Acreditació

Certificats de llengua catalana

  • La Universitat de Barcelona ofereix formació amb acreditació oficial de tots els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • Totes les universitats catalanes convoquen exàmens comuns de coneixements de llengua catalana a través de de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).
  • La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ofereix la prova en modalitat lliure, es pot fer la prova a la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Preparació de la prova

Equivalència dels certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

Podeu consultar les titulacions equivalents als certificats.

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), formada pels serveis lingüístics de les universitats catalanes, és l’òrgan interuniversitari encarregat d’impulsar i garantir la formació i l’acreditació lingüístiques segons els convenis signats pels rectors de les universitats de Catalunya i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement i el Departament de Cultura.

 

El sistema de certificats de la CIFALC permet acreditar cinc nivells de competència lingüística en català: bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1), suficiència per al personal docent i investigador (C1) i superior (C2) seguint el que estableix el Marc europeu comú de referencia per a les llengües (MECR) adaptat a l’àmbit universitari.

 

Les universitats ofereixen els certificats que acrediten els coneixements de llengua catalana en cinc nivells de competència lingüística, regulats en el Decret publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5610 de 19.4.2010).