Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Amb la implantació del graus ha canviat l'escenari docent disminuint les hores presencials i augmentant el treball tutelat que l'alumne ha de fer fora de l'aula. La majoria d'alumnes no han interioritzat aquest important canvi en el sistema de treball i, en general, no organitzen bé el seu temps i actuen per urgències, de manera que només es dediquen a fer uns exercicis en les dies immediatament anteriors a la seva presentació encara que els professors hagin donat un lapse de temps més llarg. Aquesta poca dedicació implica uns resultats molt sovint deficients i un mal aprenentatge. Per aquest motiu l'equip docent de geoquímica a vist la necessitat de desenvolupar una nova eina interactiva (tipus Joomla o Drupal) que, d'una banda, ajudi els alumnes a reforçar i/o ampliar els coneixements de geoquímica de manera autònoma i a fer-ho en uns períodes concrets marcat pel professorat i de l'altra, sigui un nou recurs d'avaluació per al professorat que podrà seguir de manera més pròxima els progressos en l'assignatura.
 
Aquest recurs permetrà valorar les següents competències tranversals i específiques:
 
Competències tranversals UB:
- Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat
 
Competències transversals de les titulacions:
-Capacitat d'avaluar i de mantenir la qualitat de la feina produïda.
- Capacitat per planificar i administrar el temps.
 
Competències específiques de les titulacions:
- Ser capaç de recollir, de processar i d'interpretar dades de camp i altres fonts de manera rigorosa, com també analitzar-les al
laboratori o gabinet, i documentar-ne en un informe els resultats.
- Aplicar mètodes quantitatius senzills, inclosos els geoespacials als sistemes de la Terra
 
El projecte, doncs, pretén elaborar una eina d'aprenentatge en format interactiu que, amb les adaptacions corresponents, es podrà
aplicar a tres assignatures de contingut geoquímic de diferents ensenyaments.
 
Amb la creació d'aquesta recurs didàctic afavorirem que l'alumne:
 
- pugui accedir a un conjunt d'exercicis classificats per continguts i graus de dificultat.
- pugui accedir a un conjunt d'exercicis classificats per continguts i graus de dificultat.
- pugui veure el desenvolupament dels exercicis i corregir els errors.
- sigui advertit dels errors més comuns abans de resoldre cada exercici.
- autoavaluï el seu aprenentatge.
 
Per elaborar el material didàctic, necessàriament hi ha d'haver una primera fase en la qual es reorganitzi la gran quantitat de material de què és disposa i que s'ha anat elaborant per a les diferents assignatures de contingut geoquímic que s'han impartit en diverses llicenciatures des del 1992. Aquest material s'adaptarà als objectius de l'EEES i passarà de ser un conjunt d'exercicis per resoldre a classe a uns exercicis on el treball autònom de l'alumne serà fonamental. Un cop adaptats i classificats els exercicis seran accessibles per a tot l'equip docent que imparteix les assignatures implicades. D'altra banda aquest material, que s'anirà incrementant en el temps, facilitarà la incorporació de nous professors, la coordinació entre el professorat i la cohesió de l'equip docent en cada moment.
 
El projectes es preveu finalitzar-lo l'any 2014.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/130
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Aulinas Junca, Meritxell
Participants: 
Laura Rosell Ortiz, Elisabet Playa Pous
Grup d'innovació docent: 
Estratègies de millora/innovació docent: