Més enllà de la gramàtica

Molt sovint cometem l’error de pensar que aprendre una llengua és aprendre gramàtica. La gramàtica és molt important, però l’aprenentatge de la llengua no es basa únicament a dominar la gramàtica. Aprendre una llengua requereix desenvolupar les quatre habilitats lingüístiques: parlar (expressió oral), escriure (expressió escrita), escoltar (comprensió oral) i llegir (comprensió escrita). Aquestes quatre, juntament amb la gramàtica i el vocabulari, esdevenen les sis àrees en les quals cal treballar per millorar el nivell d’una llengua.

Cada nivell en l’ensenyament d’una llengua (des de l’A1 fins al C2) té uns continguts temàtics i gramaticals específics, que estan concebuts perquè l’estudiant evolucioni progressivament. Consulteu els continguts de cada nivell.

Si voleu aprendre pel vostre compte, us anirà bé saber quins conceptes gramaticals hi ha en el nivell de català que voleu treballar. Potser l’ortografia de la vocal neutra, ja que us és molt difícil saber si una paraula s’escriu amb e o amb a? O bé els temps verbals del subjuntiu? O potser practicar els pronoms hi i en, que pot ser que no existeixin en la teva llengua materna?

També caldrà esbrinar el lèxic més freqüent d’acord amb el tema que es treballi. Segons la situació comunicativa apareixeran un tipus d’estructures gramaticals o unes altres. Per exemple, una conversa telefònica o una situació típica de l’àmbit universitari (com ara demanar un préstec d’un llibre).

La gramàtica és un àmbit important en el domini d’una llengua, perquè ens ajuda a parlar-la i escriure-la correctament. El català és una llengua romànica, així que si coneixeu una altra llengua romànica o sou nadius d’una llengua d’aquesta família, el podreu aprendre amb relativa facilitat. De tota manera, tot i que la gramàtica és similar entre les llengües que han derivat del llatí, no és exactament igual, la qual cosa farà que ens hàgim de concentrar en aquells aspectes diferencials. També pot ser el cas que sigueu nadius del català i que el que necessiteu sigui perfeccionar la llengua. En tot cas, però, us podeu servir dels consells següents per ajudar-vos:

 • Per treballar la llengua cal fer exercicis, però també necessitareu una bona gramàtica de consulta per resoldre els dubtes que us vagin sorgint.
 • A Internet hi ha recursos que us ajudaran a practicar-la, però en alguns casos poden ser insuficients i us caldrà recórrer a bibliografia. Intenteu que els recursos que utilitzeu siguin variats i busqueu webs i llibres d’autoritat. En aquesta pàgina web hi trobareu molts recursos.
 • És molt útil fer esquemes amb els aspectes que us resultin més difícils. D’aquesta manera creareu les regles a la vostra manera, recordareu millor les estructures i tindreu una font de consulta personalitzada que us serà útil.
 • No us limiteu a un sol nivell. Si teniu dificultats amb algun tema, podeu treballar amb materials d’un nivell immediatament inferior. Sempre és útil repassar continguts de nivells anteriors.
 • És molt habitual practicar la gramàtica per escrit, per exemple fent exercicis d’omplir buits o d’opció múltiple, que acostumen a ser molt mecànics. Però també és aconsellable que ho feu oralment, formulant frases amb les estructures que aneu aprenent. Així adquirireu agilitat. Podeu fer-ho sols, o també en parella o en grup.

Les següents recomanacions us ajudaran a adquirir, consolidar i ampliar el lèxic.

 • Intenteu determinar quin vocabulari necessiteu i on podeu trobar-lo.
 • Hi ha paraules que són més freqüents, i les haureu de prioritzar. No us capfiqueu si n’oblideu algunes de poc habituals.
 • Cal estar atents als falsos amics, que són aquells mots que s’assemblen a paraules de la vostra llengua, però que tenen significats diferents. Per exemple, si parles castellà, pot ser que et confonguis amb ampolla o rentable, que signifiquen botella i lavable. Descobrir-los és divertit!
 • Per consultar dubtes relacionats amb el significat dels mots. No us limiteu a buscar la traducció d’un mot en un diccionari bilingüe. Si teniu un nivell de comprensió de català mitjà o avançat, utilitzeu també els diccionaris monolingües, que us proporcionaran definicions, exemples i altra informació important.
 • Estudiar-vos llistes de vocabulari us pot ser útil si us voleu preparar per a algun examen o per a alguna situació concreta. Però no us limiteu a memoritzar paraules aïllades. És preferible treballar-les en el seu context: fent exercicis o bé escrivint textos i frases. Realment haureu incorporat aquella unitat lèxica quan la pugueu utilitzar en un context de manera autònoma.
 • A l’hora d’adquirir vocabulari nou, també és millor fer-ho a partir del context: llegint molt, mirant la televisió, escoltant la ràdio, etc. Feu-ho de manera activa, prenent nota del lèxic nou que us trobeu.
 • Intenteu fixar-vos en les expressions habituals que es fan servir en la llengua parlada, com per exemple: «Tant de bo!», «Vinga!», «Això rai!».
 • Per assimilar els mots, a moltes persones els ajuda associar-los amb imatges.
 • També hi ha qui prefereix treballar les paraules de manera agrupada, per exemple per àrees temàtiques. O segons si són substantius, adjectius, etc. O si són de la mateixa família (per exemple el substantiu fortor i tots els seus derivats:  fort, enfortir, fortificar, fortalesa, etc.). O bé per sinònims (dir, parlar, expressar, revelar, xerrar, comunicar, conversar, enraonar, rallar) i antònims (callar, silenciar, no piular). O fins i tot es poden llistar en funció de si es tenen més apreses o menys. Busqueu els sistemes que us vagin millor.
 • La majoria del diccionaris en línia ofereixen la pronunciació dels mots. Acostumeu-vos a escoltar-la i repetir-la a poc a poc uns quants cops.