Afegeix un nou comentari

La implementació del mandat RCUK sobre l'accés obert a les universitats britàniques

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Miguel Navas
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
 

Research Information Network (2013). Policies and Procedures Adopted by Universities in Implementing RCUK Open Access Requirements. Regne Unit: Research Information Network. 36 p. [Consulta: 9/12/2013]. Disponible a: <http://www.researchinfonet.org/publish/rcuk-oa-requirements>.  

Balancing The Account By Hand / By Ken Teegardin

Després de la polseguera aixecada per l'informe Finch1, l'organisme Research Councils UK (RCUK) va publicar un mandat que exigia la publicació en Accés Obert a partir l'1 d'abril de 2013 de tots els articles i comunicacions provinents d'investigacions finançades per un dels seus membres. Des de llavors, les universitats britàniques s'han posat a treballar per intentar satisfer aquests requisits.

L'informe que ara ens ocupa va ser publicat pel Research Information Network el setembre passat per encàrrec del RCUK. Es tracta d'un breu i esquemàtic document de 36 pàgines que analitza sistemàticament el compliment per part de les universitats britàniques de l'esmentat mandat i que descriu el progrés realitzat, els problemes trobats i les solucions proposades.

Tot i que el sector està contínuament en moviment, s'ofereix una radiografia del moment actual i una sèrie de recomanacions que poden ser útils per a la implementació del mandat. El treball té en compte que les característiques i punts de partida de les universitats difereixen molt entre si, de manera que no és possible apuntar cap a una única via o model de bones pràctiques. D'altra banda, les polítiques i procediments de les universitats són encara "massa immadurs".

El document consta de dues parts diferenciades. La primera, resum de la segona, està dividida en diverses seccions, incloent el treball preparatori, respostes generals a les polítiques, finançament, processos administratius i de pagaments, dipòsits, "copyright" i llicències, compliment del mandat, cost del maquetat i del color, publicacions col·laboratives, promoció i seguiment. En cadascuna d'elles s'ofereix una recomanació (menys, estranyament, en la dedicada als drets d'autor i permisos d'ús). La segona part, més extensa, indica la metodologia seguida, l'abast de l'estudi, i els resultats concrets de la recerca.

Les universitats analitzades van ser 33 segons el document, tot i que en l'Annex A es poden comptar 34. Es van seleccionar alguns importants centres de recerca que havien rebut subvencions del RCUK així com altres institucions més petites i no subvencionades. Les que van obtenir finançament per promoure la transició cap al Accés Obert utilitzaren els fons abans del 31 de març per al pagament de les Article Processing Charge (APC), desenvolupament de dipòsits i campanyes de promoció. No obstant, "no queda clar" que aquestes estiguessin després millor preparades per a la implementació del mandat que les que no van rebre ajuda econòmica.

Les recomanacions de l'informe són les següents:

• Les universitats han de revisar les seves polítiques per a la promoció de l'Accés Obert, tenint en compte els patrons que segueixen el procés de publicació i la demanda de les APCs.

• El RCUK ha d'aportar més informació a les universitats sobre com atribuir a diferents conceptes el finançament rebut, ja que totes, excepte una, han gestionat el total del subsidi com una única partida pressupostària, administrada centralitzadament.

• Les universitats i les editorials han d'establir un mecanisme comú per realitzar els processos administratius i de pagament.

• S'ha d'aprofitar el treball del JISC (Joint Information Systems Committee) per desenvolupar una estructura de repositoris interoperables.

• El RCUK ha de desenvolupar unes directrius per a la comprovació del compliment del mandat per part d'investigadors i universitats, ja que hi ha una disparitat preocupant. Per la seva banda, les universitats han de revisar els seus procediments tant per realitzar la comprovació com per actuar en els casos de no compliment.

• Les universitats han de tenir en compte els costos derivats del format (paginat i color). Per exemple, el color pot ser eliminat per a la versió impresa, i conservat per a la digital.

• Les universitats han de recollir informació sobre els patrons de les publicacions col·laboratives i pagaments d'APCs (com ja recollia la primera recomanació), i desenvolupar unes directrius concretes per a la cooperació, a ser revisades pel RCUK en última instància.

• El RCUK ha de col·laborar amb les universitats i les editorials per desenvolupar plantilles comunes per a materials i campanyes de comunicació i promoció.

• Les universitats, editorials i el mateix RCUK han de treballar junts per desenvolupar sistemes i procediments que garanteixin uns fluxos d'informació més efectius i una major interoperabilitat pel que fa al seguiment dels processos de publicació, i podrien considerar la possibilitat de llançar una campanya nacional per promoure el registre en ORCID2. També haurien d'estudiar l'obtenció de metadades de les editorials.
 

L'informe dóna algunes dades interessants, encara que no per això reveladores o inesperades (la preferència de les universitats per la via verda, la major predisposició al control de les publicacions amb pagament d'APCs i la col·laboració internacional abans que la nacional, entre d'altres). No obstant això, algunes recomanacions són vagues o imprecises, així com les afirmacions quantitatives i qualitatives al llarg de tot el text ("algunes universitats", "moltes d'elles", un aspecte és "millor" que l'altre, etc.). Hauria estat més interessant disposar de percentatges i comparatives, per exemple.


1Research Information Network (2012). Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publications. Report of the Working Group on Expanding Access to Published Research Findings. Regne Unit: Research Information Network. 140 p. [Consulta 9/12/2013]. Disponible a <http://www.researchinfonet.org/publish/finch/>.
 
2 Sistema de registre per l'obtenció d'identificadors únics i persistens per als autors científics.