Millora del rendiment dels estudiants de Fisiologia i Fisiopatologia del grau de Farmàcia a través de l’aprenentatge pràctic.

L’objectiu global del projecte és incrementar la motivació dels estudiants per l’estudi de la Fisiologia humana i d’aquesta manera afavorir l’aprenentatge i el desenvolupament competencial.

Les matèries Fisiologia i Fisiopatologia són obligatòries al grau de Farmàcia. Aquestes matèries tracten sobre el funcionament del cos humà en la salut i en la malaltia, temes que han de conèixer molt bé com a futurs estudiants d’altres matèries del Grau com la Farmacologia o la Toxicologia, i com a  futurs professionals sanitaris. Al Grau de Farmàcia, aquestes matèries s’estructuren en 3 assignatures consecutives,  Fisiologia i Fisiopatologia I, II III durant els semestres, 3, 4 i 5 del grau, respectivament. A cadascuna d’elles s’estudien sistemes fisiològics diferents. En el cas de la Fisiologia i Fisiopatologia I (FFp-I) es dona la particularitat de ser la primera i que la major part del temari està dedicat a l’estudi del sistema nerviós, el qual, a més, ha de servir de base per a les altres dues assignatures.

Així, a la FFp-I s’estudia com l’organisme elabora les respostes a partir d’un estímul. En aquest sentit la resposta motora és un bon exemple integrador del funcionament del sistema nerviós, base per entendre el funcionament d’altres sistemes. Per aquest motiu aquest tema es treballa tant a l’aula com en una sessió de pràctiques al laboratori, dedicada específicament a la pràctica de l’electromiografia (EMG). En aquesta sessió, es registra l’activitat elèctrica dels músculs en realitzar moviments voluntaris i moviments reflexos.

Malauradament, els resultats de l’avaluació d’aquesta pràctica, que inclou conceptes teòrics importants, indiquen un assoliment de l’aprenentatge molt baix, fet que implica que la relació que fan els estudiants entre la pràctica i els conceptes teòrics que la sustenten també sigui molt pobre. Creiem que les pràctiques han de contribuir a una millor comprensió dels aspectes teòrics i han d’esdevenir un complement útil i essencial per aprofundir en els conceptes que dificulten el procés d’aprenentatge.

Per aquest motiu, amb aquest projecte es pretén incidir en l’aprenentatge al laboratori de la pràctica de l’electromiografia, amb la finalitat d’assolir un millor coneixement de la fisiologia humana a través de l’estudi de la resposta motora. En aquest sentit, es proposa enfocar la pràctica de manera més autònoma per tal de fer als estudiants més partícips del seu propi aprenentatge (i no només sigui un conjunt d’activitats que es realitzen totalment conduïdes pel professor). Tanmateix es proposa incloure activitats de reflexió que permetin fer una relació acurada entre els resultats que obtenen a la pràctica d’electromiografia amb els conceptes teòrics que s’imparteixen a l’aula. El fet que els estudiants puguin generar discussions al voltant dels resultats obtinguts de manera experimental no només enriqueix els seus coneixements, si no que a més contribueix a la seva formació transversal ja que desenvolupen la capacitat d’anàlisi i de pensament crític. Aquestes activitats de reflexió hauran de lliurar-se el mateix dia de pràctiques (volem que sigui una reflexió in situ i de manera grupal), es corregiran pel professorat i es donarà una retroalimentació global per tal que puguin aprendre dels encerts i dels errors dels propis estudiants en el decurs de les pràctiques. A més a més, amb l’objectiu de contribuir en el desenvolupament de la concepció del mètode científic, es pretén que els resultats obtinguts en les diferents sessions de pràctiques es presentin als estudiants de forma global en un seminari especial, on s’indiqui la mitjana dels resultats obtinguts, la desviació, el número de mesures,....).

La valoració d’aquesta actuació de millora es farà per comparació dels resultats obtinguts a l’avaluació dels continguts teòrics relacionats amb aquesta pràctica després de l’actuació i els obtinguts en cursos anteriors.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal és afavorir l’aprenentatge integratiu de la fisiologia i millorar el rendiment acadèmic de l’estudiant a través de la realització d’experiments en el laboratori.

En concret, es pretén:

- Aprendre la funció integradora del sistema nerviós a través de la regulació de la resposta motora.
- Estimular l’interès i motivació de l’alumne per la Fisiologia a partir del coneixement del seu propi  cos.
- Aprendre a realitzar un experiment científic des del punt de vista de disseny de l’experiment, recollida de dades, anàlisi i discussió dels resultats.
- Fomentar l’esperit científic de l’estudiant mitjançat la realització d’un informe de pràctiques.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/039
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Cambras Riu, Trinitat
Participants: 
Antoni Díez Noguera, Montserrat Mitjans Arnal, Pilar Vinardell Martínez-Hidalgo, Raquel Martín Venegas
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Farmàcia