La dramatització com a recurs d’aprenentatge i avaluació formativa

Aquesta proposta d'innovació docent té prevista com acció educativa la millora dels aprenentatges dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Grau d'Educació Infantil i de Primària de la Facultat d'Educació, i Grau Audiovisual de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació), mitjançant l'ús de diferents formats de la dramatització (joc simbòlic, joc dramatitzat, simulació, representació de rols, teatre).

La innovació d’aquesta proposta resideix en voler utilitzar la dramatització com a eina d’aprenentatge i d’avaluació formativa de continguts conceptuals, metodològics, i actitudinals.

S'entén l'avaluació com el disseny d'activitats d'aprenentatge que tinguin com a finalitat l'aplicació pràctica, avaluació i síntesis dels coneixements teòrics per a la presa de decisions i l'exercici del pensament crític.

El teatre, i les arts performatives en general, aplicades a la docència, inviten a aquesta visió programada de l’avaluació. Són recursos que posen en pràctica el cooperativisme entre estudiants, la ludificació de l'aprenentatge, la simulació de casos reals, la posada en comú de reflexions complexes, i, sobretot, la possibilitat de portar l'avaluació dels coneixements adquirits, a un camp més competencial, i així superar l'estricta funció selectiva del sistema avaluador tradicional.

Aquesta proposta de millora, per tant, té com a finalitat millorar l'aplicació pràctica dels aprenentatges conceptuals mitjançant la reconstrucció creativa i participativa de situacions concretes.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu principal d'aquest projecte és utilitzar la dramatització com a eina d'aprenentatge i avaluació de coneixements conceptuals, metodològics i instrumentals per tal de millorar la capacitat d'argumentació dels estudiants, tot vinculant i pràctica educativa.

Objectius acadèmics, relatius el programa docent de les assignatures dels membres participants al projecte:

1. Elaborar de forma autònoma els coneixements teòrics per tal de poder fer-ne ús en a un context nou i fictici però connectat amb la realitat.
2. Motivar l'interès per a l’aprenentatge en funció d’una avaluació formativa que necessita dels coneixements parcials per a la seva valoració final. 

Objectius professionals, relatius al perfil acadèmic específic

1. Fomentar pensament crític a l’hora d’avaluar l’efectivitat d’un recurs d'aprenentatge i d’avaluació participatiu segons els objectius acadèmics (específic pel Grau d’Educació Infantil i Primària).
2. Promoure la presa de decisions des de la valoració crítica i argumentada de les pròpies creences.

Objectius instrumentals i transversals

1. Comunicar i expressar les pròpies idees.
2. Realitzar treball cooperatiu.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/002
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Bellatti, Ilaria
Participants: 
María Feliu Torruella
Lydia Sánchez
Sergio Villanueva
Big Van Ciencia
Judit Sabido Codina
Marta Llorach Segalà
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Fonaments de la comunicació mediatitzada
Grau de l'Educació Primària
Grau de la Comunicació Audiovisual
Assignatures implicades: 
Didàctica de la Història
Didàctica de les Ciències Socials
Art, societat i educació
Sociologia de la comunicació en els mitjans
Fonaments de la comunicació mediatitzada