Millora de la competència comunicativa de futurs professionals de l’àmbit de la intervenció psicopedagògica per l’assessorament col·laboratiu

En un moment en què l’educació inclusiva ha esdevingut prioritària a les escoles, els estudiants que es preparen per a ser futurs professionals en l’àmbit de l’educació formal necessiten eines que els permetin afavorir- aquesta inclusió. Justament, els professionals de l’àmbit de la intervenció psicopedagògica, i en particular, psicòlegs i/o psicopedagogs, poden jugar un paper clau per impulsar la inclusió del conjunt de l’alumnat, en tant que treballin des de plantejaments compatibles amb el model educacional-constructiu (Luna, 2011; Solé, 1998; Solé & Martín, 2011), que privilegiïn les intervencions indirectes (Conoley et al., 2020; Reynolds, 2020; Rosenfield, 2022), i que prioritzin funcions centrades en l’assessorament al professorat i als centres escolars per la millora de les pràctiques educatives que ofereixen al conjunt de l’alumnat (Lago et al., 2022; Onrubia & Minguela, 2020). Des d’aquests plantejaments, el rol d’aquests professionals esdevé necessàriament col·laboratiu, en el benentès que tant docents com psicòlegs i/o psicopedagogs tenen coneixements rellevants i fonamentals per dissenyar aquesta millora, i que per tant aquesta requereix la co-responsabilització i co-construcció per part d’ambdós perfils professionals al llarg d’un procés d’assessorament col·laboratiu que, en darrer terme, busca capacitar el professorat per continuar millorant en el futur, cedint-los progressivament el control d’aquest procés (Lago & Onrubia, 2011; 2022).

La competència comunicativa i, en particular, l’ús del llenguatge per part de l’assessor, esdevé fonamental per dirigir el procés d’assessorament, en ser el llenguatge el que vehicula la interacció assessor-professorat (Newman & Rosenfield, 2018). Així, és el llenguatge el que permet que l’assessor explori les pràctiques docents del professorat, l’ajudi a revisar-les, i a dissenyar-ne de noves (Hylander, 2012; Roca et al., 2019). Els usos del llenguatge específics que permeten a l’assessor influir per millorar les pràctiques educatives dels assessorats no son els mateixos que s’empren en altres àmbits de la vida quotidiana ni es desenvolupen de forma espontània; en canvi, requereixen d’una formació específica que permeti els futurs professionals emprar el llenguatge de forma conscient i estratègica al servei dels propòsits de l’assessorament (Monereo, 2022; Newman & Morrison, 2019; Rosenfield, 2013; Soto el al., 2022).

En aquest context, i donada la rellevància que l’ús del llenguatge té per la pràctica professional dels i les psicòlegs en l’àmbit educatiu i la necessitat de formació explícita per tenir-ne un bon domini, la finalitat general de la proposta d’innovació que es presenta és introduir tasques d'ensenyament i aprenentatge orientades a la millorar la competència comunicativa de l’alumnat en el marc de processos d’assessorament col·laboratiu propis de l’àmbit de la intervenció psicopedagògica.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En el marc de la finalitat general plantejada amb anterioritat, dividim els objectius de la innovació en: objectius vinculats a l'aprenentage de l'alumnat que volem contribuir a generar, i objectius vinculats a la millora de les pràctiques docents que ho han de permetre.

Objectius vinculats a l’aprenentatge de l’alumnat

Objectiu d'aprenentatge de l'alumnat general

Millorar els coneixements i la competència comunicativa de l’alumnat en el context de situacions d’assessorament col·laboratiu pròpies de l’àmbit de la intervenció psicopedagògica.

Objectius d’aprenentatge de l’alumnat específics

Dotar l’alumnat de coneixements sobre recursos discursius específics rellevants per la seva futura pràctica professional i les formes d’emprar-los per a afavorir el bon desenvolupament de l’assessorament psicopedagògic.

Ajudar l’alumnat a saber identificar recursos discursius específics i les finalitats amb què s’empren en el marc de la resolució de demandes d’intervenció pròpies de l'àmbit de la intervenció psicopedagògica.

Afavorir l’ús de certs recursos discursius al servei de diversos propòsits vinculats amb la resolució de demandes d’intervenció pròpies de l'àmbit de la intervenció psicopedagògica.

Potenciar la reflexió i autoavaluació sobre l'ús del propi llenguatge en situacions comunicatives pròpies de l'àmbit de la intervenció psicopedagògica.

Objectius vinculats a la millora de les pràctiques docents

De forma anàloga, els objectius que ens plantegem en relació amb la innovació son els següents:

Objectiu general vinculat a la millora de les pràctiques educatives

Introduir a les assignatures implicades tasques orientades a millorar els coneixements i la competència comunicativa de l’alumnat en el context de situacions d’assessorament col·laboratiu pròpies de l’àmbit de la intervenció psicopedagògica.

Objectius específics vinculats a la millora de les pràctiques docents

Introduir a les diferents assignatures tasques d’ensenyament-aprenentatge orientades a:

Dotar l’alumnat de coneixements sobre recursos discursius específics rellevants per la seva futura pràctica professional i les formes d’emprar-los per a afavorir el bon desenvolupament de l’assessorament psicopedagògic.

Ajudar l’alumnat a saber identificar recursos discursius específics i les finalitats amb què s’empren en el marc de la resolució de demandes d’intervenció pròpies de l'àmbit de la intervenció psicopedagògica.

Afavorir l’ús de certs recursos discursius al servei de diversos propòsits vinculats amb la resolució de demandes d’intervenció pròpies de l'àmbit de la intervenció psicopedagògica.

Potenciar la reflexió i autoavaluació sobre l'ús del propi llenguatge en situacions comunicatives pròpies de l'àmbit de la intervenció psicopedagògica.

Codi del projecte: 
2023PID-UB/029
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Marta Minguela Brunat
Participants: 
Ana Lou Moreno
Javier Onrubia Goñi
Begoña Roca Carretero
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster Interuniversitari en Psicologia de l'Educació
Assignatures implicades: 
364137 Psicologia Escolar i Intervenció Psicopedagògica
569241 Asesoramiento e Intervención Psicológica en el Ámbito de la Educación Formal