rUBot-coop: Plataforma d’Aprenentatge Cooperatiu de Robòtica de la Universitat de Barcelona

rUBot-coop pretén posar a disposició de la comunitat UB, una plataforma d’aprenentatge de Robòtica amb l’objectiu de ser transversal, multidisciplinar i cooperativa.

rUBot-coop pot ser utilitzada per a diferents Ensenyaments i assignatures de l’àmbit de la Robòtica per tal d’incentivar i fer atractiu l’aprenentatge de la Robòtica, fomentant la cooperació entre estudiants de les diferents assignatures i ensenyaments per l’aprenentatge autònom.

Les assignatures implicades en aquesta primera fase són “Mecatrònica i Robòtica”, del Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i “Robòtica”, del Grau d’Enginyeria Informàtica i, en menor mesura, l’assignatura de “Microprocessadors per a Aplicacions i Sistemes Biomèdics” del Grau d’Enginyeria Biomèdica. Les tres  assignatures són optatives del segon semestre i no hi ha restriccions respecte l’horari d’impartició ja que el disseny cooperatiu de la Plataforma permet ser compatible amb el desenvolupament de les classes de cada assignatura en l’horari establert.

La plataforma rUBot-coop permetrà proposar un projecte als estudiants durant tot el semestre. Aquest projecte s’iniciarà en l’aprenentatge de l’utilització de la plataforma, l’assoliment dels objectius d’aprenentatge dels conceptes de Robòtica i l’aplicació pràctica d’aquests conceptes assolits en una plataforma de baix cost completament desenvolupada en la UB.

La finalització del projecte d’implantació d’aquesta plataforma en diferents assignatures, contempla l’organització cada any durant el mes de juny d’un concurs que anomenarem “Hackathon de Robòtica” idealment amb la participació i esponsorització d’una empresa del sector tecnològic.

Aquest projecte d’innovació docent el proposem per a ser realitzat durant el segon semestre de cada curs acadèmic (iniciant aquest 2019-2020), coincidint amb el semestre de les assignatures implicades i finalitzant amb el desenvolupament del concurs “Hackathon de Robòtica a la UB”. Durant el primer any, volem analitzar el desenvolupament i treure’n conclusions de cara a introduir modificacions i millores de cara als propers cursos.

Les característiques d’aquesta plataforma rUBotcoop són:

Cooperatiu: es fonamenta en la bona cooperació entre els diferents membres dels equips de treball. Cadascú tindrà una tasca assignada en funció de les aptituds i motivacions.
Multidisciplinari: apunta a les disciplines de Robòtica, Mecatrònica, Electrònica, Informàtica, etc.
Inter-facultat: aplicable a diferents Ensenyaments de Grau i Màster de la UB, localitzats a diferents Facultats.
Transversal: apunta a les competències transversals de treball en equip i col·laboració entre els membres de l’equip.
Coordinació: fomenta la òptima repartició de tasques entre els membres de l’equip, en funció de la formació, experiència i destresa. L’equip es donarà compte que caldrà definir entre els membres de l’equip diferents rols per tal d’assegurar l’èxit del projecte.
Auto-documental: fomenta la documentació de tots els progressos que l’equip fa en els diferents àmbits per tal de que tots els membres de l’equip en treguin profit i aprenentatge. Les tasques aconseguides per un membre de l’equip no es repeteixen i se n’aprofita tot l’equip. Cadascú serà responsable de documentar adequadament els progressos que assoleix.
Atractiu: la plataforma té un aspecte professional i assequible. Molt atractiu amb l’objectiu d’atraure l’interès dels futurs estudiants en Enginyeries a la UB. En aquest sentit, es podria plantejar aplicar aquesta plataforma a la definició i proposta de “Projectes de Batxillerat” i també la seva introducció en les sessions dels Tallers d'Enginyeria Electrònica i Tecnologia de la Informació (TEETI- http://www.ub.edu/futurs/teeti.html) que cada any desenvolupem a la Facultat de Física.
Baix cost: el cost serà assequible per a un gran públic. Això permetrà a molts estudiants poder adquirir una plataforma en propietat. A més a més, volem dissenyar una versió de la plataforma en mode simulació on l’estudiant podrà desenvolupar la majoria de projectes sense cap cost i a casa.
Autoavaluació: l’entorn rUBotcoop té un registre automàtic de les actuacions i tasques que cada membre de l’equip porta a terme. Permet, per tant, fer una avaluació objectiva de la contribució de cada membre del grup de forma individual en l’assoliment dels objectius finals.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general i principal del projecte és dissenyar i desenvolupar la plataforma rUBot-coop d’aprenentatge Cooperatiu de Robòtica de la Universitat de Barcelona.
Aquesta Plataforma rUBot-coop contempla diferents unitats de rUBots (10 unitats), i un Entorn d’aprenentatge.
Les característiques principals dels rUBots són:

