ECOSTRIMED

 Símbol

ECOSTRIMED

Estat Ecològic

puntBlau

1

Molt bo

puntVerd 2 Bo
puntGroc

3

Moderat

puntTaronja 4 Dolent
puntVermell 5

Pèssim

puntNegre -

Sense dades

Un cop s’integra la informació de la qualitat biològica de l’aigua i del bosc de ribera es passa a parlar de l’estat ecològic, una visió més global de quin estat de salut té tot l’ecosistema fluvial en un tram determinat.

Així, tot i els bons resultats observats amb la qualitat biològica, un cop s’hi integra la qualitat del bosc de ribera, la visió de l’estat ecològic dels rius de la província de Barcelona segueix mostrant amplies zones amb un estat pèssim i dolent, sobretot a la conca del Besòs i el Foix i bona part de la part mitja i baixa del Llobregat. Un estat moderat a molts dels punts de la Tordera i en altres punts del Llobregat, Besòs i Ter. I el bon i molt bon estat ecològic majoritàriament queda limitat a les parts altes de les conques.

Pel que fa als rius i torrents de dins la XPN, torna a ser el punt del Foix (F52) el que té el pitjor estat ja que tant la qualitat de l’aigua com el bosc de ribera es troben alterats (Figura 24, Taules 8 i 9). Hi ha un estat ecològic dolent a la riera de Vallvidrera (VV6) a Collserola i a riera de les Arenes (B07) al Montnegre i el Corredor. I un estat moderat a diversos dels punts de Serralada Litoral i Montnegre i el Corredor. En aquests punts, la comunitat de macroinvertebrats de la primavera de 2020 es creu que no havia arribat al seu potencial degut a l’efecte rentat per les avingudes recurrents de l’hivern i la primavera, i per tant, possiblement s’està subestimant tant la qualitat biològica com l’estat ecològic. A la part baixa de la riera Major (Te22) situada a les Guilleries, s’hi ha donat un estat ecològic menor que altres anys degut a que el bosc de ribera ha estat pràcticament eliminat en tot el tram d’estudi, també a causa d’aquestes avingudes. A l’estiu, s’observa un estat ecològic semblant a tot arreu, però millora en alguns dels trams de Montnegre i el Corredor i les Guilleries, degut a que la comunitat de invertebrats s’ha recuperat i, per tant, s’ha obtingut una millor qualitat biològica.

Les dades de l’estat ecològic mostren com encara hi ha molta feina per fer a totes les conques estudiades de la província de Barcelona si es pretén que els rius i rieres arribin a complir amb la normativa europea, la Directiva Marc de l’Aigua. El repte que cal assumir per fer-ho passa, sobretot, per la millora del bosc de ribera a les parts mitges i baixes de totes les conques..