PROPOSTA DE NOVA METODOLOGIA DOCENT PER MILLORAR L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES GENERALS I ESPECÍFIQUES ASSOCIADES A LES ECONOMETRIES DE GRAU I MÀSTER

Amb aquest nou projecte pretenem introduir en el procés d’aprenentatge de les assignatures de caràcter economètrics de grau i màster una nova activitat formativa orientada al foment de l’adquisició de competències generals i específiques associades a les mateixes per part dels estudiants.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d'aquesta proposta d'innovació docent són:

1. Fer una anàlisi exhaustiva de les competències generals i específiques associades a les econometries de grau i màster en Economia.

A títol d’exemple, les Competències del grau d’Economia són:

Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas)
Utilización de las TIC en el desempeño profesional - Conocimiento y aplicación de las herramientas de tecnologías de la información y de las comunicaciones en el desempeño profesional.
Elaboración, análisis e interpretación de la información económica Dicha competencia se concreta en: - Obtención, tratamiento y análisis de datos conducentes a la presentación de información económica, tanto interna como externa, de las entidades públicas y privadas. - Capacidad para interpretar un informe económico de una entidad económica. - Saber interpretar correctamente los gráficos, los índices económicos y sus representaciones derivadas, y emitir informes tanto escritos como orales. - Capacidad para interpretar, analizar y realizar operaciones financieras y de inversión.
Capacidad crítica de análisis de teorías y modelos económicos Dicha competencia se concreta en: - Análisis crítico y valoración del comportamiento económico de los individuos y de la toma de decisiones de los mismos. - Análisis del comportamiento agregado de una economía y de sus implicaciones. - Contrastación empírica de la adecuación de los modelos teóricos a un ámbito económico determinado.
Conocimiento y apreciación de la naturaleza, fuentes y usos de la información económica, así como de los recursos informáticos apropiados para su tratamiento y análisis Dicha competencia se concreta en: - Los graduados deben poseer los conocimientos específicos y la habilidad de seleccionar y aplicar los métodos tanto cualitativos como cuantitativos apropiados para estructurar y analizar las bases de datos socio-económicas. - Capacidad para aplicar los diferentes métodos y modelos econométricos a las bases de datos. Así como conceptualizar y relacionar dichas bases de datos.

 

I les del màster d’Economia:

Generals:

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Tener la habilidad para establecer las preguntas de investigación o las hipótesis originales basadas en un marco teórico relevante que después puedan valorarse o contrastarse empíricamente.
CG2 - Ser capaz de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en economía, para identificar las contribuciones esenciales y la frontera del conocimiento.
CG3 - Ser capaz de elaborar artículos científicos que puedan publicarse en revistas de economía reconocidas y de presentarlos en reuniones científicas internacionales.
CG4 - Ser capaz de elaborar informes económicos para entidades o administraciones y de comunicarlos de manera oral y escrita con claridad y precisión.

 

Especifiques:

CE2 - Ser capaz de implementar los conocimientos y los modelos teóricos adecuados para resolver a problemas económicos concretos, posiblemente en entornos nuevos y multidisciplinares.
CE3 - Ser capaz de aplicar los conocimientos de economía cuantitativa para el análisis de la política económica y de la administración de las empresas.
CE6 - Ser capaz de seleccionar y aplicar las diversas metodologías, técnicas econométricas, bases de datos e instrumentos informáticos más adecuados para un análisis sistemático y riguroso de los problemas económicos.

 

2. Dissenyar i implementar una activitat formativa amb la que  s’intensificarà l’adquisició d’algunes competències claus, bàsicament les més relacionades amb el treball de grup, la utilització de dades reals i eines TIC, i l’aplicació de models teòrics a la realitat.

En concret, es proposa que els estudiants, per grups, hagin de dur a terme un treball empíric, amb dades reals, que hauran de presentar a classe.

Per realitzar el treball es facilitarà a l'alumne un seguit de rúbriques i pautes per tal que al treball s’hi vegin reflectides les competències que volem valorar i la forma com es valoraran. D'aquesta manera l'alumne incorporarà allò que es vol avaluar i l'avaluació posterior serà més fàcil i clara, encaminada vers els objectius concrets.

El professor també disposarà d'unes rúbriques d'avaluació adaptades a la valoració de cada competència, atesa la diversitat competencial.

D'aquesta manera (1) tractem cada competència en profunditat i segons la seva pròpia idiosincràsia,  i (2) l'alumne incorpora totes les competències que se li avaluaran.

Les assignatures seleccionades per provar aquesta innovació docent, seran aquelles en les quals el nombre reduït d’estudiants en permet la seva aplicació immediata:

Econometria I de grau (grup en anglès). Assignatura obligatòria
Econometria I de màster. Assignatura obligatòria
Creixement Econòmic i Localització de l’Activitat Econòmica (assignatura optativa).

Donada l’experiència prèvia, considerem que la implementació d’aquesta innovació en l’àmbit de la docència aplicada de les assignatures d’Econometria pot ser molt prometedora per millorar la motivació, la participació i els resultats dels estudiants. La temporització de l'execució del projecte és defineix pel fet que les assignatures implicades en el projecte són de primer semestre.

 

3. Efectuar una valoració ex post als estudiants mitjançant un qüestionari, on es pregunta sobre el grau de satisfacció de la nova activitat formativa proposada, sobre l’adquisició de competències assolides, així com sobre propostes de millora de les mateixes activitats (per tal de complir amb els objectius proposats).

Amb l’enquesta es pretén molt especialment recollir en quina mesura aquestes activitats els ha permès obtenir les competències generals i especifiques associades a l’assignatura que han cursat. Per tant, no serà tant una enquesta de satisfacció sobre l’activitat formativa sinó sobre l’eficàcia de la mateixa respecte a l’adquisició de competències.

L’enquesta es durà a terme mitjançant la plataforma Moodle del Campus Virtual, per tal d’agilitzar la gestió de les dades que se’n podran obtenir, així com facilitar la participació dels propis estudiants.

Per tal de comparar el que ara consideren els estudiants que participen a la innovació i el consideren altres estudiants que no va dur a terme aquesta activitat (és a dir, un grup de control), paral·lelament s’enviarà la mateixa enquesta als alumnes que ja van fer el curs passat aquestes assignatures i que no havien seguit aquesta activitat formativa, per tal de veure que opinen sobre si amb el que es feia el curs anterior eren capaços d’obtenir les competències, així com si considerarien efectiva la introducció de la innovació docent proposada.

 

4. Revisió de l’activitat formativa i redacció dels informes finals.

 

Els outputs del projecte seran diversos i constaran del següent:

Llistat de competències que es pretenen aplicar amb aquesta metodologia
Model de qüestionari emprat
Treballs realitzats pels estudiants
Resultats del qüestionari i comparativa amb resultats dels alumnes de cursos anteriors que no van fer aquesta activitat
Informe general dels resultats obtinguts

Codi del projecte: 
2019PID-UB/032
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Di Paolo, Antonio
Participants: 
Jordi Suriñach Caralt
Alessia Matano
Enrique López Bazo
Josep Lluís Carrion i Silvestre
José Ramon García Sanchís
Rosina Moreno Serrano
Ernest Pons Fanals
Carme Riera i Prunera
Esther Vayá Valcarce
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau en Economia
Màster en Economia