Objectius

A l’hora d’aprendre una llengua, els aprenents ens hauríem de plantejar els motius pels quals estem interessats en aquell idioma, és a dir, per què hem decidit aprendre aquella llengua: per tenir més oportunitats professionals, per acreditar un títol en concret, per poder ser persones més obertes i poder-nos comunicar amb la gent, per poder fer recerca, o senzillament per un interès personal.

També hauríem de fer una llista de les situacions específiques en què hem d’utilitzar la llengua (prendre apunts, assistir a classe, escoltar conferències, redactar textos acadèmics, etc.) i quins àmbits o habilitats hi intervindran (la gramàtica, el vocabulari, escoltar, llegir, parlar o escriure).

Cal tenir en compte també altres factors en relació amb els objectius. El temps de què disposem pot determinar els tipus d’objectiu:

  • Objectius a curt termini: ho són els del dia a dia com, per exemple, entendre un concepte gramatical concret.
  • Objectius a mitjà termini: són els que més ens ajuden a mantenir la motivació. Ho són, per exemple, planejar presentar-nos en un examen oficial en una data concreta.
  • Objectius a llarg termini: tenen a veure amb el motiu que ens ha portat a aprendre aquesta llengua, com els que hem presentat anteriorment. Per exemple, obtenir un títol en concret o poder comunicar-nos durant la nostra estada a Catalunya.
  • En realitat, hi hauria un últim objectiu que no té final: practicar i conservar la llengua, sigui quin sigui el nivell és imprescindible.