QuAnAlim

Grup d’Innovació docent en Química i Anàlisi dels Aliments
Presentació: 

L'objectiu general del grup és millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels estudiants en les assignatures de l’àmbit de la química i anàlisi d’aliments.

Per assolir-lo, el grup es proposa els següents objectius específics:

  • Analitzar les assignatures de l’àmbit de la química i anàlisi d’aliments en les que participen els membres d’aquest grup i detectar-hi els punts forts i els punts de millora.
  • Planificar i dur a terme accions de millora docent que condueixin a una major implicació dels estudiants en el seu procés d’aprenentatge
  • Aplicar metodologies d’aprenentatge en avaluació continuada que permetin una avaluació formativa i formadora.
  • Aplicar metodologies que facilitin a l’estudiant la connexió dels coneixements i habilitats en química i l’anàlisi dels aliments entre diferents assignatures i així poder assolir les competències en aquest àmbit a un nivell d’aprenentatge profund.
  • Incorporar metodologies, recursos i sistemes d’avaluació que millorin l’aprenentatge de competències transversals.

En els propers dos anys, el grup d’innovació docent pretén acabar i analitzar els projectes de millora docent en els que els seus membres estan involucrats, ja sigui com a responsables o bé com a membres de l’equip de treball; així com seguir en la línia de plantejar projectes de millora docent en l’àmbit de la química i anàlisi dels aliments, que permetin assolir els objectius enumerats més amunt. En aquest sentit, s’inclouran també altres assignatures d’aquest àmbit que fins ara no s’han analitzat i per les que no s’han plantejat accions de millora com poden ser La Bromatologia II (Grau de Nutrició Humana i Dietètica) o la Química dels Aliments (Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments/Master en Desenvolupament e Innovació d'Aliments), entre altres.

Durant els darrers anys, el grup d’innovació docent també ha dut a terme accions de difusió de les accions de millora aplicades i dels seus resultats, activitats en les que en els propers dos anys continuarà participant.

Els membres de l’equip docent també participaran en cursos de formació per tal de conèixer noves estratègies i metodologies docents relacionades amb les estratègies de millora assumides pel grup, que puguin ser traslladades al context de la química i anàlisi dels aliments.

Codi UB: 
GINDO-UB/209
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Tres Oliver, Alba
Membres del grup: 
Francesc Guardiola Ibarz
Stefania Vichi
Anna Vallverdú Queralt
Anna Tresserra Rimbau
Berta Torres Cobos