- Professional: volem que l’estudiant s’adoni que el robot està basat en mòduls professionals que en un futur proper els trobarà a la indústria un cop accedeixi al món laboral. Partim de la premissa imprescindible que “El rUBot no és un joguet”, és una eina d’aprenentatge basat en els estàndards industrials. Això comportarà que l’estudiant sentirà que treballa en un entorn professional, d’interès industrial i que tot el que aprengui, en un futur, ho estarà aplicant al seu treball professional.

- Baix cost: el cost serà assequible per a un gran públic. Això permetrà a molts estudiants poder adquirir els components del rUBot en propietat. A més a més, volem dissenyar una versió de la plataforma en mode simulació on l’estudiant podria desenvolupar la majoria de projectes sense cap cost i a casa.

- Atractiva: si l’estudiant perceb com una plataforma atractiva, prendrà molt més interès per treballar-hi i aprendrà més i millor

Les característiques principals de l’entorn d’aprenentatge són:

- L’entorn rUBot-coop estarà integrat en el Campus Virtual de la UB: qualsevol alumne matriculat a la UB podrà accedir i seguir de forma interactiva el contingut docent inclòs.

- Programari lliure: s’utilitzarà programari lliure com  Ubuntu, ROS, KiCad EDA, freecad, etc

- Transversal i cooperativa: permetrà als estudiants adquirir i formar-se en diferents aspectes transversals de l’Enginyeria.

- L’entorn rUBot-coop inclourà contingut docent de teoria, problemes i pràctiques de l’àmbit de la Robòtica des d’un punt de vista transversal i complementari per a estudiants de diferents Ensenyaments d’Enginyeria.

- Els continguts docents estaran dissenyats a mode de “Video-Tutorials” amb un caire eminentment pràctic on es buscarà que l’estudiant tingui una actitud activa. En aquest punt s’estudiarà l’ús del campus virtual o eines com ed-puzzle (https://edpuzzle.com/)

- Els continguts docents contemplaran qüestionaris tipus test i resolució de petits problemes per a mantenir “enganxat” a l’alumne i assegurar que ha seguit el Tutorial fins el final.

- Auto-avaluació: quan l’alumne finalitza un contingut docent, obté de forma automàtica una qualificació a partir de les respostes als qüestionaris i a la resolució dels problemes.

Els objectius concrets de millora que volem aconseguir amb la implantació de la Plataforma rUBot-coop són:

  • Alumnes vegin la proposta atractiva
  • Els alumnes estiguin motivats en tot moment durant el desenvolupament de l’assignatura
  • Els alumnes segueixin l’itinerari proposat i treballin a casa les activitats docents prèvies: amb activitats d’autoavaluació a casa: itinerari i material al campus/ finalització i entrega de tests i exercicis
  • El treball dels alumnes a classe sigui efectiu
  • Millorar l’aprenentatge dels conceptes teòrics a través de l’activitat pràctica i capacitat de resolució de problemes basats en problemes reals: seguiment del material generat a través d’un dossier i retroacció continuada amb els estudiants a nivell de continguts i qualificacions obtingudes
  • Avaluació continuada eficient i automàtica en la mesura del possible
  • Aconseguir que els alumnes se sentin satisfets de la feina feta i els aprenentatges aconseguits
  • Aconseguir connectar millor als alumnes  a les necessitats de l’empresa
Codi del projecte: 
2019PID-UB/034
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Puig Vidal, Manel
Participants: 
Albert Álvarez i Carulla Llorenç Servera Serapio Jordi Colomer i Farrarons Pere Ll. Miribel i Català Yaiza Montes Cebrian Eloi Puertas Prats Jose Bosch Estrada Christophe Serre José Mª Gómez-Cama Oscar Ruiz Sánchez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions (GEET)
Grau en Enginyeria Informàtica (GEI)
Grau Enginyeria Biomèdica (GEB)