Integració de pràctiques artístiques d’intervenció mural en entorns educatius.

L'actuació proposa fer ús de la intervenció mural com una eina d’aprenentatge des de la pràctica i a través d’un procés col·laboratiu. Es considera una enriquidora i completa experiència: 

  • Comporta un complet procés de desenvolupament d’un projecte a través de successives fases de treball: anàlisi i reflexió de l’entorn, detecció d’una necessitat comunicativa, conversió d’una idea textual en imatge visual, preproducció i producció.  
  • Combina el treball conceptual, crític i reflexiu, amb el treball de realització pràctica. 
  • Esdevé una activitat de comunicació a través de la imatge, valorant i utilitzant elements i recursos de la cultura visual.  
  • Esdevé una experiència vivencial de les possibilitats transformadores de l’art a partir del treball d’imatges amb contingut. 
  • Demana una aproximació contextual i formal a les estratègies i la formalització d'un vessant de l’art contemporani en aquest moment popular i propera al ciutadà: l’art urbà. 
  • Millora el sentit de pertinença al mateix entorn i l’hàbit de tenir-ne cura d’una manera activa, implicant una reflexió polièdrica sobre l’ús de l’espai comú i proposant una actitud d’intervenció responsable. 

Dintre d’aquest procés complet, valorem l’aportació de diferents metodologies actives per l’aprenentatge. Possibilita la coexistència d’un aprenentatge autònom  i un aprenentatge col·laboratiu des de la pràctica; l’estudiant haurà de fer propostes personals a partir de la recerca i el treball individualitzat; a la vegada, haurà de desenvolupar una producció en equip assignant i assumint diferents rols i tasques. 

Es proposa a l'alumne prendre part en la decisió de les fases necessàries per assolir la intervenció mural amb un resultat final. En ser partícip de la responsabilitat d’aquest procés pot prendre part de l’avaluació formativa i l’avaluació dels resultats. 

Considerem que en quant s’implica a l’estudiant en el disseny del procés de treball, en l’elaboració de projectes, està realitzant un aprenentatge professionalitzador. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Pel que fa a coneixements: 

Valorar l’art com una eina real de transformació social, realitzant una pràctica plàstica vivencial sobre el seu potencial comunicatiu. 

Valorar la importància de la imatge i la cultura visual com eines de comunicació, estimulant una reflexió sobre la creació d’imatges. 

Reflexionar i valorar allò que entenem com espai comunitari, proposant una intervenció responsable dins del campus i estenent l’àmbit de la reflexió a l’espai públic en general. 

Conèixer i aplicar des de la pràctica real estratègies d’art urbà entenent-les com eines de creació i comunicació. 

 

2. Pel que fa a habilitats i destreses: 

Conèixer i posar en pràctica les diferents fases d’un projecte d’intervenció mural: 

Determinar un context d’intervenció 

Determinar una proposta de comunicació. 

Convertir una proposta textual o conceptual en imatge, dissenyant una proposta visual. 

Detectar les necessitats tècniques i organitzatives. 

Realitzar-la en l’espai físic. 

Assolir un aprenentatge tècnic sobre una activitat plàstica realitzable en el futur professional dels estudiants. 

 

3. Metodològicament,  

Treballar per projectes. 

Treballar de manera col·laborativa assignant tasques i rols i propiciant l’assumpció de responsabilitats. 

Visualitzar, dissenyar i estructurar seqüències del mateix procés d’aprenentatge. 

Participar en el procés d’avaluació de l’aprenentatge i dels resultats finals identificant mecanismes que permetin avaluar tant el mateix procés com la intervenció mural resultant.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/027
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Font Company, Enric
Participants: 
Enric Mas Barceló, Natalia Javier Gallego, Eva Navarro Campanera
Ensenyament/s: 
Garu d'Educació Social
Itinerari simultani: Mestre d’Educació Infantil - Mestre d’Educació Primària
Grau de Mestre d’Educació Primària - Menció d’Educació Visual i Plàstica
Grau de Mestre d’Educació Primària