coneixement geogràfic, els ODS en el context del canvi global. 

Convidar a la participació dels estudiants en el procés d’identificació d’aprenentatges relacionats amb els ODS.

Proposar catàlegs d’activitats pràctiques relacionades amb els ODS que tinguin com a eix central l’assoliment de competències transversals mitjançant metodologies actives per a l’aprenentatge com ara el foment del treball col·laboratiu, l’elaboració de projectes i la gamificació.

Establir procediments que apropin la realització dels TFG a entorns i temàtiques professionalitzadores en el marc dels ODS.

Codi UB: 
GINDO-UB/200
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Armesto Lopez, Xose Anton
Membres del grup: 
M. Belén Gómez Martín
Martí Cors Iglesias
Joan Tort Donada
Albert Santasusagna Riu
Roser Rodríguez Carreras
Antoni Carneros Escudero
Xavier Úbeda Cartañá
Joaquim Farguell Ruiz
Lothar Schulte
Filipe Carvalho Ferreira
Montserrat Salvà Catarineu
Arlinda García Coll
Lluis Frago Clols
Jordi Bayona Carrasco
Gabriel Alomar Garau