Afegeix un nou comentari

El dia de després de la graduació. Per a què necessitem les competències de la informació?

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

José A. Moreiro González
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Universidad Carlos III de Madrid


Alison J. Head (2012). Learning curve: How college graduates solve information problems once they join the workplace. Washington: Project Information Literacy: Octubre 2012. 38 p. [Consulta 23/03/2013].
<http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_fall2012_workplaceStudy_FullReport.pdf>

The hat toss

Surts al carrer amb la maleta plena de competències i habilitats adquirides a la universitat. Ara cal fer un salt qualitatiu per enfrontar-se amb les exigències del mercat de treball. En els nostres dies, la inquietud que genera aquesta situació es transmet a la capacitat de buscar ofertes a la web, de comunicar-se amb els que tenen els teus mateixos interessos o d'obrir possibles negocis; al mateix temps que se segueix vivint, per la qual cosa també avui la informació és imprescindible.

Information Literacy Project (PIL) és una institució privada no lucrativa que estudia els hàbits de cerca digital dels joves acabats de graduar. Treballa en col·laboració amb l'Escola d'Informació i Documentació de la Universitat de Washington. PIL està dirigit per Alison J. Head, l'autora de l'informe en el qual es descriu l'estat d'execució del projecte d'investigació d'alfabetització informacional Learning Curve (Corba d'aprenentatge) situat a la cruïlla entre l'aprenentatge i el començament de l'experiència. Learning Curve s'emmarca dins de The Passage Studies i és l'única part en curs d'aquesta línia de recerca.

La realització del projecte està ben finançada per l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) de la Universitat de Harvard en col·laboració amb el Centre Berkman per a Internet i Societat de la mateixa universitat. Té com a objectiu principal estudiar la transició al món del treball de la informació dels joves universitaris quan travessen en la seva vida el moment crític en què es converteixen en adults.

S'aborda un assumpte de gran interès per als centres universitaris, doncs intenta determinar què passa el dia després de la graduació. I s'explica com fan els graduats universitaris la transició des de la facultat al lloc de treball respecte a les eines d'informació claus. Aquesta distinció resulta d'un interès meridià per a l'àrea de Biblioteconomia i Documentació, ja que The Passage Studies, com el seu nom ressalta, vol aprofundir en el valor alfabetitzador de la nostra formació com a "estudis transversals" per a la resta de titulacions, sense dubte una de les nostres possibilitats de futur més evidents. Situació que ha estat ja proposada per algunes universitats espanyoles amb un coneixement més intuïtiu que exacte i on l'assoliment del qual aporta aquest informe la seva anàlisi i enormes possibilitats de projecció.

L'informe d'investigació del PIL mostra els resultats de 33 entrevistes fetes per telèfon a recent graduats en quatre universitats d'Estats Units. Per si fos poc, s'endinsa per fer-ho no només a la pròpia opinió dels graduats respecte al seu nivell de competència en informació, sinó que realitza entrevistes amb els ocupadors per conèixer les necessitats i expectatives de la manera com prepara la universitat per resoldre els problemes d'informació. Aquesta és una aproximació molt utilitzada quan es fa seguiment laboral dels titulats, encara que se sol seleccionar específicament als integrants d'un únic grau. L'original és establir aquest pont entre empresa i formació universitària respecte a la informació com a valor transversal, no específic. La valoració de la capacitació tècnica formal basada en coneixements es va fer amb un grup focal de 23 empresaris entrevistats. Tant les empreses d'ocupació com els centres universitaris dels recent graduats s'identifiquen a l'informe. El nombre d'entrevistes i el fet de ser el primer esglaó d'una cadena de projectes, donen a aquest estudi un caràcter exploratori.

Doncs això, ja estem graduats. I ara per a què necessitem les eines d'informació en el lloc de treball nou? Pel que fa als resultats sobre competències d'informació, gairebé tots els ocupadors van dir que esperaven que els titulats haguessin après a la universitat a cercar a la web. També a fer servir bases de dades internes d'Excel o Access i buscar en bases de dades propietàries com Lexis-Nexis o THOMAS. Van manifestar que esperaven encara més de la universitat ja que a l'hora de sondejar a la web es trobaven que els nous titulats s'havien oblidat de fer-ho en els blocs, les wikis o Facebook. Molts es van quedar amb la resposta més ràpida que els va donar el cercador.

Per descomptat, la majoria dels empresaris van reconèixer preferir els candidats que mostraven obertura cap a l'aprenentatge i la curiositat natural. A més, van considerar com a competències informacionals òptimes implicar-se més en els equips de treball, saber recuperar informació en qualsevol tipus de suport i format, saber buscar socis i fer contactes; sumat al coneixement precís dels recursos d'informació i a un major rigor i flexibilitat a l'hora de realitzar les cerques.

Pel que fa als acabats de graduar, tot i que l'ingrés al lloc de treball va semblar ser fàcil, van confessar sentir-se confosos, despistats i fins i tot espantats, de fet, van arribar a dubtar de les seves pròpies capacitats. Sobre qualsevol altra competència adquirida a la universitat, van reconèixer que havien après a ser crítics a l'hora d'avaluar les fonts d'informació, especialment per llegir i analitzar fonts impreses, seguida de la capacitat de sintetitzar i d'extreure informació de continguts extensos, juntament amb saber aplicar una estratègia de cerca fent les preguntes adequades.

Sense dubte, troben diferència entre els estudiants de grau i els de postgrau pel que fa a la identificació de textos, a la recerca d'originalitat i a l'experiència d'haver elaborat un treball final més profund.

És un projecte molt actual que transita pel conegut camí de qüestionar als interessats i als ocupadors sobre si la formació rebuda a les aules han pogut portar-la a la pràctica a la vida real i els ha facilitat la incorporació al mercat de treball. L'interessant i diferenciador està en fer-ho sobre les competències que ha de tenir qualsevol graduat universitari a l'hora de cercar, avaluar i tractar la informació que necessita en el seu exercici professional. Els seus resultats, així com els que sortiran de la continuïtat del projecte, serviran per plantejar la nostra activitat docent des de fonaments realistes i per obrir nous sectors d'actuació professional.